Export ter waarde van helft BBP

In 1999 heeft Nederland voor ruim 407 miljard gulden aan goederen uitgevoerd. Dit is meer dan 50% van het bruto binnenlands product, de som van de toegevoegde waarde van in Nederland geproduceerde goederen en diensten. Dat percentage is hoog in vergelijking met andere landen. Het illustreert het grote belang van de export voor de Nederlandse economie.

De buurlanden blijven de belangrijkste handelspartners. Ongeveer een kwart van onze uitvoer gaat naar Duitsland, terwijl 12% naar België en Luxemburg gaat. Daarna volgen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (beide 11%) en Italië (6%). In totaal gaat bijna 80% van de uitvoer naar landen binnen de EU15. In vergelijking hiermee is het aandeel van de Verenigde Staten zeer bescheiden: ongeveer 4% van de uitvoer.

Uitvoer van goederen, 1999
(totaal: 407 mld gld)

Uitvoer van goederen, 1999 (totaal: 407 mld gld)

Bij de uitvoer naar de EU15 betreft het vaak goederen die niet in Nederland zijn geproduceerd, maar via Nederland worden gedistribueerd. Bij de uitvoer naar de VS is het belang van in Nederland geproduceerde goederen veel groter.

De aandelen van de verschillende landen in de uitvoer zijn over het algemeen vrij constant. Weliswaar is Oost-Europa sinds het verdwijnen van het IJzeren Gordijn een belangrijker exportgebied geworden, maar het aandeel blijft voorlopig bescheiden. Dit komt mede doordat het welvaartsniveau in deze landen naar Westerse begrippen nog laag is.

Eenvijfde uitvoer is elektrotechnische apparatuur

Elektrotechnische machines en optische apparaten zijn voor de uitvoer het belangrijkst. Het aandeel in de totale goederenuitvoer is meer dan 20%. De laatste drie jaar groeide de uitvoer van deze producten sterk, met groeicijfers van 10% á 20% op jaarbasis. Chemische producten en voedings- en genotmiddelen zijn twee andere belangrijke productcategorieën. Het aandeel van deze groepen ligt rond de 15%.

Uitvoer van goederen naar productcategorie, 1999

Uitvoer van goederen naar productcategorie, 1999

De chemie is echter een conjunctureel gevoelige sector en sterk afhankelijk van de wereldhandel. Het groeicijfer is daarom met name in het laatste kwartaal van vorig jaar hoog. De ontwikkeling van de uitvoer van voedings- en genotmiddelen daarentegen is veel gelijkmatiger.

Wederuitvoer belangrijk

Vooral kantoormachines en computers vormen een groot deel van de wederuitvoer. Het aandeel van wederuitvoer in de buitenlandse handel is vrij groot. In 1999 was bijna 40% van de geëxporteerde goederen wederuitvoer. Bovendien is de groei van de wederuitvoer al vele jaren groter dan die van in Nederland geproduceerde goederen. Deze trend toont dat Nederland in toenemende mate een distributieland wordt. Deze ontwikkeling wordt versterkt door de verdere integratie van de Europese Unie.

Martin Mellens