Privacy Policy: CBS Onderweg in Nederland app

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Op deze pagina leest u welke maatregelen wij hebben genomen om uw gegevens te beschermen.

 

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/986276d0916046b58e76ca44ee0a2749]

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een inkomen. Ook een e-mailadres is een persoonsgegeven. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat een uitgebreide uitleg over persoonsgegevens.

Het CBS en uw gegevens

Het CBS verzamelt gegevens van natuurlijke personen, bedrijven en instellingen. Direct identificerende persoonskenmerken worden zo snel als mogelijk na ontvangst vervangen door een pseudosleutel. Met deze zogeheten gepseudonimiseerde gegevens doet het CBS vervolgens statistisch onderzoek. Het CBS publiceert alleen statistische informatie als natuurlijke personen niet herkenbaar of herleidbaar zijn. Ook hebben we maatregelen genomen tegen diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Het CBS levert nooit herkenbare gegevens aan derden, ook niet aan andere overheidsinstellingen. Wel kunnen (wetenschappelijke) instellingen onder strenge voorwaarden toegang krijgen tot gepseudonimiseerde gegevens op persoons- of bedrijfsniveau. Dit noemen we microdata.

Uw gegevens en de CBS Onderweg in Nederland app

Het CBS voert het onderzoek Onderweg in Nederland uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel van dit onderzoek is het krijgen van een beeld van de verkeersdeelname. Deze informatie is onmisbaar bij de ontwikkeling van verkeers- en vervoersbeleid, zoals het verbeteren van het openbaar vervoer, de verkeersveiligheid en filebestrijding.

Om de data voor het onderzoek te verzamelen is een smartphone app ontwikkeld: De CBS Onderweg in Nederland app. Deelnemers aan het onderzoek (respondenten) gebruiken de app en delen de data (hun verplaatsingen) geheel vrijwillig. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging met persoonlijke inloggegevens.

De duur van het onderzoek en van de data-verzameling is 7 dagen. De app verzamelt in deze periode continu locatiedata van de smartphone. Vervolgens worden de data ingedeeld in locaties en verplaatsingen. Dit zorgt voor een verhoogd gebruiksgemak voor de respondent. Wij vragen respondenten om toestemming te geven voor continue toegang tot de locatiedata van de smartphone, ook wanneer de app is gesloten of niet in gebruik is. Na 7 dagen stopt de app automatisch met het verzamelen van data.

Persoonsgegevens worden gescheiden van de verzamelde gegevens in de app.

Het CBS en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Voor het uitvoeren van zijn wettelijke taak verwerft en verwerkt het CBS gegevens voor statistiek. Het CBS is daarmee voor alle ontvangen bestanden de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en geen verwerker. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat uitgebreide informatie over het onderscheid tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker.

Het CBS voldoet aan de hoogste eisen m.b.t. gegevensbescherming. Dit wordt jaarlijks getoetst door een externe organisatie en resulteert in een privacy-proof verklaring. Daarmee voldoet het CBS aantoonbaar aan de verplichtingen van de AVG (de verantwoordingsplicht).
Externe registerhouders zijn zelf verwerkingsverantwoordelijke en veelal wettelijk verplicht bestanden te leveren aan CBS. De AVG- verantwoordelijkheid van de gegevensleveranciers houdt op zodra de bestanden door het CBS zijn ontvangen.

Maatregelen

Het CBS beveiligt uw gegevens met technische en organisatorische maatregelen. De belangrijkste maatregelen zijn:

Als u een enquête invult of gegevens aanlevert, dan stuurt u deze informatie gecodeerd naar het CBS. Bij het CBS komen de gegevens terecht in een beveiligde omgeving. Alleen geautoriseerde medewerkers, die dit voor hun werkzaamheden nodig hebben, hebben toegang tot deze gegevens.
Zo vroeg mogelijk in het proces ontdoen we bestanden van direct identificerende persoonsgegevens. Dit betekent dat onderzoeksbestanden geen gegevens zoals namen, adressen of Burgerservicenummers bevatten.
Medewerkers van het CBS moeten zich houden aan een geheimhoudingsplicht. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Het CBS gebruikt de gegevens alléén voor statistisch en wetenschappelijk doel. Gebruik voor fiscale, administratieve, controle en gerechtelijke doeleinden is wettelijk uitgesloten. Ook gebruiken we de gegevens niet voor marketing.
Voor de verwerking van persoonsgegevens zijn alle statistische processen bij het CBS gecertificeerd. Deze audit wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde externe instelling.
Het CBS heeft een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) gemaakt welk van toepassing is op het merendeel van onze verwerkingen.

Algemene verordening gegevensbescherming

Het CBS houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Bovendien houden wij ons aan de privacybepalingen in de CBS-wet, de Praktijkcode voor Europese statistieken en de Statistical Law en onze eigen gedragscode (pdf).

Overzicht meer incidentele verwerkingen van persoonsgegevens: https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/organisatie/privacy/overzicht-actuele-verwerkingen-van-persoonsgegevens
Voor de reguliere verwerkingen van persoonsgegevens. Daar staan de bronnen van het CBS vermeld.
Ook worden persoonsgegevens verwerkt bij wetenschappelijke studies van derden.
Ook worden de bronnen vermeld in de statistische publicaties.

De rechten van de betrokkenen in de AVG

De AVG kent een aantal artikelen (13-18, 20-22) waarin de rechten van de betrokken beschreven worden:

13. (en 14) het recht op informatie
15. het recht op inzage
16. het recht op rectificatie
17. het recht op gegevenswissing (vergetelheid)
18. het recht op beperking van de verwerking
20. het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
21. het recht van bezwaar
22. het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profilering

De Uitvoeringswet AVG kent in artikel 44 een aantal uitzonderingen hierop:

- Artikel 44. Uitzonderingen inzake wetenschappelijk onderzoek en statistiek
Indien een verwerking wordt verricht door instellingen of diensten voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek, en de nodige voorzieningen zijn getroffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens uitsluitend voor statistische of wetenschappelijke doeleinden kunnen worden gebruikt, kan de verwerkingsverantwoordelijke de artikelen 15, 16 en 18 van de verordening buiten toepassing laten.
- Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)
Het CBS vult dit recht in door zijn berichtgevers via een brief direct te informeren over wat het CBS met de gegevens gaat doen. De indirecte berichtgevers, de personen over wie het CBS gegevens via registraties ontvangt, worden via de CBS-website geïnformeerd.
- Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)
Het CBS mag de persoonsgegevens op een veilige manier voor onbepaalde tijd bewaren tot dat het CBS deze gegevens niet meer nodig heeft.
- Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit (artikel 20 AVG)
Het CBS mag op basis van de CBS-wet geen persoonsgegevens aan derden verstrekken.
- Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
Een betrokkene kan nooit direct nadeel of voordeel ondervinden van een verwerking van het -CBS. Het CBS zal daarom bezwaren tegen de verwerking van gegevens afwijzen.
- Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profilering (artikel 22 AVG)
Het CBS zal nooit een individu onderwerpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profilering.

Toezicht

- Het CBS heeft een eigen Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris houdt binnen het CBS toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Hij houdt een register met alle verwerkingen van persoonsgegevens.
- De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Voor de Autoriteit Persoonsgegevens is de FG een belangrijk aanspreekpunt.

Contact

AVG-verzoeken (dat wil zeggen verzoeken op basis van de AVG) dienen per brief te worden ingediend. Dit kan per post of als bijlage per e-mail. Dit betekent dat AVG-verzoeken die worden ingediend via andere media (zoals via social media, fax enz.) of in persoon worden afgegeven bij het CBS niet in behandeling worden genomen. Dit geldt ook voor ingebrekestellingen en bezwaren.

Een schriftelijk verzoek, ingebrekestelling of bezwaar dient gericht te worden aan:

CBS
T.a.v. de Directeur-Generaal
Postbus 24500
2490 HA Den Haag


Vermeld bovenaan uw brief en indien van toepassing tevens in de onderwerpregel van uw e-mail duidelijk dat het om een AVG-verzoek gaat.

Wilt u meer weten over het meldingenregister of de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming: Laurens Mommers
via infoservice.