De Heerlense vestiging van CBS, met op de voorgrond een bord met het CBS-logo en de tekst "Centraal Bureau voor de Statistiek".

Geadopteerde en niet-geadopteerde volwassenen

Dit onderzoek is afgerond, meedoen is niet meer mogelijk

Belangrijk: Misschien kreeg u door de brief die u thuis ontving het gevoel dat het onderzoek alleen over adoptie gaat. Dat is niet het geval. Ook als u zelf niet geadopteerd bent, is uw medewerking erg belangrijk. Onder het kopje “Waarom ben ik uitgekozen” leest u daar meer over. Uw antwoord telt!

De Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden is ingesteld door minister Dekker en onderzoekt de rol van de overheid en bemiddelaars bij adopties van kinderen die tussen 1967 en 1998 naar Nederland kwamen. Aanleiding hiervoor is informatie die wijst op mogelijke misstanden bij adopties in het verleden. Daarvoor wil de commissie een zo compleet mogelijk beeld krijgen. Onder het kopje ‘Waarom dit onderzoek?’ vindt u meer informatie.

Dit onderzoek en de coronacrisis

De coronacrisis heeft grote invloed op het dagelijkse leven. Hoe dit voor u is hangt af van uw persoonlijke situatie thuis en mogelijk uw werk. In de vragenlijst gaan sommige vragen over onderwerpen die u nu misschien anders ervaart dan eerder. Wij vragen u om bij het beantwoorden van deze vragen terug te denken aan hoe u zich voelde vóór de coronacrisis.

Hoe doe ik mee?

Heeft u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnummer en toegangscode direct deelnemen. Klik op: Onderzoek geadopteerde en niet-geadopteerde volwassenen (onderzoek is op dit moment niet actief).

Wilt u eerst meer weten? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek

In de afgelopen periode heeft de Commissie in haar onderzoek naar de feitelijke gang van zaken rondom adopties vanuit het buitenland en de rol van de Nederlandse overheid daarbij, tientallen geadopteerden gesproken. Naast vragen over misstanden is daarbij ook steeds aan de orde geweest hoe het met geadopteerden gaat, hoe zij hun adoptie hebben ervaren, in hoeverre zij op zoek zijn naar hun herkomst en welke problemen zij daarbij ondervinden. Ook heeft de Commissie gevraagd wat hen zou helpen verder te komen.

De Commissie kan uiteraard (helaas) niet direct met alle geadopteerden spreken terwijl het wel essentieel is om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen geven. Daarom heeft de Commissie het CBS verzocht aanvullend onderzoek te doen op basis van diens wettelijke taak. Met dit onderzoek wil de Commissie nagaan in hoeverre het beeld dat uit de gesprekken naar voren is gekomen ook bij andere geadopteerden leeft. Het helpt de Commissie om verantwoorde conclusies te trekken en aanbevelingen te doen aan de minister.

Waarheidsvinding is namelijk een belangrijke doelstelling van het onderzoek. Maar ook wil de Commissie graag een bijdrage leveren aan een oplossing voor degenen die problemen ondervinden door de wijze waarop hun adoptie in het verleden is verlopen. Het invullen van de vragenlijst is bij dit alles behulpzaam omdat de Commissie een representatief beeld wenst te krijgen van geadopteerden. Alleen als veel geadopteerden én niet-geadopteerden meedoen aan dit onderzoek krijgen we een goed beeld.

Waarom ben ik uitgekozen

Er bestaat in Nederland geen landelijk adoptieregister. Daarom kan niemand weten of u geadopteerd bent. Om toch een steekproef onder interlandelijk geadopteerde personen in Nederland te kunnen trekken, heeft het CBS een benadering gemaakt op basis van wel bekende gegevens. Hiervoor heeft het CBS gebruik gemaakt van de Basisregistratie Personen (BRP) zoals bijgehouden door gemeenten. Als eerste stap heeft het CBS een lijst van geboortelanden gemaakt waarvan bekend is dat hier de meeste internationaal geadopteerden vandaan komen die in de periode 1970-1998 zijn geboren. Vervolgens is voor personen geboren in één van deze landen in deze periode gekeken of het geboorteland van de juridische ouders hetzelfde is als dat van de betreffende persoon. Indien dit niet het geval is én minimaal één van de juridische ouders in Nederland is geboren, is de persoon opgenomen in het steekproefkader. Van deze groep personen is vervolgens een (ruime) op toeval gebaseerde steekproef getrokken. Aan het begin van de vragenlijst wordt de vraag gesteld of men is geadopteerd of niet, zodat alleen geadopteerde personen de vragen over adoptie krijgen.

Naast deze ‘afgeleide’ steekproef, is een willekeurige (random) steekproef van personen uit de BRP met geboortejaren vallend in dezelfde periode getrokken, die – wanneer zij aan het begin van de vragenlijst aangeven niet geadopteerd te zijn – de algemene, niet-adoptie-gerelateerde vragen voorgelegd krijgen. Het is in dit onderzoek van belang dat zowel geadopteerde personen als niet-geadopteerde personen deelnemen, zodat het mogelijk is de situaties van beide groepen met elkaar te vergelijken. Personen die benaderd zijn voor dit onderzoek vertegenwoordigen veel andere inwoners in Nederland. Om een betrouwbaar beeld te krijgen is het daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee doen.

Uw privacy

De onafhankelijkheid van het CBS is vastgelegd in de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek. Het bureau gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en voldoet aan de hoogste eisen met betrekking tot gegevensbescherming. Ook zijn zeer strenge maatregelen genomen tegen diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Het CBS publiceert alleen statistische informatie indien de reacties en gegevens van individuele personen niet herkenbaar of herleidbaar zijn. En alles wat het CBS publiceert wordt openbaar gemaakt. Iedereen in Nederland heeft dus toegang tot dezelfde informatie. Het CBS levert nooit herkenbare óf herleidbare gegevens aan derden. Ook niet aan andere overheidsinstellingen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de Commissie geen individuele gegevens krijgt van het CBS. Meer informatie over hoe het CBS omgaat met persoonsgegevens vindt u op de webpagina: Privacy.

Meer informatie en Contact

Wilt u nog meer informatie over het onderzoek? Dan kunt u terecht op de website van de Commissie. Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over dit onderzoek.

Wilt u contact opnemen met het CBS? Klik op:CBS Contact Center.