Methoderapport motorvoertuigenpark, 2019-2022

1. Inleiding

Het CBS ontvangt jaarlijks van de Dienst Wegverkeer (RDW) de Basisregistratie Voertuigen (BRV) ofwel het kentekenregister. Dit bestand wordt onder andere gebruikt voor het maken van de statistiek over het motorvoertuigenpark. Het motorvoertuigenpark bevat het totaal aantal voertuigen met een Nederlands kenteken. Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsmotorvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen.

Na uitgebreide analyse van het bronbestand van RDW met peilmoment 1-1-2021 is geconstateerd dat de tot nu toe gebruikte selectiemethode kan worden verbeterd. In de voorheen gebruikte selectiemethode zijn ook voertuigen meegenomen die gedurende het jaar voorafgaand aan het peilmoment niet verzekerd zijn geweest en daardoor ook niet op de openbare weg mochten rijden. Bij toekomstige publicaties zal de selectiemethode hierop worden aangescherpt, zodat alleen voertuigen die toegestaan zijn in het verkeer (op basis van verzekering) worden meegenomen in de statistiek over het actieve motorvoertuigenpark.

In dit rapport wordt de aanscherping van de selectiemethode toegelicht en wordt het effect hiervan op de statistiek over het actieve motorvoertuigenpark in beeld gebracht. Ter indicatie: het gaat om ongeveer 2 procent van alle actieve motorvoertuigen; het percentage verschilt per type voertuig. Dit speelt niet alleen bij de cijfers op peilmoment 1-1-2021, maar ook bij eerder gepubliceerde jaren.

Als eerste wordt in dit rapport ingegaan op de selectiemethode. Vervolgens wordt toegelicht op welke manier het methodeverschil, dat hierdoor ontstaat, is onderzocht. Daarbij wordt het methodeverschil per voertuigsoort en per leeftijdscategorie van de betreffende voertuigsoort beschreven. Tijdens het onderzoek is nog een nuance m.b.t. december-verzekeringen aan het licht gekomen. Ook dit laatste punt is meegenomen in de verbeterde selectiemethode die bij toekomstige publicaties gebruikt zal worden.