Wet Inburgering

Wet Inburgering

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering 2021 in werking. Deze heeft als doel alle nieuwe inwoners van Nederland met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands te leren spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau, zodat zij zo goed mogelijk mee kunnen draaien in de Nederlandse samenleving.

Het onderzoek

Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel is een belangrijke rol weggelegd voor de monitoring en evaluatie ervan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft vanuit het programma Veranderopgave Inburgering aan het CBS gevraagd om de gegevens voor de monitoring en evaluatie te verzamelen en te koppelen aan andere gegevens. Deze rol van het CBS is vastgelegd in lagere regelgeving behorende bij de Wet Inburgering 2021. Het ministerie heeft deze vraag bij het CBS neergelegd vanwege de wettelijke grondslag die het CBS heeft om ten behoeve van de statistiekproductie en wetenschap de benodigde gegevens op te vragen en te koppelen aan andere persoonsgegevens.

Verzamelen gegevens

De partijen (gemeenten, DUO, COA en IND) die gegevens aanleveren, doen dit rechtstreeks aan het CBS. Eind 2020 en begin 2021 is het CBS nagegaan wat er nodig is om de gegevens van COA, DUO, IND en gemeenten te ontvangen. Daarbij is gekeken naar de inhoudelijke- en technische aspecten van de gegevens en het aanleveren ervan. In 2021 maakt het CBS verder afspraken met COA, DUO, IND en gemeenten over het aanleveren van de gegevens. Deze afspraken worden vastgelegd in leveringsovereenkomsten met COA, DUO en IND én in de richtlijnen voor de dataleveringen aan het CBS door de gemeenten.

Definitieve richtlijnen

Op dit moment zijn de voorlopige richtlijnen voor gemeenten van de Statistiek Wet Inburgering (SWI) gepubliceerd. Er zullen nog wijzigingen plaats vinden welke zullen resulteren in een definitieve versie van de richtlijnen. Een groot aantal van deze wijzigingen is al bekend en kunt u vinden op deze webpagina. De grootste wijziging betreft de toevoeging van een vijftal kenmerken over de Z-route. Uiterlijk in de derde week van juli 2021 zullen de definitieve richtlijnen gepubliceerd worden.

Contact

Wilt u met betrekking tot dit onderzoek contact opnemen met het CBS? Mail dan naar Wetinburgering@cbs.nl.