Welke informatie heeft het CBS over levenslang leren?

Bij levenslang leren staan de bedrijfsopleidingen, de deelname aan post-initieel onderwijs, de indicator levenslang leren en het niet door de overheid bekostigde onderwijs centraal.
Bij de bedrijfsopleidingen publiceert het CBS om de zes jaar gegevens over de deelname van werknemers en de uitgaven van bedrijven aan in- en externe opleidingen naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte in de particuliere sector. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt naar geslacht.
Het post-initieel onderwijs omvat het onderwijs dat wordt gevolgd nadat het initiële onderwijs is verlaten. De gegevens hebben betrekking op de 15- tot 65-jarigen. Over de deelnemers is er informatie naar onder andere geslacht, leeftijd, hoogst behaalde opleiding en herkomstgroepering. Bij de opleidingen wordt onderscheid gemaakt naar de duur en de opleidingsvorm (regulier voltijd en deeltijd en niet-regulier lang en kort), het niveau en de studierichting. Daarnaast zijn er gegevens over de faciliteiten (studieverlof en bekostiging) en de motivatie voor het volgen van de opleiding.
De indicator levenslang leren omvat al het onderwijs dat wordt gevolgd door personen van 25 tot 65 jaar. Over de deelnemers is onder andere informatie naar geslacht, leeftijd, hoogst behaalde opleiding en herkomstgroepering.
Het niet-bekostigde onderwijs omvat al het onderwijs dat niet wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). De gegevens hebben betrekking op de 17- tot 65-jarigen. Bij de opleidingen wordt onderscheid gemaakt naar de duur, de intensiteit, het niveau en de richting. Er zijn ook verdelingen naar de soorten van opleidingen (initieel versus post-initieel; voltijd, schriftelijk en bedrijfsopleiding) en informatie over de motivatie en studiefaciliteiten. Over de deelnemers aan het niet-bekostigde onderwijs heeft het CBS gedetailleerde informatie naar persoonskenmerken als geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, hoogst behaalde opleiding en het landsdeel waarin ze wonen.

● Deelname aan post-initieel onderwijs
● Deelname aan niet-bekostigd onderwijs