Onderwijsuitgaven lopen achter

In 1997 gaf de overheid ruim 37 miljard gulden uit aan onderwijs. Dat is bijna 20% meer dan in 1990. Houdt men echter rekening met de inflatie dan is deze stijging nog maar 3%. De groei van de overheidsuitgaven voor onderwijs is in Nederland achtergebleven bij de groei van de economie. In 1990 werd 6,0% van het bruto binnenlands product besteed aan onderwijs. In 1997 was dit aandeel gedaald naar 5,2%.

In 1997 werd per hoofd van de bevolking bijna 2 400 gulden aan onderwijs uitgegeven. In vergelijking met 1990 is dit een stijging van 15%. Past men ook op deze uitgaven een correctie voor de inflatie toe, dan is er sprake van een daling van 1%.

Overheidsuitgaven aan onderwijs

Overheidsuitgaven aan onderwijs

Uitgaven primair onderwijs sterkst gestegen

In 1997 was 86% van de overheidsuitgaven voor onderwijs bestemd voor het eigenlijke onderwijs. In de verdeling van de eigenlijke onderwijsuitgaven tussen primair, secundair en tertiair onderwijs is sinds 1990 een lichte verschuiving opgetreden ten gunste van het primair onderwijs.

Eenderde van de eigenlijke onderwijsuitgaven ging naar het primair onderwijs. Hiervan werd het merendeel besteed aan basisonderwijs en de rest aan (voortgezet) speciaal onderwijs. Een leerling in het speciaal onderwijs kostte in 1997 bijna drie maal zoveel als een leerling in het basisonderwijs. Tussen 1990 en 1997 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groei van de uitgaven voor primair onderwijs ruim 4%.

Secundair onderwijs

In 1997 ging het grootste deel van de eigenlijke onderwijsuitgaven verhoudingsgewijs naar het secundair onderwijs. Dit onderwijs omvat voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. De uitgaven voor het secundair onderwijs namen tussen 1990 en 1997 met gemiddeld 3 procent per jaar toe.

Overheidsuitgaven aan onderwijs

Overheidsuitgaven aan onderwijs

Tertiair onderwijs

Ongeveer een kwart van de eigenlijke onderwijsuitgaven ging in 1997 naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). Tussen 1990 en 1997 stegen de uitgaven jaarlijks met 2%. In 1997 werd ongeveer twee maal zoveel uitgegeven voor het wo als voor het hbo.

Als de uitgaven voor onderzoek en gezondheidszorg bij het universitair onderwijs buiten beschouwing worden gelaten, dan liggen de bedragen per student in 1995 en 1996 van beide onderwijssoorten niet zover uit elkaar. Een vergelijking met de jaren daarvoor is niet goed mogelijk, omdat toen een andere sleutel werd gebruikt voor de verdeling van de uitgaven voor onderwijs, onderzoek en gezondheidszorg.

Hans Hansma

Bron: Statistiek van de overheidsuitgaven voor onderwijs.