Particulier natuurgebied wint terrein

De particuliere natuurbeschermingsorganisaties in Nederland hadden in 1997 in totaal 156 000 ha natuurgebied in eigendom of beheer. De afgelopen 15 jaar is deze oppervlakte voortdurend toegenomen.

De gebieden worden beheerd door dertien organisaties: de twaalf provinciale landschappen en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Staatsbosbeheer heeft 225 000 ha natuurgebied in beheer en/of eigendom, bijna anderhalf maal zo veel als de dertien particuliere organisaties bij elkaar.

Het aantal contribuanten van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties is tussen 1990 en 1997 meer dan verdubbeld tot bijna 1,1 miljoen personen. Bijna 80% van hen is lid van Natuurmonumenten.

Natuurterreinen en contributanten van particuliere terreinbeherende organisaties

0554g1.gif (6073 bytes)

Aan landschapsbeheer is in 1997 meer dan 1,1 miljard gulden uitgegeven. Onder de kosten van terreinbeheer vallen alle kosten die dienen om de ecologische of landschappelijke waarde van de beheerde natuurterreinen in stand te houden. Daaronder wordt zowel het voorkomen van (verdere) aantasting verstaan als het ongedaan maken van reeds ontstane achteruitgang.

Voor het Rijk kwamen de kosten op bijna 550 miljoen gulden. In dit bedrag zijn de kosten van Staatsbosbeheer begrepen. De kosten van de particuliere organisaties bedroegen tegen de 240 miljoen. In dat bedrag zitten zowel de kosten van terreinbeherende organisaties (138 miljoen) als die van de overige natuurbeschermingsorganisaties (96 miljoen).

Kosten landschapsbeheer

0554g2.gif (4875 bytes)

In 1997 droegen huishoudens 94 miljoen gulden bij aan contributies, donaties en opbrengsten van bijvoorbeeld loterijen. In 1993 financierden zij 44 miljoen.

Ronald van der Mark

Bron: CBS, Kwartaalbericht milieustatistieken 2000/1