Uitgaven klimaatmitigatie door de overheid

© ANP

De uitgaven ter voorkoming van klimaatverandering (mitigatie) door de rijksoverheid zijn gestegen van 900 miljoen euro in 2007 tot meer dan 1,1 miljard euro in 2015. De kosten voor klimaatmitigatie bedroegen in 2015 0,36 procent van de totale overheidsuitgaven en 0,16 procent van het bbp. In de periode 2013–2015 zijn deze uitgaven min of meer gelijk gebleven.

Overheidsuitgaven klimaatmitigatie
 % van bbp (% van bbp)
20070,15
20080,13
20090,19
20100,2
2011
2012
20130,17
20140,18
20150,16

Mitigatie is de term die in het klimaatbeleid wordt gebruikt voor maatregelen die beogen emissies van de broeikasgassen kooldioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en een aantal fluorverbindingen (HFK's, PFK's en zwavelhexafluoride) te verminderen. Het mitigatiebeleid van de overheid is gericht op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven en huishoudens. Bij mitigatie van de klimaatverandering zijn de uitgaven voor klimaatadaptatie niet inbegrepen.

Kader

Overheden spelen een sleutelrol bij het bevorderen van groene groei door omstandigheden te creëren die bedrijven stimuleert om milieu-efficiënter te produceren en huishoudens aanzet om duurzamer te consumeren. De belangrijkste uitdagingen zijn om effectief en efficiënt beleid te ontwikkelen die emissiereducties bewerkstelligen en de milieu-impact beperken. Tegelijkertijd moeten deze activiteiten worden aangewend als een bron van economische groei, handel en werkgelegenheid.

Analyse

Het overgrote deel van de uitgaven ter voorkoming van klimaatverandering worden gedaan door de rijksoverheid. Ook gemeenten spelen een belangrijke rol door de subsidiëring van lokale energiebesparingsprojecten. Het grootste deel van de 1,1, miljard euro die in 2015 beschikbaar was voor mitigatie wordt besteed aan subsidies, namelijk 870 miljoen euro. De belangrijkste subsidieregelingen zijn de MEP-subsidie (Milieukwaliteit elektriciteitsproductie) en de opvolgers Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE en SDE+) voor de stimulering van de hernieuwbare-energieproductie. In 2016 is 900 miljoen euro MEP en SDE subsidie uitgekeerd, vooral voor biomassa en windprojecten. In 2016 is ook de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) van start gegaan. Met de ISDE wil de overheid stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd, bijvoorbeeld door de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels.