Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2021

Afkortingen

BVH
Basisvoorziening Handhaving

EGG
Eergerelateerd geweld

G4
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht

GGD
Gemeentelijke gezondheidsdienst

GGZ
geestelijke gezondheidszorg

HGKM
Huiselijk geweld en kindermishandeling

JenV
Ministerie van Justitie en Veiligheid

OM
Openbaar Ministerie

RvdR
Raad voor de rechtspraak

RvdK
Raad voor de Kinderbescherming

SHG
Steunpunt Huiselijk Geweld

VNG
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VGV
Vrouwelijke genitale verminking

VO
voortgezet onderwijs

VT
Veilig Thuis

VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wmo
2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

WODC
Wetenschappelijk Onderzoeks- en documentatiecentrum