Ziekteverzuim rijksoverheid daalt

Tussen 1995 en 1997 is het ziekteverzuim bij de rijksoverheid gedaald van 6,2 tot 5,7%. Daaraan kan hebben bijgedragen dat in 1997, evenals in 1996, alleen in het eerste kwartaal slechts een lichte griepgolf zich voordeed. In 1994, een jaar waarin geen griepgolven van betekenis hebben voorgedaan, was het ziekteverzuimpercentage 6,0%. In 1995 waren er zowel in het eerste als in het vierde kwartaal griepgolven.

Gemiddeld meldde een rijksambtenaar zich vorig jaar 1,6 keer ziek. Hij of zij kon na 12,2 dagen het werk weer hervatten. Een derde van de rijksambtenaren is overigens vorig jaar niet ziek geweest.

In de particuliere sector is in 1997 door ziekteverzuim 5,1% van het aantal beschikbare dagen verloren gegaan. Hierbij wordt het verzuim dat langer duurt dan 1 jaar niet meegeteld. Bij de overheid daarentegen telt men het ziekteverzuim exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof, maar inclusief het verzuim dat langer dan één jaar duurt. Op vergelijkbare wijze berekend als bij de particuliere sector bedraagt het ziekteverzuim bij de rijksoverheid 5,2%.

Ouderen langer ziek

Naarmate de leeftijd hoger is, stijgt het ziekteverzuim. Daarbij vormen de 60-plussers een uitzondering. Vervroegde uittreding uit het werk rond het zestigste levensjaar en toename van de arbeidsongeschiktheid (wegens ziekte) zouden als gevolg kunnen hebben dat de 60-plussers die wel blijven werken naar verhouding gezonder zijn dan andere leeftijdsgroepen.

De frequentie van ziekmelden is het hoogst in de leeftijdscategorie van 25 t/m 34 jaar. Vanaf 35 jaar neemt de meldingsfrequentie af met de leeftijd. Het verzuimpercentage neemt echter toe, omdat de gemiddelde verzuimduur stijgt met de leeftijd.

Onder mannen is het ziekteverzuim lager dan dat onder vrouwen. Vrouwen melden zich vaker ziek en blijven bovendien langer afwezig.

Ziekteverzuim rijksoverheid, naar leeftijd, 1997 (excl. zwangerschap- en bevallingsverlof, incl. verzuim > 1 jaar)

Ziekteverzuim rijksoverheid, naar leeftijd, 1997 (excl. zwangerschap- en bevallingsverlof, incl. verzuim > 1 jaar)

Hogere functies minder ziek

Onder personeel in de hogere salarisklassen is het ziekteverzuim minder dan in de lagere salarisklassen. Ook de frequentie van ziekmelden en de gemiddelde verzuimduur zijn er lager.

Het verzuimpercentage van rijksambtenaren in salarisschaal 11 en hoger is ongeveer de helft lager dan in de schalen 1-4. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. De duur van het verzuim verschilt minder: mannen in schaal 11 en hoger verzuimen gemiddeld ruim 9 dagen per ziektegeval, in schaal 1-4 bijna 13 dagen. Onder vrouwen hangt de verzuimduur nauwelijks samen met de salarisklasse.

Ziekteverzuim rijksoverheid naar salarisklasse, 1997  (excl. zwangerschap- en bevallingsverlof, incl. verzuim > 1 jaar)

Ziekteverzuim rijksoverheid naar salarisklasse, 1997  (excl. zwangerschap- en bevallingsverlof, incl. verzuim > 1 jaar)

Monique Sjauw

Publicatie: CBS, Rapportage Ziekteverzuim Rijksoverheid 1997