Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Bepaling van de belastingcapaciteit en de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ)

Gemeenten en de LV WOZ

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde van o.a. huizen, winkels, kantoren en bouwpercelen. Deze WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting. Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de LV WOZ.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en de bepaling van de belastingcapaciteit

Het CBS is een primaire afnemer die gegevens uit de LV WOZ gebruikt voor het bepalen van de belastingcapaciteit per gemeente. De belastingcapaciteit is één van de verdeelmaatstaven bij de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Informatie aangaande gegevens uit de LV WOZ waarvoor het CBS is geautoriseerd, is beschreven in de catalogus Basisregistratie WOZ.

De belastingcapaciteit wordt berekend met behulp van enkele gegevens uit de LV WOZ en voorgelegd aan de gemeente of aan de door de gemeente gemandateerde instantie.
Het CBS zal op basis van de in de LV WOZ beschikbare gegevens de voorlopige belastingcapaciteit 2019 en de definitieve belastingcapaciteit 2017 vaststellen waarbij zij ervan uitgaat dat gemeenten binnen de wettelijke termijn de benodigde data hebben geleverd aan de LV WOZ. De uitvraag van de data zal rond 1 mei 2019 plaatsvinden.

Door middel van ondertekening en retourzending van de akkoordverklaring - eventueel na verwerking door het CBS van aanpassingen in de belastingcapaciteit op verzoek van de gemeente of gemandateerde instantie – wordt de status van de belastingcapaciteit vastgesteld als correct.
Voor informatie over hoe aanpassingen door te laten voeren wordt verwezen naar het document Belastingcapaciteit bepaling via LV-WOZ.pdf. Het e-mail adres is woz@cbs.gemnet.nl.

Akkoordverklaringen kunnen worden gestuurd naar:

Centraal Bureau voor de Statistiek Kamer B6-WOZ Antwoordnummer 25000 2490 XA Den Haag

De vastgestelde belastingcapaciteit wordt geleverd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gepubliceerd op StatLine in de tabel Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw).

Wie zijn bij de LV WOZ betrokken?

Het Ministerie van Financiën is wetgever en politiek verantwoordelijk voor de Wet WOZ, waaronder de LV WOZ. De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren en houdt toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie WOZ. Op de website van de Waarderingskamer vindt u hierover meer informatie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de LV WOZ en voor de kwaliteit van de gegevens. In het WOZ-waarde loket worden de WOZ-waarden getoond van woningen die de gemeente heeft geleverd aan de LV WOZ WOZ-waarde loket. Het Kadaster is technisch verantwoordelijk voor de LV WOZ en stelt de WOZ-gegevens beschikbaar aan afnemers. Zij biedt ondersteuning aan bronhouders, afnemers en leveranciers. Het Kadaster richt zich als beheerder op verbetering van de kwaliteit van de gegevens. Ontwikkelingen in de aanpak van de kwaliteitsverbetering zijn te vinden op webpagina WOZ van het Kadaster.