KREDO

Bureau KREDO (Kwaliteitsslag Rapportage EU Decentrale Overheden) van het CBS ondersteunt gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen bij het aanleveren van kwalitatief hoogwaardige data betreffende de informatie voor derden (Iv3). De hoge kwaliteit van deze data is van groot belang voor diverse gebruikers zoals het ministerie van BZK en ministeries van Financiën, toezichthouders, het CBS en de EU. Ook voor decentrale overheden zelf is kwalitatief hoogwaardige data van belang omdat de Iv3 data voor iedereen beschikbaar is en voor vergelijkingen tussen gemeenten.

Coronamaatregelen

Pilot vernieuwde iv3-methodiek

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Provincies

Waterschappen

Nieuw

XBRL taxonomie van waterschappen V3.1

Met taxonomie versie 3.0 konden geen balansstanden voor de posten ‘Geactiveerde bijdragen aan het Rijk’ en ‘Geactiveerde bijdragen aan openbare lichamen’ worden aangeleverd. In deze taxonomie is dit hersteld. Met ingang van het eerste kwartaal van 2014 dient u bij inzending van de Iv3-rapportage met XBRL gebruik te maken van deze taxonomie (V3.1).

Lees meer over over XBRL taxonomie van waterschappen V3.1
Toelichting plausibiliteitstoetsen waterschappen 2011

Met ingang van de kwartalen 2011 en de jaarrekening 2010 is er een nieuw toetsingsbeleid voor de waterschappen. In dit bestand wordt een toelichting gegeven op de nieuwe plausibiliteitstoetsen die worden gebruikt voor bepaling van de kwaliteit van de geleverde data. Het kwaliteitsoordeel dat hieruit volgt zal, tezamen met de tijdigheid, worden teruggekoppeld naar de toezichthouder.

Lees meer over over Toelichting plausibiliteitstoetsen waterschappen 2011
Kernindicatoren voor het bepalen van het EMU-saldo (eerste versie)

Dit document bevat Kernindicatoren voor het bepalen van het EMU-saldo van de waterschappen. Achter de verschillende indicatoren staan nummers die corresponderen met de nummers bij de posten in de tabbladen van de EMU-rapportage.

Lees meer over over Kernindicatoren voor het bepalen van het EMU-saldo (eerste versie)