Milieuaspecten van verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer hebben een ongewenst neveneffect: de uitstoot (emissie) van schadelijke stoffen. Stikstofoxiden (NOx) en fijnstof zijn de belangrijkste stoffen die een rol spelen bij vermindering van de luchtkwaliteit op leefniveau. Kooldioxide (CO2) is een broeikasgas dat bijdraagt aan klimaatverandering.

Milieuaspecten