Hoe verhoudt de uitstoot zich tot de economische groei?

In de periode 2008–2018 is de Nederlandse economie met 11 procent gegroeid, de uitstoot van de broeikasgassen door Nederlandse economische activiteiten daalde met 5 procent. Dat de uitstoot daalt bij een groeiende economie komt vooral door maatregelen binnen de industrie en energiesector. De CO2-uitstoot is in deze periode gedaald met 4 procent, de overige broeikasgassen met 11 procent.

Ontwikkeling bbp en broeikasgassen bedrijfsleven
 bbp (prijsniveau 2015) (2008=100)Kooldioxide (2008=100)Lachgas (2008=100)Methaan (2008=100)
2008100100100100
200997979899
2010981029598
2011100989296
201299969193
201399959393
2014101959492
2015103999793
2016105999493
2017108989692
2018*111969488

Bedrijfstakken met hoogste broeikasgasemissies

Bedrijfstakken met de hoogste broeikasgasemissies in 2018 zijn de energiebedrijven, landbouw, chemische industrie, vervoer door de lucht en de aardolie-industrie. Samen stoten zij 65 procent uit van de totale emissies van het bedrijfsleven en dragen ruim 5 procent bij aan het bbp. In de periode 2008–2018 is de toegevoegde waarde van deze bedrijven relatief meer gegroeid dan hun uitstoot.

Broeikasgasintensiteit gedaald

De broeikasgasintensiteit wordt berekend door de broeikasgasuitstoot te delen door het bruto binnenlands product (bbp) van de economie of de toegevoegde waarde van een bedrijfstak. Dit is een indicator voor de milieu-efficiëntie van een productieproces. De broeikasgasintensiteit van de economie als geheel daalde in de periode 2008–2018 met 14 procent.

Emissie-intensiteit Nederlandse economie
JaarTotaal broeikasgassen (CO2-equivalenten per 1000 euro bbp)Kooldioxide (CO2-equivalenten per 1000 euro bbp)Overige broeikasgassen (CO2-equivalenten per 1000 euro bbp)
2008324,327072,95
2009327,128071,93
2010336,129071,78
2011316,527069,51
2012313,427067,91
2013309,026067,30
2014304,326065,81
2015310,427067,28
2016302,826066,89
2017291,325066,45
2018277,324064,67

De bedrijfstak met de hoogste emissie-intensiteit in 2018 is de aardolie-industrie (raffinaderijen). De emissie-intensiteit is verbeterd met 57 procent in de periode 2008–2018. Dit komt vooral door de sterk gestegen toegevoegde waarde. Energiebedrijven hebben in deze periode hun emissie-intensiteit verbeterd met 23 procent. Deze verbetering komt door 10 procent minder broeikasgasemissies en 17 procent meer toegevoegde waarde. Bij riolering, afvalbeheer en sanering zijn de emissies toegenomen met 25 procent en de toegevoegde waarde gestegen met 38 procent. De emissie-intensiteit is hierdoor verbeterd met 9 procent.

Bedrijfstakken met hoogste broeikasgasintensiteit
Bedrijfstak2018* (CO2-equivalenten per euro)2008 (CO2-equivalenten per euro)
Aardolie-industrie6,5715,13
Energiebedrijven5,867,62
Riolering, afvalbeheer en sanering3,123,44
Basismetaalindustrie3,114,06
Vervoer door de lucht3,004,00
Landbouw2,562,82
Vervoer over water2,392,84
Chemische industrie1,801,87
Visserij1,771,78
Bouwmaterialenindustrie0,880,93
Bosbouw0,510,90
Vervoer over land0,470,56
Papierindustrie0,430,76
Voedings- en genotmiddelenindustrie0,340,38
Delfstoffenwinning0,300,19