© Roger Dohmen

Prodcom

Algemeen

Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier inlogcodes opvragen.

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.

Specifiek

Op dit moment is er geen Engelstalige variant van de vragenlijst beschikbaar. Wel is er een Engelstalige versie van de Prodcom lijst beschikbaar. Die vindt u op de begrippenpagina van de Prodcom.

Door akkoord te gaan met het publicatie van verkoopgegevens waarin de bijdrage van uw bedrijf mogelijk herkenbaar is, kan het CBS meer gedetailleerde data over in Nederland geproduceerde goederen beschikbaar stellen. Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de positie van uw bedrijf op de markt. Deze data wordt ook gebruikt door bijvoorbeeld branche organisaties. Op Europees niveau kan in combinatie met gegevens over internationale handel de interne markt in kaart worden gebracht.

...

De ingevulde akkoordverklaring kan in de retourenvelop verzonden worden naar het CBS. De retourenvelop heeft u ontvangen samen met de akkoordverklaring. Op deze retourenvelop staat het adres reeds vermeld. Mocht u geen retourenvelop hebben ontvangen, dan kunt u de akkoordverklaring per post versturen naar Postbus 24500, 2490 HA Den Haag.
De akkoordverklaring kan ook verzonden worden per e-mail naar prodcom@cbs.nl. Voeg in dat geval een gescande versie van de ondertekende akkoordverklaring (als pdf-bestand) toe als bijlage.

...

In dat geval hoeft u niets te doen. Indien wij geen akkoordverklaring van u ontvangen, gaan we er vanuit dat u bezwaar heeft tegen publicatie van verkoopwaarden en verkoophoeveelheden waaruit de bijdrage van uw bedrijf mogelijk te herkennen is. Het CBS volgt dan de normale procedure en zal data die mogelijke herleidbaar is naar uw bedrijf onherkenbaar maken. Elk bedrijf waarvan wij na 1 maart 2016 nog niets hebben ontvangen, krijgt een herinnering om de akkoordverklaring alsnog in te vullen. U bent niet verplicht hier iets mee te doen.

...

Het CBS mag volgens de wet geen data publiceren waardoor de bijdrage van individuele bedrijven of personen (mogelijk) zijn te herkennen. Hier kan een uitzondering voor worden gemaakt als wij toestemming krijgen van bedrijven of personen om de data te mogen publiceren. We kunnen echter pas publiceren als we toestemming krijgen van alle bedrijven die een bepaald product produceren. In dit geval zal het zo zijn dat andere bedrijven geen toestemming hebben gegeven.
De verkoopgegevens van industriële producten door verschillende partijen gebruikt. Zo worden de gegevens onder andere door bedrijven en brancheorganisaties gebruikt voor marktanalyse. In combinatie met gegevens over internationale handel worden de gegevens op Europees niveau gebruikt om de interne markt in kaart te brengen. Het CBS wil graag zoveel mogelijk verkoopgegevens beschikbaar stellen.
Het CBS mag volgens de wet echter geen data publiceren waarin de bijdrage van een individueel bedrijf of

...

Nee, u bent niet verplicht de akkoordverklaring in te vullen. Echter, hoe meer akkoordverklaringen het CBS ontvangt, hoe meer informatie het CBS beschikbaar kan stellen.

U geeft het CBS toestemming voor publicatie van verkoopwaarden en verkoophoeveelheden per goederengroep (Prodcom) waaruit mogelijkerwijs de verkoopwaarde en verkoophoeveelheid van industriële producten geproduceerd door uw bedrijf zijn te herleiden. De akkoordverklaring geldt alleen voor de data aangeleverd via de Prodcom enquête en betreft alleen verkoopwaarden en verkoophoeveelheden van industriële producten naar productgroep. De akkoordverklaring is niet geldig voor andere CBS statistieken. De akkoordverklaring is alleen geldig voor de aangekruiste perioden op de akkoordverklaring.

...

U kunt de akkoordverklaring te allen tijde schriftelijk wijzigen. Stuur hiervoor een brief naar Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer B1-40, Postbus 24500, 2490 HA Den Haag of een e-mail naar naar prodcom@cbs.nl. Een akkoordverklaring kan niet met terugwerkende kracht worden ingetrokken.
De akkoordverklaring dient getekend te worden door iemand binnen uw bedrijf die daartoe bevoegd is. Wie dit is verschilt per bedrijf.