Twentestad: grote verscheidenheid

Twentestad: grote verscheidenheid

Het toekomstige Twentestad telt drie hoofdkernen. Deze liggen los van elkaar. Bovendien vertonen ze grote demografische en sociaal-economische verschillen. Zo is Enschede veel dichter bevolkt en bebouwd dan de andere twee gemeenten.

De drie gemeenten samen bestaan uit bijna 135 buurten. Daarvan kunnen er negen als zeer sterk stedelijk worden beschouwd. Alle negen liggen ze in de gemeente Enschede. Borne, aan de andere kant, is nauwelijks stedelijk te noemen. Vijf van de zestien buurten van Borne vallen in de categorie ‘matig stedelijk’, de overige zijn weinig tot niet stedelijk.

Aantal inwoners per km2 per buurt
1 januari 1997

Aantal inwoners per km2 per buurt

Aantal inwoners per km² (tabel)

Van de tien buurten waar men per inwoner het meest te besteden heeft, liggen er vijf in Enschede en vijf in Hengelo. Daarentegen liggen van de tien buurten met het laagste besteedbaar inkomen per inwoner er slechts twee in Hengelo. De overige acht – waaronder de campus van de Technische Universiteit Twente – liggen in Enschede.

In Enschede woont dan ook bijna 40% van de bevolking in een buurt waar de inwoners minder dan 17 000 gulden te besteden hebben. In Borne en Hengelo is dat slechts 6%. Daarentegen woont in Hengelo bijna 20% in een buurt waar de bestedingsruimte meer is dan 21 500 gulden. Borne en Enschede blijven hier steken op 8%.

In Enschede zijn in het centrum de besteedbare inkomens naar verhouding laag. De buurten waar de inwoners veel te besteden hebben, liggen in een ring daar omheen. In Hengelo daarentegen liggen deze rijkere buurten juist in het centrum. Ook in het oosten van Hengelo hebben de bewoners naar verhouding veel te besteden.

Gemiddeld besteedbaar inkomen per buurt
1 januari 1997

Gemiddeld besteedbaar inkomen per buurt

Gemiddeld besteedbaar inkomen (tabel)

In Enschede loopt de waarde van de huizen goeddeels parallel met het besteedbaar inkomen. In Hengelo gaat dit voor een deel op: in het centrum is de waarde van de huizen minder, maar zijn de besteedbare inkomens hoger dan in het oosten en noorden van de gemeente. In de westelijke buurten van Borne behoren de huizen tot de duurste van Twentestad. De inwoners hebben echter niet meer dan gemiddeld te besteden. Hierbij spelen demografische factoren een rol, zoals het aantal kinderen. Deze hebben immers vaak geen inkomen en verlagen dus het inkomen per inwoner.

Gemiddelde WOZ-waarde per buurt
1 januari 1997

Gemiddelde WOZ-waarde per buurt

Gemiddelde WOZ-waarde (tabel)

In het grootste deel van Borne zijn de gezinnen vrij groot, evenals in het noorden van Hengelo en Stroinkslanden in Enschede. In de meeste buurten van Hengelo en Enschede is de gemiddelde gezinsgrootte kleiner. Dit geldt vooral voor de rijkere buurten in het centrum van Hengelo.

Gemiddelde gezinsgrootte per buurt
1 januari 1997

Gemiddelde gezinsgrootte per buurt

Gemiddelde gezinsgrootte (tabel)

Piet van Dosselaar en Pieter Duimelaar