Gemeentelijke investeringen stijgen flink

De gemeenten investeerden in het derde kwartaal van vorig jaar 3,9 miljard gulden. Dit is een toename van ruim een miljard. Per inwoner komt dit neer op 249 gulden, negentig gulden meer dan in het derde kwartaal van 1997.

Sterke groei uitgaven bouwgrond

Gemeenten kochten weliswaar voor 0,3 miljard gulden minder grond aan, maar ze gaven ruim 0,6 miljard gulden meer uit aan het bouw- en woningrijp maken van gronden. Dat is een stijging van ruim veertig procent ten opzichte van het derde kwartaal van 1997.

Gemeentelijke investeringen in ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Gemeentelijke investeringen in ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Gemeenten in de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant investeerden het meest in bouwgrond. De stijging van de uitgaven in deze provincies liep parallel met een toename van de inkomsten uit de verkoop van grond.

Gemeenten met 20 000 tot 50 000 inwoners gaven relatief het meest uit aan de aankoop van grond en het bouwrijp maken van gronden voor onder meer woningbouwlocaties en voor de aanleg van industrieterreinen.

Investeringen in bouwgrond naar inwonertal gemeente

Investeringen in bouwgrond naar inwonertal gemeente

Vervoer en algemeen bestuur

De gemeenten investeerden in het derde kwartaal 0,2 miljard gulden meer in verkeer en vervoer ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 1997. Ook investeerden de gemeenten meer in nieuwbouw en verbouwing van gemeentehuizen en in de aanleg, reconstructie en verbetering van rioleringsstelsels.

Bron: Financiële Maandstatistiek, februari 1999

Algie Lefeber