Wegvervoer

Algemeen

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier.

Specifiek

Als u de vragenlijst niet digitaal kunt aanleveren of u bent de vragenlijst kwijt dan gebruik maken van het webformulier papieren vragenlijst aanvragen of neem contact op met het: CBS Contact Center.

Bij problemen met de Portal kunt u contact opnemen met het CBS Contact Center.
In de toegezonden brief staat aangegeven dat u via het CBS-Portal op de internetvragenlijst kunt inloggen met de aangegeven codes.

Wordt het voertuig ingezet door een gelieerde onderneming, dan (indien mogelijk) graag die onderneming de enquête laten invullen. Indien niet mogelijk, óf u heeft verhuurd aan derden, dan kunt u dit in de vragenlijst aangeven. Geef aan per kenteken dat het om lease/verhuur gaat. Vervolgens dient u de adresgegevens van de huurder in te vullen.

Let op! Indien u meer dan 1 kenteken moet invullen, dient u wel de vragen die voor uw gehele wagenpark gelden nog te doorlopen. Vult u bij vraag 1 in dat het om eigen vervoer gaat, bij vraag 2, dat er geen zeecontainers worden vervoerd, en vult u bij de vraag over goederensoorten op de eerste regel onbekend in. Vervolgens kunt u per kenteken de huurders/leasers van het voertuig opgeven.

...

Is de huurder een bedrijf binnen uw groep, dan (indien mogelijk) graag dat bedrijf de enquête laten invullen. Indien niet mogelijk, óf u heeft verhuurd aan derden, dan kunt u dit in de vragenlijst aangeven. Geef aan per kenteken dat het om lease/verhuur gaat. Vervolgens dient u de adresgegevens van de huurder in te vullen.

Let op! Indien u meer dan 1 kenteken moet invullen, dient u wel de vragen die voor uw gehele wagenpark gelden nog te doorlopen. Vult u bij vraag 1 in dat het om eigen vervoer gaat, bij vraag 2, dat er geen zeecontainers worden vervoerd, en vult u bij de vraag over goederensoorten op de eerste regel onbekend in. Vervolgens kunt u per kenteken de huurders/leasers van het voertuig opgeven.

...

Ja, het is mogelijk om wekelijks of maandelijks de gegevens van alle kentekens geautomatiseerd aan te leveren via een sFTP-verbinding. Afspraken hierover kunnen tijdens het testtraject gemaakt worden.
Ja, dat kan. Afspraken hierover kunnen tijdens het testtraject gemaakt worden.
Twee weken voor aanvang van de enquêteperiode ontvangt u hierover een brief van het CBS.
Ieder bedrijf dat in XML wil gaan aanleveren zal eerst een testbestand moeten toezenden ter goedkeuring door het CBS. Alleen als het bestand onze technische en inhoudelijke controles goed doorloopt kan toestemming gegeven worden voor aanlevering in XML-formaat.
U ontvangt van het CBS inlogcodes voor het Portal waar u het bestand kunt uploaden.
De specificaties voor het XML-bericht kunnen hier worden gedownload.
Hiervoor moet uw softwaresysteem (TMS) voorzien worden van aanvullende functionaliteit. Dit kan in eigen beheer gebeuren (indien er ontwikkelcapaciteit aanwezig is) of het kan uitbesteed worden aan uw softwareleverancier. Voor sommige pakketten is deze functionaliteit al beschikbaar. Raadpleeg uw leverancier.
XML staat voor eXtensible Markup Language en is de marktstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens via het internet.
Vul bij beginstand 0 (nul) in en bij eindstand het totaal van de afgelegde kilometers van in de enquêteweek gestarte ritten.
De knoppen ‘Volgende’ en ‘Vorige’ brengen u een niveau lager c.q. hoger in de vragenlijst.
Nee, zodra u op de vragenlijst ingelogd bent, ziet u een overzicht van de kentekens waar het om gaat. Indien er sprake is van meer dan een kenteken, worden eerst drie voorloopvragen gesteld over het gehele wagenpark voordat het overzicht getoond wordt.
Twee weken voor aanvang van de enquêteperiode ontvangt u hierover een brief van het CBS.
Vul altijd op de dag dat de goederen zijn geladen ook de losgegevens in. Stel dat u op maandag goederen in Breda laadt, die u vervolgens op woensdag in Milaan lost, dan vult u de losplaats Milaan in op de zelfde dag (en regel) als Breda. Let op: op de dinsdag geeft u aan dat u geen goederen heeft geladen.
Alleen vervoer opgeven waarbij de dag wanneer goederen worden geladen in de enquêteweek ligt. Het maakt daarbij niet uit of de dag van lossing van het vervoer buiten de enquêteweek ligt, de laad- én losgegevens kunnen op dezelfde dag worden opgeven Vervoer waarbij een een half uur voor aanvang van de enquêteweek goederen worden geladen hoeft u niet op te geven; vervoer waarbij een half uur voor aanvang voor afloop goederen worden geladen wel.
Waarschijnlijk is de vragenlijst niet volledig ingevuld. Bij een volledig ingevulde vragenlijst verschijnt er een vinkje vóór het kenteken. Staat dit er niet, loop dan de vragenlijst nogmaals door en vul de ontbrekende gegevens alsnog in. Heeft u een dag niet geladen, geef dit dan aan in het weekoverzicht. Pas als alle gegevens zijn ingevuld wordt de knop ’verzenden’ verlicht.
De steekproef wordt niet getrokken uit een bedrijvenregister maar uit het kentekenregister van de RDW. Het bedrijf waar de getrokken kentekens geregistreerd staan wordt aangeschreven. Een bedrijf met een redelijk groot wagenpark zal dus meestal aangeschreven worden. De kentekens kunnen elk jaar andere zijn.
Nee, de periode is uit de steekproef vastgesteld.