Octrooibureaus

Op een uitvinding kan octrooi worden aangevraagd. De uitvinding moet daarvoor aan bepaalde, door de wet gestelde eisen voldoen. Wanneer het octrooi wordt verleend, beschermt het de houder wanneer anderen de uitvinding zonder zijn toestemming fabriceren, importeren of verhandelen. Om bescherming in Nederland te krijgen, kan een octrooi kan worden aangevraagd bij het Bureau voor de Industriële Eigendom. Bescherming in een aantal Europese landen naar keuze geeft een octrooi, verleend door het Europees Octrooibureau.

Vier fasen

Het verlenen van een octrooi gaat in vier fasen. Eerst moet de octrooiaanvraag worden opgesteld en ingediend. Bij het Bureau voor de Industriële Eigendom zijn in 1996 bijna vierduizend octrooien aangevraagd. Bij het Europees Octrooibureau kwamen bijna veertigduizend op Nederland gerichte aanvragen binnen. Vervolgens onderzoekt het Bureau of de uitvinding inderdaad nieuw is. In de derde fase beslist het Bureau over openbaarmaking.

Na de openbaarmaking begint de laatste fase, de oppositietermijn. Iedereen kan nu een bezwaarschrift indienen om zo de voorgenomen octrooiverlening tegen te houden. Indien geen gegronde bezwaren worden ingediend wordt vervolgens het octrooi verleend. In 1996 zijn bij het Bureau voor de Industriële Eigendom ruim dertienhonderd voor Nederland geldige octrooien in werking getreden en bij het Europees Octrooibureau meer dan 21 duizend. Bij elkaar waren er ruim negentienhonderd octrooien van Nederlandse herkomst.

Voor Nederland geldige octrooien, 1996

Voor Nederland geldige octrooien, 1996

Merken en modellen

Merken zijn benamingen, afdrukken, stempels, letters, cijfers of vormen van waren of van verpakkingen en dergelijke die dienen om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden. Het recht op een merk wordt voor alle Benelux-landen verleend door het Benelux Merkenbureau. In 1996 zijn bijna 22 duizend nieuwe waren- en dienstenmerken bij dit bureau ingeschreven. Bijna de helft is van Nederlandse herkomst.

Het Beneluxverdrag inzake tekeningen of modellen verleent bescherming aan de ontwerper van een nieuw uiterlijk van een product dat een gebruiksfunctie heeft. In 1996 zijn bij het Benelux Bureau voor Tekeningen of Modellen bijna drieduizend nieuwe tekeningen en modellen ingeschreven.

Aanvragen

De 53 Nederlandse octrooibureaus hebben in 1996 ruim zesduizend octrooiaanvragen ingediend. Iets meer dan de helft hiervan werd aangevraagd bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, ruim duizend bij het Europees Octrooibureau. Verder maakten deze bureaus 169 maal bezwaar tegen octrooiaanvragen door derden. Merk- en modelbescherming vroegen zij ruim 23 duizend keer aan, voor de helft bij het Benelux Merkenbureau en het Benelux Bureau voor Tekeningen of Modellen. Het verlengen van octrooien en het in stand houden van octrooiaanvragen gebeurde 38 duizend maal.

Door octrooibureaus bestede tijd, 1996

Door octrooibureaus bestede tijd, 1996

In totaal besteedden de octrooibureaus ongeveer éénderde van de tijd aan het opstellen van octrooiaanvragen en de aanvraagprocedure zelf. Tot deze activiteiten behoort onder andere het uitvoeren van een vooronderzoek naar de haalbaarheid en het verzorgen van de inschrijving. De kleine octrooibureaus besteden beduidend minder tijd aan aanvraagprocedures dan de grote. Kleine bureaus houden zich in verhouding meer bezig met vertalen, en besteden iets meer dan de helft van hun tijd aan merk- en modelbescherming en juridische procedures. Bij de grote ondernemingen vergt dit ruim éénderde van de tijd.

Bron: CBS: Kwartaalbericht Rechtsbescherming en Veiligheid 98/2