Veelgestelde vragen ZZP

Gefilterde lijst met dropdown/tabs

Bij werknemers wordt verplicht een arbeidsongeschiktheids- en pensioenpremie ingehouden, maar zelfstandigen zijn niet verplicht zich te verzekeren tegen inkomensverlies. Ze zijn ook zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw, bijvoorbeeld via lijfrente en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In 2016 betaalde 19 procent van de 895 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap een premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een op de ti

Vaak wordt deze vraag samen gesteld met de vraag: hoeveel zzp’ers zijn schijnzelfstandige? Gegevens over het aantal opdrachtgevers van zzp’ers worden vanaf 2016 verzameld en zullen op termijn beschikbaar komen. Dat geldt ook voor gegevens over schijnzelfstandigheid.

Op basis van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) zijn wel gegevens beschikbaar over het aantal opdrachtgevers van zelfstandig ondernemers zonder personeel.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) vormen een diverse groep. Zij verschillen in leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en vermogen. De meerderheid is bijvoorbeeld tussen de 35 en 55 jaar oud, maar een groot deel is 65-plusser. Oudere zzp’ers werken in vergelijking met jongeren relatief vaak in de landbouw en de gezondheids- en welzijnszorg.

Wat is de definitie van een zzp’er:
Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer)

...

De vraag: "waar werken zzp’ers?" kan op twee manieren opgevat worden, namelijk in welke bedrijfstakken of beroepen werken zzp’ers, maar kan ook betekenen waar in Nederland de meeste zzp’ers vandaan komen. Over de bedrijfstakken waar zzp’ers werken is een factsheet beschikbaar. De grootste groepen zzp’ers zijn werkzaam in de specialistische zakelijke dienstverlening, gevolgd door de bouw, de handel en de gezondheids- en welzijnszorg. Meer gegevens zijn te vinden op StatLine.

De hoogste concentrat

...

Het gemiddeld inkomen van zzp’ers bedroeg in 2014 gemiddeld 34 duizend euro. In de financiële dienstverlening hebben zzp’ers het meeste inkomen. Dit zijn met name de dga’s zonder personeel. Zij worden op afstand gevolgd door zzp’ers in de zorg. Het minste inkomen hebben zzp’ers in de bedrijfstak cultuur, recreatie en overige diensten. In de factsheet is het inkomen van zzp’ers kort in beeld gebracht. Op StatLine zijn de verschillende inkomensgegevens van

...

Zzp’ers werkten in 2017 gemiddeld 35 uur per week. Dat is iets meer dan vaste werknemers die 33 uur per week werkten. Ruim twee op de drie mannelijke zzp’ers werkt voltijd; van de vrouwen is dat ruim een op de drie. Eén op de zeven zzp’ers wil meer uren werken. Gegevens over de arbeidsduur van zzp’ers zijn beschikbaar op StatLine.
Bijna drie kwart van de zzp’ers is hoofdkostwinner van hun huishouden. Hiervan heeft de meerderheid een partner. Een kwart van de zzp’ers die hoofdkostwinner zijn, is alleenverdiener. Gegevens hierover zijn te vinden op StatLine. Hier zijn ook gegevens te vinden over het huishoudinkomen dat ook een indicatie geeft van de bijdrage van een eventuele partner in het inkomen.
Redenen die het vaakst opgegeven worden om als zzp’er te gaan werken zijn ‘zoeken van een nieuwe uitdaging’, ‘wilde altijd al als zelfstandige werken’ en ‘zelf willen bepalen hoeveel en wanneer men werkt’. Een klein deel geeft aan geen baan als werknemer te kunnen vinden. Dit blijkt uit gegevens uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA).
Gegevens hierover zijn niet beschikbaar. CBS werkt aan het in kaart brengen van gegevens om antwoord op deze vraag te kunnen geven.
Het CBS is bezig de gegevens in kaart te brengen om antwoord op deze vraag te kunnen geven. Voor zelfstandig ondernemers zonder personeel – de grootste groep zzp’ers – geeft de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) informatie over samenwerking met andere zelfstandigen en over inhuren. Zo blijkt dat 77 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel wel eens samenwerkt met andere zelfstandigen; 30 procent doet dat vaak of altijd. Ook heeft bijna een kwart in de afgelo
Uit de CBS-rapportage voor het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ZZP blijkt dat zowel de instroom in als de uitstroom naar zzp-schap de afgelopen jaren toenam. Het aantal starters op jaarbasis is echter nog steeds groter dan het aantal stoppers, waardoor het aantal zzp’ers nog steeds toeneemt. Ruim de helft van de stoppers gaat (weer) in loondienst werken. Ongeveer 15 procent werd werkloos, de rest was niet meer actief op de arbeidsmarkt. In het IBO-rapport zijn ook gegevens opgen

In de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is  zzp’ers gevraagd naar verschillende aspecten van hun werk. Zo blijkt dat ruim een kwart tevreden is met het werk dat ze doen. Ruim een vijfde vindt dat ze wel eens gevaarlijk werk moeten doen. Ongeveer 7 procent van de zzp’ers heeft burn-outklachten. Willen de meesten dan wel zzp’er blijven? Bijna een kwart dacht er het afgelopen jaar over na om een baan te zoeken als werknemer, maar van deze groep ondernam 44 procent daadwerkelijk actie. In de rapportage van de ZEA zijn nog meer gegevens over de arbeidsomstandigheden van zzp’ers te vinden. De gegevens zijn ook beschikbaar op StatLine.

In ongeveer de helft van de huidige EU-lidstaten is de afgelopen tien jaar het aandeel zzp’ers van de werkzame beroepsbevolking toegenomen. Nederland hoort tot de grootste groeiers binnen Europa, met een groei die twee keer zo groot is als in Duitsland. Daar ligt de groei dicht bij het EU-gemiddelde.