91 000 woningen erbij

Vorig jaar zijn 2% minder woningen gereedgekomen dan in 1997. Toch is dat 2% meer dan in 1996, het eerste VINEX-jaar. In heel Nederland zijn 91 000 woningen opgeleverd.

In de zeven grote stadsgebieden (de zogenaamde BON-gebieden) zijn in 1998 ruim 40 000 woningen gerealiseerd. Dat is 45% van het totaal. In 1996 stond nog 41% van de gereedgekomen woningen in de BON-gebieden.

In het gebied van het Regionaal Orgaan Amsterdam zijn meer dan 13 000 woningen opgeleverd. Dit is een toename in twee jaar van 9 naar 15% van het landelijk totaal.

Tegenover de groei in de meeste BON-gebieden staat een sterke daling in de Bestuursregio Utrecht. Zijn in 1996 nog bijna 5 000 woningen in dit gebied opgeleverd, in 1998 is dat gedaald tot bijna 3 000.

Aandeel VINEX-gemeenten groeit

In de BON-gebieden heeft een aantal gemeenten een VINEX-bouwtaak. Deze gemeenten worden de VINEX-prestatiegemeenten genoemd. In deze gemeenten is het aantal gereedgekomen woningen toegenomen van bijna 31 000 in 1996 tot ruim 36 000 in 1998. Dit betekent, dat vorig jaar op deze locaties 40% van de nieuwe woningen is opgeleverd. In 1996 was dat nog 35%.

In 1998 zijn in de overige 19 VINEX-stadsgebieden 21 000 woningen gereed gekomen, 24% van het totaal van Nederland. Hiermee is het aantal woningen dat in alle VINEX-bouwgemeenten– dat zijn de VINEX-prestatiegemeenten en de VINEX-stadsgebieden samen – is opgeleverd, toegenomen van ruim 52 000 in 1996 tot bijnaa 58 000 in 1998. Ook het aandeel van de VINEX-bouwgemeenten in de gereedgekomen woningen neemt geleidelijk toe. Stond in 1996 nog 58% van de opgeleverde woningen in deze gemeenten, in 1998 is 64% van de woningen in VINEX-bouwgemeenten gerealiseerd.

Gereedgekomen woningen

Gereedgekomen woningen

Meer bouwvergunningen in Haaglanden

In 1998 zijn voor bijna 88 000 woningen bouwvergunningen verleend. Dat is 14% minder dan in de jaren 1996 en 1997. In de regio Amsterdam is de afname het grootst, van bijna 12 000 in 1996 tot ruim 8 000 in 1998. In Haaglanden daarentegen is het aantal woningen waarvoor een vergunning is verleend toegenomen van bijna 5 000 in 1996 tot bijna 7 000 in 1998.

In alle VINEX-bouwgemeenten samen is de afname even groot als in de rest van het land. Hierdoor blijft het aandeel van deze gemeenten in de verleende bouwvergunningen gelijk op 61%. Wél hebben zich verschuivingen voorgedaan. Het aandeel van de VINEX-prestatiegemeenten is namelijk toegenomen van 36 tot 38%; het aandeel van de VINEX-stadsgebieden is daarentegen afgenomen van 25 tot 23%.

Verleende bouwvergunningen

Verleende bouwvergunningen
Bert Bunschoten

Bron: CBS, Maandstatistiek Bouwnijverheid, maart 1999