Sterfgevallenonderzoek

Algemeen

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier.

Specifiek

Die worden door het CBS verwerkt tot een geanonimiseerd databestand. Dit databestand zal door onderzoekers van het VUmc en Erasmus MC worden geanalyseerd om na te gaan hoe de praktijk van euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde er momenteel uitziet. De resultaten worden verwerkt in een publicatie als onderdeel van de derde evaluatie van de ‘Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding’. Het CBS neemt de gegevens op in haar StatLinetabellen. De vragenlijst zelf wordt na verwerking gecertificeerd vernietigd door een daartoe bevoegd bedrijf.

...

Als u weet wie de behandelend arts was, dan kunt u de naam en het adres van die arts aan het einde van de vragenlijst noteren en deze retour zenden in de bijgevoegde envelop. Als de behandelend arts een collega van u is in dezelfde instelling of huisartsenpraktijk, kunt u de brief, vragenlijst en retourenvelop rechtstreeks aan die collega geven. Indien u niet weet wie de behandelend arts is geweest kunt u dit noteren aan het eind van de vragenlijst en deze in de hiervoor bestemde envelop aan het CBS sturen.

...

Het CBS behandelt de door u verstrekte gegevens absoluut vertrouwelijk. Artikel 37 van de Wet op het CBS biedt u deze garantie. Bovendien heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de volgende strafrechtelijke vrijwaring afgegeven: de gegevens die in het kader van dit onderzoek verzameld worden, zullen op geen enkele manier gebruikt worden als controle achteraf, noch zullen zij op een andere manier juridische consequenties voor de deelnemers aan het onderzoek hebben.

 

Het CBS beschikt niet over de naam van de overledene. U kunt de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden vragen om met behulp van het nummer van de overlijdensakte of het Burgerservicenummer de naam te achterhalen.