Samenstelling huishoudelijk restafval is veranderd

De Nederlandse huishoudens produceren per jaar ruim 8 miljard kg afval. Dit is meer dan 500 kg per inwoner. Sinds het begin van de jaren negentig is de hoeveelheid afval dat gescheiden wordt ingezameld ongeveer verdrievoudigd. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier en glas.

Het afval dat gescheiden wordt opgehaald, kan eenvoudig worden ingezet voor hergebruik. Het overige huishoudelijk afval wordt veelal verbrand in afvalverbrandingsinstallaties. De samenstelling van dit restafval is de afgelopen decennia sterk veranderd.

Samenstelling huishoudelijk restafval

Samenstelling huishoudelijk restafval
Tot in de jaren zestig bestond het restafval nog voor 20% uit kolenas en sintels. Het aandeel GFT in het restafval is sinds 1990 afgenomen van ruim 50% naar minder dan 40%. Door de invoering van de glasbak rond 1980 is het aandeel glas gedaald van 12% naar 4%.

Paul Klein

Bron: CBS/RIVM, Milieucompendium 1999