© Hollandse Hoogte

Jaar Productiestatistiek

Algemeen

Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier inlogcodes opvragen.

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.

Specifiek

Mogelijk heeft u bij de vraag ‘Saldo incidentele baten/lasten’ een waarde ingevuld en een toelichting gegeven en vervolgens de waarde weer weggehaald. In dit geval blijft de toelichting verborgen staan en wordt een ingevulde waarde verwacht. Om dit op te lossen kunt u:
-Een waarde invullen bij ‘Saldo incidentele baten/lasten’. De toelichting wordt weer zichtbaar.
-Haal alle tekst bij de toelichting weg.
-Haal de ingevulde waarde bij ‘Saldo incidentele baten/lasten’ weer weg.
Vervolgens kunt u het scherm akkoord verklaren.

...

Het CBS is verantwoordelijk voor het samenstellen en publiceren van cijfers over de productie, personeelsinzet en financiën van het bedrijfsleven in Nederland. Om dat te kunnen doen hebben wij gegevens nodig van bedrijven. Het invullen van de vragenlijst is dan ook wettelijk verplicht. De wet biedt het CBS ook de mogelijkheid om te handhaven. Dit betekent dat we u, als u geen gegevens levert, kunnen verplichten de gegevens alsnog aan te leveren. U kunt niet uw jaarrekening opsturen, deze kunnen wij namelijk niet verwerken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Handhaving.

...

De Nederlandse wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding geanalyseerd, geanonimiseerd en verwerkt tot algemene economische statistieken. Het gaat dan om informatie over bedrijfstakken, maar ook bijvoorbeeld de groei van de Nederlandse economie. Uit de statistische informatie die wij publiceren en die andere partijen voor onderzoek gebruiken zijn geen herkenbare gegevens van afzonderlijke bedrijven of instellingen af te leiden. Geen enkele andere instelling heeft verder toegang tot de gegevens die wij bij bedrijven verzamelen. Wij gebruiken daarbij goed beveiligde informatiesystemen.

...

Nee, helaas kan dat niet. Individuele jaarrekeningen kunnen wij niet verwerken omdat elke jaarrekening anders is en de verwerking van gegevens automatisch verloopt. De posten in de jaarrekening sluiten niet altijd goed aan bij de vraagstelling van het CBS. Dat zou kunnen betekenen dat wij de verkeerde gegevens overnemen. Dat risico willen wij uiteraard niet nemen. Wel is er voor bepaalde boekhoudprogramma's speciale software beschikbaar waarmee de benodigde gegevens automatisch worden ‘ingelezen' en verstuurd. Wilt u daar meer over weten kijk dan op onze site naar informatie over XBRL.

...

Dat kan mits:
1) Uw bedrijf 50 of minder werkzame personen telt.
2) De gegevens betrekking hebben op een van de volgende vragenlijsten:
- Jaar-/Productiestatistiek
- Omzetstatistiek (Maand- en Kwartaalstatistiek)
- Investeringsstatistiek
3) De software die u gebruikt voor uw boekhouding een module bevat die het maken en versturen van XBRL-berichten ondersteunt. Of uw softwareleverancier dit ondersteunt, is bij ons niet bekend.

 

 

 


Indien u nog geen (definitieve) cijfers beschikbaar heeft dan kunt u uitstel aanvragen met het Webformulier Uitstel aanvragen. In het overzicht Uitstel aanvragen voor het insturen van uw gegevens staat aangegeven tot wanneer u maximaal uitstel kunt aanvragen. Heeft u voor de maximale uitsteldatum geen cijfers beschikbaar en wel voorlopige cijfers die nauwelijks nog veranderen (bijvoorbeeld omdat u alleen nog wacht op de formele goedkeuring van de accountant of aandeelhouders) dan kunt u ook de voorlopige cijfers insturen. Vermeld dit ook in het opmerkingenveld aan het einde van de elektronische vragenlijst. Indien u ook geen voorlopige cijfers kunt geven voor de maximale uitsteldatum dan is het verzoek contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar contactcenter@cbs.nl.

...

Als u moeite heeft met het invullen van de vragenlijst dan kunt u contact met ons opnemen zodat wij u hierbij kunnen helpen. Dit kan door een e-mail te sturen naar CBS Contact Center. Geef daarbij aan om welke vragenlijst het gaat, uw correspondentienummer en op welk telefoonnummer u bereikbaar bent. Wij zullen dan contact met u opnemen. Indien u direct advies nodig heeft bij het invullen van de vragenlijst, bijvoorbeeld omdat u vlak voor de uiterste inzenddatum zit, dan kunt u uiteraard ook telefonisch contact met ons opnemen (zie hiervoor de contactinformatie van CBS Contact Center).

...

Het CBS is verantwoordelijk voor het samenstellen en publiceren van cijfers over de productie, personeelsinzet en financiën van het bedrijfsleven in Nederland. Daarom schrijft het CBS zowel grote als kleinere ondernemingen en ZZP-ers aan. Dankzij uw deelname is het mogelijk om een goed beeld van de economie in Nederland te maken. Deze cijfers worden gebruikt door het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap. De laatste jaren neemt daarbij het aantal kleinere bedrijven en ZZP-ers in Nederland sterk toe. Het is dus nog belangrijker geworden dat wij goede gegevens verzamelen en publiceren over deze bedrijven.

...

Voor het bepalen van de activiteiten van bedrijven maken wij gebruik van diverse bronnen. Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst zijn de belangrijkste bronnen. Het is mogelijk dat de omschrijving van de hoofdactiviteit van uw bedrijf in die bronnen niet klopt. Mocht u andere activiteiten hebben dan op de vragenlijst is aangegeven, stuur dan een e-mail naar het CBS Contact Center met als onderwerp ‘onjuiste SBI-code’. Vermeld in de e-mail uw correspondentienummer en bedrijfsgegevens en vermeld tevens welke activiteiten wel voor uw bedrijf van toepassing zijn. We zullen dit controleren en eventueel contact met u opnemen.

...

Het hoofdkantoor van franchisers heeft inderdaad al veel informatie van franchisers. Het is handig om die informatie in één keer als CBS bij het hoofdkantoor op te vragen. Voor sommige onderzoeken doet het CBS dit al, maar dat is voor de jaarstatistiek helaas niet mogelijk. Het hoofdkantoor heeft daarvoor niet alle benodigde informatie. Daarbij maakt het CBS gebruik van een aantal administratieve bronnen om te bepalen welke bedrijven actief zijn en welke moeten worden benaderd. Deze bronnen bevatten helaas geen informatie om deelnemers aan franchiseformules te onderscheiden.

...

Voor het beste resultaat opent u de vragenlijst in Google Chrome of Firefox. Wij adviseren u de vragenlijst in te vullen op een desktop computer of laptop.

Dit is niet de eerste keer dat ik in wil loggen: U heeft waarschijnlijk de browser afgesloten in plaats van ‘onderbreken’ te gebruiken in de vragenlijst, waardoor de sessie op de achtergrond actief blijft. Probeert u het over een uur nog een keer.

Wanneer één van deze situaties van toepassing is, geef dit dan aan ons door via een e-mail naar CBS Contact Center (onder vermelding van het correspondentienummer uit de begeleidende brief). Geef daarin ook aan wat de reden was dat er (tijdelijk) geen activiteiten zijn geweest en de periode waarop dit betrekking had. Indien nodig nemen wij eventueel nog contact met u op voor aanvullende vragen.

Uiteraard probeert de overheid zoveel mogelijk informatie maar één keer uit te vragen. Als CBS zijn wij dan ook verplicht om voor onze onderzoeken na te gaan of er bronnen binnen de overheid zijn waarin de benodigde informatie al staat. Het kan echter zijn dat de benodigde gegevens via andere bronnen (nog) niet:

- verkrijgbaar zijn;

- toereikend zijn;

- tijdig genoeg beschikbaar komen;

- voldoende kwaliteit hebben;

In dat geval is de Directeur-Generaal van de Statistiek bevoegd om de gegevens rechtstreeks en kosteloos aan bedrijven zelf te vragen (artikel 33 CBS-wet). Voor onder andere de jaarstatistiek is dit het geval.

Ja, dat is mogelijk. U vult online (via een beveiligde internetverbinding) de vragenlijst in en hoeft dus geen software te downloaden.
Uw opgave is hoogstwaarschijnlijk door ons ontvangen dus u hoeft verder geen actie te ondernemen.
Mocht dit toch niet het geval zijn, dan krijgt u vanzelf een herinneringsbrief van ons.
In dat geval mag u de vragenlijst over de jaarstatistiek invullen op basis van voorlopige cijfers. Dit zijn cijfers die nog niet formeel zijn goedgekeurd door de accountant of aandeelhouders. Het is niet mogelijk om u langer uitstel te verlenen dan de uiterste uitsteldatum.
Ja, dat kan. In dat geval hebben wij een machtiging van u nodig. Hiervoor gebruikt u een machtigingsformulier (PDF - 395 kB). Na ontvangst van de machtiging zorgen wij ervoor dat uw accountant de juiste vragenlijst ontvangt.
Als u vindt dat de vragenlijst die u heeft ontvangen geen betrekking heeft op de activiteiten van uw onderneming, stuur dan een e-mail naar CBS Contact Center. met als onderwerp 'onjuiste SBI-code'. Vermeld in de mail uw correspondentienummer en bedrijfsgegevens en vermeld tevens welke activiteiten wel voor uw bedrijf van toepassing zijn. U ontvangt eventueel een nieuwe vragenlijst.
Als uw onderneming in Nederland gevestigde groepsmaatschappijen bezit, lever dan geconsolideerde gegevens aan van de Nederlandse groepsmaatschappijen zoals deze vermeld staan in de brief.