Monitor duurzame agro-grondstoffen 2015

De Monitor Duurzame Agro-grondstoffen 2015 laat cijfers en trends zien op het terrein van verduurzaming van allerlei agro-grondstoffen, zoals palmolie, soja en koffie. Het is de derde keer dat het CBS deze monitor heeft uitgevoerd. Dit jaar zijn de cijfers geactualiseerd en zijn er indicatoren toegevoegd voor cacao en groenten & fruit (bananen).

Nederlandse marktpartijen hebben zich gecommitteerd aan concrete mijlpalen op weg naar maximaal gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen voor de Nederlandse markt. Dit is vastgelegd in verschillende convenanten. De partijen monitoren in de eerste plaats zelf of deze doelstellingen ook daadwerkelijk worden behaald. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft het CBS dit proces gevalideerd, dat wil zeggen de gebruikte methoden getoetst aan een aantal criteria. Het CBS heeft de daadwerkelijke uitkomsten niet gevalideerd. Niet altijd zijn er cijfers via de marktpartijen beschikbaar. In deze gevallen berekent het CBS zelf een indicator. Dit geldt voor de cijfers over de verduurzaming van kweekvis, cacao en groenten & fruit.

Het CBS hanteert in de Monitor Duurzame Agro-grondstoffen de definitie van duurzaamheid zoals die binnen de verschillende convenanten is vastgesteld. De meeste afspraken baseren zich op één of meerdere keurmerken om duurzaamheid te kunnen definiëren. In de praktijk worden termen als duurzaam, verantwoord en gecertificeerd, door elkaar heen gebruikt. De convenanten verschillen ook in hun bereik, dat wil zeggen welk deel van de keten (van winning tot consumptie) ze bestrijken. De cijfers over de agro-grondstoffen zijn daarom niet zonder meer één op één te vergelijken.

Verbruik gecertificeerde palmolie door Nederlandse voedingsmiddelenindustrie

Inkoop verantwoord geproduceerde soja door de Nederlandse diervoederindustrie

Afzet gecertificeerde koffie op de Nederlandse markt

Afzet duurzaam geproduceerde primair hout en plaatmateriaal in Nederland

Afzet van duurzame kweekvis in Nederlandse supermarkten

Afzet van duurzame cacao in Nederlandse supermarkten, 2014

Afzet van duurzame bananen in Nederlandse supermarkten, 2014

Inkoop van groenten en fruit uit monitorlanden, 2014