Algemeen

Algemeen

  1. Definities kosten- en opbrengstsoorten, balansposten en balansmutaties conform convenant CBS-waterschappen invulling EMU-verplichting kwartaalrapportages
  2. Was-wordt-tabel: relatie model 2009 met model 2014
  3. Toelichting plausibiliteitstoetsen waterschappen 2011
  4. Uitkomsten extra EMU enquête 2013
  5. Kernindicatoren voor het bepalen van het EMU-saldo (eerste versie)
  6. Definitieve uitkomsten EMU-enquête 2013
  7. Overzicht waterschappen