Kwartaalenquête Vacatures en Ziekteverzuim

Algemeen

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier.

Specifiek

Het verzuimpercentage kan bepaald worden aan de hand van werkdagen of kalenderdagen. Er is theoretisch een klein verschil tussen beide methoden, maar bij grote aantallen is dat te verwaarlozen. U kunt zelf bepalen naar welke methode uw voorkeur uitgaat. Als u eenmaal hebt gekozen voor kalender- dan wel werkdagen is het wel verstandig om dit te handhaven, op deze manier blijven uitkomsten in de toekomst onderling vergelijkbaar.

Een voorbeeld:
In een bedrijf werken 10 personen, hiervan werken er 8 full time, en 2 parttime (75%). Het tweede kwartaal van een jaar telt 91 kalenderdagen. Het totaal aantal beschikbare kalenderdagen van alle werknemers samen is bij dit bedrijf: 8*91 + 2*0,75*91 = 864,5 kalenderdagen. Er zijn in het tweede kwartaal 4 ziektemeldingen:
Medewerker 1 is ziek van 3 tot en met 10 april
Medewerker 4 is ziek van 26 april tot en met 27 april
Medewerker 7 is ziek van 29 mei tot en met 6 juni
Medewerker 9 is ziek van 18 april tot en met 12 mei

Medewerker 9 werk parttime, de andere drie werken full-time Het aantal ziektedagen bepalen we nu als volgt:
Medewerker 1: 8 ziektedagen
Medewerker 4: 2 ziektedagen
Medewerker 7: 9 ziektedagen
Medewerker 9: 25*0,75=18,75 ziektedagen
Het totaal aantal ziektedagen is dus: 37,75

LET OP: Omdat medewerker 9 een aanstelling van 75% heeft tellen haar ziektedagen ook maar voor 75% van het totaal mee. Immers, deze medewerker was ook maar voor 75% van alle dagen beschikbaar.

Het ziekteverzuimpercentage van dit bedrijf is in het tweede kwartaal:
(Aantal verzuimde dagen/ aantal beschikbare dagen)*100% = (37,75/864,5)*100% = 4,4%

Als de internetverbinding verbroken is voordat uw gegevens verzonden zijn, dan zijn de reeds ingevulde gegevens niet opgeslagen. De gegevens zullen helaas opnieuw ingevoerd moeten worden. Probeer de gegevens in te vullen zonder langere onderbrekingen. Wordt bijvoorbeeld een bepaalde tijd geen gebruik gemaakt van internet, dan bestaat de mogelijkheid dat de internetverbinding automatisch verbroken wordt.

 

Het is een korte en eenvoudige vragenlijst en het invullen ervan neemt enkele minuten in beslag. Uitstel is geen afstel. U blijft verplicht tot het aanleveren van de gevraagde gegevens. Uitstel kan worden aangevraagd door het invullen van het webformulier uitstel aanvragen.
Ja, u bent wettelijk verplicht om de gevraagde gegevens aan te leveren. Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina: handhaving.
De voorkeur van het CBS gaat uit naar een elektronische vragenlijst. Beschikt u niet over een computer of bent u om een andere reden niet in staat de gegevens elektronisch aan te leveren dan kunt een papieren vragenlijst aanvragen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het webformulier papieren vragenlijst aanvragen.
Betrek uw opgaven op uw gehele bedrijf, instelling of beroepspraktijk tenzij in de aanschrijfbrief in de adressering of bij ‘bijzonderheden’ anders is aangegeven.
administratieve lastendruk voor bedrijven en instellingen beperken. Het CBS maakt daarom zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al bij andere instanties bekend zijn. Helaas kunnen gedetailleerde cijfers over vacatures en ziekteverzuim alleen via een enquête worden verzameld.
Ook als uw bedrijf geen vacatures en/of ziekteverzuim heeft is het van groot belang dat u de enquête invult. Om de ontwikkeling van kwartaal op kwartaal te kunnen volgen zijn ook de gegevens van bedrijven zonder vacatures en/of ziekteverzuim nodig.
Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.