Aanvullende onderzoeksbeschrijving Statistiek schenkingen

2. Achtergrond

2.1 Materiële welvaart

De statistiek over vermogensoverdrachten maakt deel uit van de statistieken over inkomen, vermogen en bestedingen.

Welvaart is de mate waarin materiële behoeften met beschikbare middelen kunnen worden bevredigd. In het algemeen zijn de behoeften groter dan de middelen. Hoe de ‘schaarse’ welvaart verdeeld is over groepen is daarom een belangrijk maatschappelijk thema.

De hoekstenen van welvaart worden gevormd door de samenhangende concepten van inkomen, bestedingen, en vermogen. Besparingen zijn gedefinieerd als het inkomen minus de bestedingen, en vormen de link tussen deze drie concepten. Als het netto-inkomen hoger is dan de bestedingen is er sprake van besparing, oftewel een positieve bijdrage aan het vermogen. En als de bestedingen groter zijn dan het inkomen is er sprake van ontsparing, en wordt er ingeteerd op de financiële reserves.

Het vermogen kan ook groeien of slinken door overdrachten (denk aan erfenissen, schenkingen, en loterij-winsten) en door waardeontwikkeling van de bezittingen (met name de fluctuatie van huizenprijzen en aandelenkoersen).

2.2 Begrippen

Een schenking is het in een jaar overgedragen vermogen tussen een schenker en ontvanger.

Bruto schenking: schenking voor aftrek van verschuldigde belasting.

Verschuldigde belasting: verschuldigde belasting over schenking.

Netto schenking: schenking na aftrek van (eventueel) verschuldigde belasting.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR): gedeeltelijke belastingvrijstelling bij de schenking van ondernemingsvermogen.