Iv3-rapportage gemeenten 2017

Het Iv3-model 2017 voor gemeenten voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening 2017 is hier te downloaden. Informatie over de uiterste inzenddata van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening kunt u vinden op tabblad '3.Toelichting' onder het kopje 'Algemene toelichting bij de levering Informatie voor derden (Iv3).'
De indeling van het Iv3-model 2017 is ingrijpend gewijzigd ten opzichte van het model 2016. Onder meer zijn: toetsen veranderd, functies vervangen door taakvelden, de kostenplaatsen opgeheven en de categorieën  hoger, dan kunt u dit XLS-bestand eventueel eerst opslaan in XLSX-formaat. Op verzoek van het ministerie van BZK is in dit model het “tabblad 10. Financiële kengetallen" toegevoegd. Verder is naar aanleiding van enkele vragen en op basis van voortschrijdend inzicht de grijs/wit verdeling van de cellen in de lasten – en batenmatrices geactualiseerd.

NB. in het Iv3-model 2017 voor gemeenten geplaatst op 11 juli 2017 waren een aantal cellen in de lasten- en batenmatrix ten onrechte grijs gemaakt. Dit is in deze versie hersteld. Dit betrof ten eerste de cel voor lasten taakveld 6.3 Inkomensregelingen, categorie 4.4.8 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen, waarop o.a. de kwijtscheldingen geboekt moeten worden. Ook een aantal cellen op batencategorie 3.7 Leges en andere rechten zijn wit gemaakt. Nb de wit-grijs verdeling is slechts indicatief voor wat betreft CBS verwacht aan boekingen op cellen in de matrix en is niet bindend.

Downloads