Aanvullende onderzoeksbeschrijving Statistiek verkrijgingen

3. Onderzoeksopzet

3.1 Gebruikte gegevens

Cijfers over verkrijgingen uit een nalatenschap zijn afkomstig uit de aangifte erfbelasting van de belastingdienst.

3.2 Tijd, populatie

De populatie betreft verkrijgers van een nalatenschap van overledenen in het betreffende jaar, waarvoor aangifte erfbelasting is gedaan.

Cijfers over verkrijgingen zijn beschikbaar vanaf 2007.

Standaard zijn alle geldbedragen in lopende prijzen, oftewel de statistiek wordt niet gecorrigeerd voor inflatie.

3.3 Voorlopige en definitieve cijfers

In het laatste kwartaal twee jaar na afloop van het onderzoeksjaar komen voorlopige cijfers beschikbaar. Twee jaar later worden deze vervangen door definitieve cijfers. Het duurt een aantal jaren voordat de aangiftes erfbelasting verwerkt en vastgesteld zijn door de belastingdienst, hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

3.4 Totstandkoming van de cijfers

Verkrijgingen worden vastgesteld op het niveau van personen. Indien een persoon uit meerdere nalatenschappen een verkrijging ontvangt, wordt het verkregen bedrag gesommeerd over de persoon.

De statistiek verkrijgingen heeft enkel betrekking op erfenissen waarover aangifte is gedaan voor de erfbelasting. Een deel van de nalatenschappen heeft een omvang beneden de vrijstellingsgrens, hierover hoeft geen aangifte erfbelasting te worden gedaan. Dat betekent dat deze nalatenschappen niet in onze statistiek over verkrijgingen voorkomen. Erfgenamen ontvangen een uitnodiging om erfbelasting te doen, wanneer de belastingdienst verwacht dat belasting betaald moet worden. Het tarief van de erfbelasting hangt af van de hoogte van de erfenis, de relatie tussen de erflater en ontvanger, en van gebruikte vrijstellingen. Voor meer informatie zie Belastingdienst. Gegevens over de bruto verkrijging, verschuldigde belasting en relatie tussen erflater en ontvanger worden rechtstreeks overgenomen uit de erfbelasting.

Gegevens over erfenissen worden gecombineerd met gegevens over inkomen, vermogen en andere karakteristieken van de erfgenamen. Achtergrondinformatie over verkrijgers is bekend voor personen die op 1 januari van het betreffende jaar in Nederland wonen. Voor een deel van de verkrijgers zijn de achtergrondkenmerken onbekend. Dit komt doordat de verkrijger geen natuurlijk persoon is, of doordat de persoon in het buitenland woonachtig is of na 1 januari in Nederland is komen wonen.

3.5 Relatie nalatenschappen en verkrijgingen

De gegevens over het nagelaten vermogen van overledenen zijn samengesteld met behulp van verschillende bronnen. Voor ongeveer 35 procent van de overledenen zijn gegevens beschikbaar uit de aangifte erfbelasting van de belastingdienst. De gegevens voor het overige deel van de overledenen worden geraamd op basis van de vermogensgegevens uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV). Cijfers over verkrijgingen uit een nalatenschap hebben enkel betrekking op de gegevens uit de erfbelasting, daardoor is voor ongeveer 65 procent van de overledenen (ca 5 miljard euro in 2018) onbekend wie de nalatenschap ontvangen heeft.

Relatie nalatenschappen en verkrijgingen (2018)Relatie nalatenschappen en verkrijgingen (2018) Nalatenschappen # overledenen: 152,6 duizend nagelaten vermogen: 18,7 mln euro Overledenen # overledenen: 152,6 duizend Boven vrijstellingsgrens: aangifte erfbelasting # overledenen: 56,4 duizend nagelaten vermogen: 13,6 mln euro Onder vrijstellingsgrens: imputatie o.b.v. IIV # overledenen: 96,2 duizend nagelaten vermogen: 5,1 mln euro Verkrijgingen # overledenen: 56,4 duizend # verkrijgers: 202,9 duizend bruto verkrijging: 13,6 mln euro Geen informatie over wie erfenis heeft ontvangenRelatie nalatenschappen en verkrijgingen (2018)Nalatenschappen# overledenen: 152,6 duizendnagelaten vermogen: 18,7 mln euroOverledenen# overledenen: 152,6 duizendBoven vrijstellingsgrens:aangifte erfbelasting# overledenen: 56,4 duizendnagelaten vermogen: 13,6 mln euroOnder vrijstellingsgrens:imputatie o.b.v. IIV# overledenen: 96,2 duizendnagelaten vermogen: 5,1 mln euroVerkrijgingen# overledenen: 56,4 duizend# verkrijgers: 202,9 duizendbruto verkrijging: 13,6 mln euroGeen informatieover wie erfenisheeft ontvangen
 

3.6 Kwaliteit van de data

Bij het gebruik van de cijfers moet met een aantal zaken rekening worden gehouden:

  • Het duurt een aantal jaren voordat de aangiftes erfbelasting verwerkt en vastgesteld zijn bij de belastingdienst. Daarom worden gegevens pas twee jaar na afloop van het fiscaal jaar voor het eerst gepubliceerd.
  • Statistieken over verkrijgingen worden alleen gemaakt over nalatenschappen boven de aangiftedrempel, daardoor ontbreekt voor ongeveer 65 procent van de nalatenschappen informatie over de verkrijgingen hieruit.
  • Wegens verschillen in de aanleverwijze van de brongegevens van de belastingdienst, zijn de cijfers t/m 2016 niet geheel vergelijkbaar met de uitkomsten van latere jaren.