Korte omschrijvingen financiële steunmaatregelen overheid

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 1.0)

De NOW 1.0 was bedoeld om werkgevers tegemoet te komen die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies. Bij de eerste aanvraagperiode konden werkgevers het loon van werknemers doorbetalen bij (verwacht) omzetverlies van minimaal 20 procent in een aangesloten periode van drie maanden. De periode van omzetverlies moest beginnen in maart, april of mei 2020. De eerste aanvraagperiode is per 6 juni 2020 gesloten. Meer informatie op Rijksoverheid.nl en het UWV.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0)

Tweede aanvraagperiode voor compensatie voor loonkosten van werkgevers die wederom een omzetverlies van minimaal 20 procent verwachtten in een aangesloten periode van vier maanden. De verhoging van de loonkosten om werkgeverslasten te compenseren ging van 30 naar 40 procent. De aaneengesloten periode van omzetverlies moest beginnen in juni, juli of augustus. Als het bedrijf in de eerste aanvraagperiode NOW had ontvangen, dan moest de nieuwe periode aansluiten op de vorige periode. De tweede aanvraagperiode is per 1 september 2020 gesloten. Meer informatie op Rijksoverheid.nl en het UWV.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Eenmalige uitkering van 4 duizend euro aan MKB-bedrijven die minstens genoemd bedrag aan vaste lasten (zoals de huur van een bedrijfspand) verwachtten te maken en minstens genoemd bedrag aan omzetverlies. De TOGS was open van 27 maart tot en met 26 juni 2020 voor ondernemers die directe schade ondervonden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen mogelijk gebruik maken van de TVL. Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1)

MKB-ondernemers met een verwacht omzetverlies van minimaal 30 procent konden een subsidie krijgen van maximaal 50 duizend euro voor een deel van hun vaste lasten.  Looptijd TVL-1 was van juni tot en met september 2020. Per 1 oktober loopt de regeling, als onderdeel van het zogeheten derde noodpakket, onder gewijzigde voorwaarden door t/m 30 juni 2021 in perioden van steeds drie maanden. Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Uitstel belastingbetaling

Het betalingsuitstel voor ondernemers kan voor alle soorten nationale belastingen verleend worden. De meeste belastingmaatregelen golden tot 1 oktober 2020. Maar de mogelijkheid om voor de eerste keer belastinguitstel aan te vragen of verlenging van dit uitstel is verlengd tot en met 31 december 2020. Het terugbetalen van de belastingschuld start vanaf 1 juli 2021 met een betalingsregeling van 36 maanden. Bij een uitstelaanvraag voor één van de volgende belastingen wordt het uitstel voor alle vijf verleend: inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1.0) 2)

Aanvullende uitkering voor zelfstandigen voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen vanwege de coronacrisis op te vangen. De regeling gold met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 en liep eind mei 2020 af. Deze regeling is opgevolgd door 'Tozo 2.0' met een looptijd tot 1 oktober. Meer informatie op Rijksoverheid.nl en CBS.nl.

Corona krediet en garanties

Verruimde Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C)

Met de GO-C(orona) module kunnen banken krediet verstrekken aan ondernemingen met liquiditeitstekorten als gevolg van het coronavirus.  Door de GO-C kunnen banken een 80 procent of 90 procent staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen (i.p.v. 50 procent bij de reguliere GO-regeling). Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Verruimde borgstelling voor MKB-kredieten (BMKB-C)

Vanwege de coronacrisis is de reguliere regeling (BMKB)  verruimd. Dat houdt in dat de overheid niet voor 50 procent van het krediet aan MKB-bedrijven garant  staat, maar voor 75 procent. Ook andere voorwaarden, zoals de looptijd van de garantie (verlengd tot 4 jaar) en de premie zijn eind april versoepeld ten opzichte van eerdere aankondiging op 12 maart 2020. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Corona-overbruggingsLening  (COL)

Regeling bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers met ingang van 29 april. Het ging hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Per 1 oktober 2020 is de COL gesloten. Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Qredits

Microkrediet voor startende ondernemers en kleine bedrijven die via andere kanalen niet aan krediet kunnen komen. Zij kunnen via stichting Qredits worden voorzien van een lening en advies. Wegens corona hebben deze bedrijven de mogelijkheid om uitstel van aflossing gedurende maximaal twaalf maanden op een lopende lening te krijgen. Daarnaast kunnen bedrijven overbruggingskrediet aanvragen. Meer informatie op Rijksoverheid.nl.   

Overige specifieke regelingen

Tegemoetkoming Verruiming Borgstellingskrediet voor de Landbouw(BL-C)

Dit is een overbruggingskrediet vanwege corona. Gezonde landbouw-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven die getroffen zijn of worden, kunnen hierdoor gefinancierd blijven. De overheid staat voor 70 procent van het krediet borg. De BL-C loopt van 18 maart 2020 tot 1 april 2021. Meer informatie op Rijksoverheid.nl

Tegemoetkoming fritesaardappeltelers   

Compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die telers nog in opslag hebben. De vergoeding gold van 7 mei tot en met 18 juni 2020 voor telers met aardappelen die dit seizoen niet meer verwerkt kunnen worden tot frites en bedroeg 40 procent van de gemiddelde marktwaarde van de periode september 2019 tot en met februari 2020. De regeling is gesloten. Meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Tegemoetkoming sierteeltsector

Bedrijven in de sierteeltsector en specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw konden van 7 mei tot en met 18 juni 2020 een aanvullende tegemoetkoming aanvragen. De tegemoetkoming is voor bedrijven in deze sectoren die te maken hebben met een forse omzetderving van meer dan 30 procent ten opzichte van de voorgaande 3 jaar. Meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Terug naar artikel