Schuldenproblematiek in beeld

foto lege portemonnee
© Hollandse Hoogte / Roel Burgler

Erratum:

Per 17 augustus 2020 is door het CBS een rapport gepubliceerd over schuldenproblematiek in Nederland. Dit rapport is als elektronische rapportage beschikbaar gesteld via de CBS-website. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf twee onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

Op pagina 7 en 14 werd genoemd dat er bij 16,3 procent van de huishoudens met geregistreerde problematische schulden sprake is van een huishoud lid dat onder bewind of curatele staat, een bij BKR gemeld minnelijktraject doorloopt of in een WSNP‐traject zit en daarmee bekend is dat zij in beeld zijn bij de hulpverlening. Dit was incorrect. Dit geldt niet voor 16,3 procent van de huishoudens met geregistreerde problematische schulden maar voor 14,4 procent.

In figuur 7.1 op pagina 33, met daarin de instroomkans in de geregistreerde problematische schulden naar meegemaakt life event, werden foutieve waarden op de x-as weergegeven.

Beide onvolkomenheden zijn nu gecorrigeerd.
Huishoudens met geregistreerde problematische schulden, 2015-2018
Op basis van uitgebreid onderzoek met bestaande registerdata heeft het CBS in beeld gebracht hoeveel Nederlandse huishoudens in de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 januari 2018 te maken hadden met geregistreerde problematische schulden. Het dashboard behorende bij dit onderzoek bevat de gedetailleerde cijfermatige resultaten. In het rapport wordt nader ingegaan op de belangrijkste resultaten. Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.