Vleermuizen in de winter

Vleermuizen houden een winterslaap. Zij zoeken hiervoor vochtige en vorstvrije plaatsen op. De dieren keren iedere winter terug naar dezelfde plaats voor hun winterslaap. Het behoud van deze plaatsen is dan ook cruciaal voor het voortbestaan van de soorten.

De meeste vleermuissoorten deden het in Nederland lange tijd zeer slecht. Zo verdween in de jaren vijftig en zestig driekwart van alle overwinterende vleermuizen in de Limburgse mergelgroeven. Door de intensivering van de landbouw kwamen de vleermuizen in het gedrang. Daarnaast zorgde het gebruik van insecticiden en houtconserveringsmiddelen in kerkzolders voor massale sterfte. Ook het verstoren van de vleermuizen en het dichtmaken van de vliegopeningen van zomer- en winterverblijven waren oorzaken van de achteruitgang.

Vanaf het midden van de jaren tachtig gaat het met een aantal soorten weer beter. Toch is de stand van de jaren veertig nog lang niet bereikt. De toename van deze vleermuispopulaties is vooral het gevolg van beschermingsmaatregelen in de overwinteringsverblijven.

Voor meer informatie:

Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming;

Centraal Bureau voor de Statistiek, Marcel Straver

Vleermuizen

Vleermuizen

Meetnet

De gegevens over vleermuizen zijn afkomstig uit het 'Meetnet overwinterende vleermuizen'. Vrijwilligers van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming verzamelen gegevens over de aantallen in Nederland voorkomende vleermuizen. Het CBS participeert in het meetnet door de gegevens te verwerken en analyses uit te voeren.