De Heerlense vestiging van CBS, met op de voorgrond een bord met het CBS-logo en de tekst "Centraal Bureau voor de Statistiek".

KREDO

Bureau KREDO (Kwaliteitsslag Rapportage EU Decentrale Overheden) van CBS ondersteunt gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen bij het aanleveren van kwalitatief hoogwaardige data betreffende de informatie voor derden (Iv3). De hoge kwaliteit van deze data is van groot belang voor diverse gebruikers zoals het ministerie van BZK en ministeries van Financiën, toezichthouders, CBS en de EU. Ook voor decentrale overheden zelf is kwalitatief hoogwaardige data van belang omdat de Iv3 data voor iedereen beschikbaar is en voor vergelijkingen tussen gemeenten.

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Provincies

Waterschappen

Nieuws

Het model voor de raming van het EMU-saldo over 2016 t/m 2018 kan hier worden gedownload.

Het model voor de raming van het EMU-saldo over 2016 t/m 2018 kan hier worden gedownload.

Het model voor de raming van het EMU-saldo over 2016 t/m 2018 kan hier worden gedownload.

Gemeenten zijn vanaf 2015 verplicht financiële kengetallen in hun jaarrekeningen op te nemen.

Het Iv3-model 2017 voor gemeenten voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening 2017 is hier te downloaden.

Er is een nieuw bestand voor de aanlevering van de kwartaalrekeningen van 2016 en de jaarrekening 2015. Het model is inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van het model voor 2015. Wel is er in het bestand een nieuw tabblad met extra controles op interne consistentie en volledigheid; zie tabblad ‘3.Toelichting’ onder de kop ‘Toevoegingen model 2016’ voor meer informatie. Gebruikt u Office 2010 of hoger, dan kunt u dit bestand eventueel eerst opslaan in XLSX-formaat. Waterschappen die aanleveren in XBRL moeten de ‘XBRL taxonomie van waterschappen V3.1’ gebruiken.

Dit bestand bevat de resultaten van het onderzoek naar het maken van een voorlopige raming voor 2015

In bijgaand XLS-bestand is opgenomen de schakeling van de categorieën uit het Iv3-model provincies 2016 naar de categorieën in het Iv3-model provincies 2017.

Met taxonomie versie 3.0 konden geen balansstanden voor de posten ‘Geactiveerde bijdragen aan het Rijk’ en ‘Geactiveerde bijdragen aan openbare lichamen’ worden aangeleverd. In deze taxonomie is dit hersteld. Met ingang van het eerste kwartaal van 2014 dient u bij inzending van de Iv3-rapportage met XBRL gebruik te maken van deze taxonomie (V3.1).

De XBRL-taxonomie voor de aanleveringen voor 2017 van de gemeenten.