Veelgestelde vragen ZZP

Gefilterde lijst met dropdown/tabs

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) vormen een diverse groep. Zij verschillen in leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en vermogen. De meerderheid is bijvoorbeeld tussen de 35 en 55 jaar oud, maar een groot deel is 65-plusser. Oudere zzp’ers werken in vergelijking met jongeren relatief vaak in de landbouw en de gezondheids- en welzijnszorg.

Wat is de definitie van een zzp’er?

Een zzp’er is een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk (zelf

...

Als het gaat om bedrijfstakken, werkt het merendeel van de zzp’ers in de specialistische zakelijke dienstverlening, gevolgd door de bouw, de handel en de gezondheids- en welzijnszorg. Over de sectoren waarin zzp’ers werken is een factsheet (Waar werken zzp’ers?) beschikbaar. Meer gegevens zijn te vinden op StatLine.

Geografisch bekeken wonen de meeste zzp’ers in het westen van het land. Informatie over zzp’ers naar gemeente is te vinden op StatLine. Het boek De regionale economie gaa
Het inkomen van zzp’ers bedroeg in 2015 gemiddeld 35 duizend euro. Het doorsnee-inkomen van zzp’ers bedroeg 25 duizend euro. (De helft van de zzp’ers zat hieronder, de andere helft erboven.) Zzp’ers die werken in de financiële dienstverlening hebben het hoogste inkomen. Dit zijn met name de directeuren-grootaandeelhouders zonder personeel.
Zij worden op afstand gevolgd door zzp’ers in de zorg. Het minste inkomen hebben zzp’ers in de bedrijfstak cultuur, recreatie en overige diensten.
In de factshe

...

Zzp’ers werkten in 2016 gemiddeld 35 uur per week. Dat jaar werkten 438 duizend mannen als voltijd zzp’er en 137 duizend vrouwen. Eén op de zeven zzp’ers wilde meer uren werken en één op twaalf wilde juist minder uren werken. Verschillende gegevens over de arbeidsduur van zzp’ers zijn beschikbaar op StatLine.
Ofwel: hoeveel zzp’ers zijn schijnzelfstandige? Om aanspraak te kunnen maken op belastingfaciliteiten voor zelfstandigen, moet een zzp’er voldoen aan een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat hij of zij meerdere opdrachtgevers heeft. Gegevens over het aantal opdrachtgevers van zzp’ers worden vanaf 2016 verzameld en komen op termijn beschikbaar. Dat geldt ook voor gegevens over schijnzelfstandigheid.

Op basis van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) zijn wel gegevens beschikbaar over het a
Bijna drie kwart van de zzp’ers is hoofdkostwinner. Hiervan heeft de meerderheid een partner. Een kwart van de zzp’ers die hoofdkostwinner zijn, is alleenverdiener. Gegevens hierover zijn te vinden op StatLine.
Hier zijn ook gegevens te vinden over het huishoudinkomen, dat tevens een indicatie geeft van de bijdrage van een eventuele partner in het inkomen. Het CBS beschikt ook over gegevens over de arbeidspositie van de eventuele partner, die ook te vinden zijn op StatLine.
Voor zelfstandig ondernemers zonder personeel – de grootste groep zzp’ers – zijn uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) gegevens beschikbaar over de omstandigheden die maakten dat men als zelfstandige ging werken. Redenen die het vaakst genoemd worden zijn: ‘ik zocht naar een nieuwe uitdaging’, ‘ik wilde zelf bepalen hoeveel en wanneer ik werk’ en ‘ik heb altijd al als zelfstandige willen werken’. Een klein deel geeft aan dat men als zelfstandige ging werken omdat de werkgever dat wilde.
Gegevens hierover zijn niet beschikbaar. CBS werkt aan het in kaart brengen van de gegevens om antwoord op deze vraag te kunnen geven.
Van het loon van werknemers wordt verplicht een arbeidsongeschiktheids- en pensioenpremie ingehouden, maar zelfstandigen zijn niet verplicht verzekeringen tegen inkomensverlies af te sluiten. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw, bijvoorbeeld via lijfrente en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Van de 900 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalde in 2015 een vijfde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
Het CBS is bezig de gegevens in kaart te brengen om antwoord op deze vraag te kunnen geven. Voor zelfstandig ondernemers zonder personeel – de grootste groep zzp’ers – geeft de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) informatie over samenwerking met andere zelfstandigen en over inhuren. Zo blijkt dat 77 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel wel eens samenwerkt met andere zelfstandigen; 30 procent doet dat vaak of altijd. Ook heeft bijna een kwart in de afgelo
Uit de CBS-rapportage voor het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ZZP blijkt dat zowel de instroom naar als de uitstroom uit ondernemerschap de afgelopen jaren toenam. Het aantal starters is groter dan het aantal stoppers, waardoor het aantal zzp’ers nog steeds toeneemt.
Ruim de helft van de stoppers gaat (weer) in loondienst werken. Ongeveer 15 procent werd werkloos, de rest was niet meer actief op de arbeidsmarkt. In het IBO-rapport zijn ook gegevens opgenomen over zzp’ers die per
In de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) zijn zelfstandig ondernemers zonder personeel – de grootste deelgroep onder de zzp’ers – bevraagd over verschillende aspecten van hun werk. Zo blijkt dat begin 2017 ruim 80 procent, alles bij elkaar genomen, tevreden was met het werk dat ze doen. Slechts 7 procent was ontevreden. Ruim een vijfde vindt dat ze soms of regelmatig gevaarlijk werk moeten doen. Iets meer dan 8 procent kampt met werkgerelateerde psychische vermoeidheid (burn-outklachten).

Willen
In ongeveer de helft van de huidige EU-lidstaten is de afgelopen tien jaar het aandeel zzp’ers van de werkzame beroepsbevolking toegenomen. Nederland hoort tot de grootste groeiers binnen Europa, met een groei die twee keer zo groot is als bijvoorbeeld Duitsland. Daar ligt de groei dicht bij het EU-gemiddelde.