Hoeveel bedrijven gebruiken financiële coronaregelingen?

Onderstaande tabel geeft een korte samenvatting van het gebruik door bedrijven van verschillende financiële steunmaatregelen vanwege corona vanaf maart 2020. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) brengt het CBS periodiek deelname aan en financiële steun vanuit deze maatregelen in kaart. Het gaat daarbij om alle bedrijven die zich sinds de openstelling van de verschillende regelingen (eind maart 2020) hebben aangemeld en waarvan de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 is goedgekeurd en geregistreerd. De aantallen bedrijven en bedragen zijn in deze tabel weergegeven in zogeheten 'juridische eenheden' zoals die bij de verschillende uitvoeringsinstanties bekend zijn.

Naarmate er recentere gegevens beschikbaar komen, zal het overzicht worden geactualiseerd. Er is ook een korte omschrijving van de 13 opgenomen regelingen.

Kerncijfers gebruik financiële steunmaatregelen coronacrisis door bedrijven, per 30 september
Soort regelingAantal bedrijvenBedrag (miljoenen euro's)Bedrijven 2 tot 250 werkzame personen met regeling1) (%)Bedrijven met 1 werkzame persoon met regeling1) (%)
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW 1.0)
139 4507 90526,00,9
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor Werkgelegenheid (NOW 2.0)
63 6803 60611,70,4
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen
Sectoren COVID-19 (TOGS)
215 88086423,36,8
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1)31 7254294,50,7
Uitstel belastingbetaling 240 3159 03119,27,3
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo 1.0) 2)
210 240.
Corona krediet en garanties
Verruimde Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C)75609
Verruimde borgstelling voor MKB-kredieten (BMKB-C)3 870477
Corona-overbruggingsLening (COL)765222
Qredits4 190104
Overige specifieke regelingen
Tegemoetkoming Verruiming Borgstellingskrediet
voor de Landbouw(BL-C)
19555
Tegemoetkoming fritesaardappeltelers 1 13051
Tegemoetkoming sierteeltsector 1 580198

1) Deze cijfers zijn gebaseerd op economische eenheden van bedrijven (CBS-bedrijfseenheden). Het aantal bedrijven per grootteklasse met de betreffende regeling is gerelateerd aan alle bedrijven in Nederland in deze grootteklasse. Dit aandeel bedrijven is alleen weergegeven voor de grotere kabinetsregelingen.
2) Aantal bedrijven met een Tozo-1 regeling, gebaseerd op toegekende aanvragen tot en met eind maart 2020. Het gaat om nader voorlopige (nog niet volledige) cijfers.

Alle actuele cijfers over het gebruik van de regelingen zijn te vinden in de tabel 'Gebruik door bedrijven van financiële steunmaatregelen coronacrisis t/m 30 september 2020'.