Aanvullende onderzoeksbeschrijving Statistiek nalatenschappen

1. Inleiding

De statistiek over nalatenschappen is onderdeel van de vermogensoverdrachten. Hieronder vallen ook verkrijgingen en schenkingen. De gegevens worden grotendeels ontleend aan de administraties van de Belastingdienst op het gebied van de erf- en schenkbelasting.

In dit document worden de nalatenschappen beschreven. Allereerst wordt ingegaan op de achtergrond van de statistiek en de verschillende begrippen. Dan worden de gebruikte gegevens besproken en de totstandkoming van de cijfers. Tot slot komen de publicaties aan bod.