Vier maanden geregistreerd partnerschap

Per 1 januari van dit jaar is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd. De registratie van het partnerschap in de gemeentelijke basisadministratie is mogelijk voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 1,7 duizend partnerschappen geregistreerd. In 40 procent van de gevallen betreft het twee mannen, in 18 procent twee vrouwen en in 32 procent een man en een vrouw. In april waren de onderlinge verschillen overigens kleiner dan in de eerste drie maanden.

In februari, maart en april werden telkens bijna 500 partnerschappen geregistreerd. In januari was dit aantal de helft lager. Dit komt doordat het pas vanaf 1 januari mogelijk was ‘in ondertrouw’ te gaan, zodat de feitelijke registratie van partnerschappen pas vanaf medio januari plaatsvindt.

Geregistreerde partnerschappen naar geslacht per maand, januari-april 1998

Geregistreerde partnerschappen naar geslacht per maand, januari-april 1998

Veel veertig plussers

Degenen die tot nu toe hun partnerschap hebben laten registreren zijn gemiddeld beduidend ouder dan degenen die trouwen. Het betreft deels oudere paren van gelijk geslacht die tot het begin van dit jaar niet de mogelijkheid hebben gehad hun relatie officieel vast te leggen en die van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt dit alsnog te doen. Bijna twee derde van de mannen en ruim de helft van de vrouwen in een geregistreerd partnerschap zijn boven de veertig. Daarentegen is niet meer dan 17 procent van de huwende mannen en 12 procent van de huwende vrouwen de veertig gepasseerd.

Huwelijk, partnerschap en leeftijd, jan. - april 1998

Huwelijk, partnerschap en leeftijd, jan. - april 1998

Huwelijk en partnerschap

In de meeste opzichten is het geregistreerd partnerschap vergelijkbaar met het huwelijk. Het aangaan van het geregistreerd partnerschap vindt, evenals het sluiten van het huwelijk, plaats ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand. De wederzijdse rechten en plichten van de partners zijn in belangrijke mate dezelfde als die tussen huwelijkspartners. Het geregistreerd partnerschap wordt beëindigd door overlijden of doordat een of beide partners de registratie ongedaan willen maken. Dit laatste kan met onderling goedvinden buiten de rechter om of via een uitspraak van de rechter. Bij beëindiging van een huwelijk anders dan door overlijden is altijd een uitspraak van de rechter vereist.

Een duidelijk onderscheid tussen het geregistreerd partnerschap en het huwelijk is echter de relatie tussen de partners en de eventueel aanwezige kinderen. Als een getrouwde vrouw een kind krijgt, is haar echtgenoot automatisch de wettige vader. In het geval van een geregistreerd partnerschap geldt dit niet. Een vrouw die een kind krijgt, is weliswaar automatisch de moeder van haar kind, maar haar mannelijke geregistreerde partner is alleen dan de wettige vader als hij, met toestemming van de moeder, het kind erkent. Geregistreerde partners van gelijk geslacht zijn nooit (beiden) wettige ouders van hetzelfde kind.

Bron: Statistisch Bulletin 26, 9/7/1998