Financieringsmonitor

Algemeen

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier.

Specifiek

Betrek uw opgaven op het specifieke bedrijfsonderdeel dat aangeschreven is in de brief. Is uw businessunit een onderdeel van een groter concern, vul de vragenlijst dan niet voor het concern als geheel in.

 

Met een financieringsaanvraag bedoelen we een aanvraag op een bepaald moment in de tijd. Een aanvraag kan meerdere doelen hebben en kan zijn samengesteld uit meerdere financieringsvormen. Als u voor één aanvraag op meerdere financiers een beroep hebt gedaan, telt dat nog steeds als één aanvraag.

Heeft u in de onderzoeksperiode meerdere financieringsaanvragen gedaan? Betrek uw opgaven dan op de meest recente aanvraag.

 

We zijn geïnteresseerd in nieuwe, externe financiering. Daarmee bedoelen we alle vormen van nieuw aan te trekken extern vermogen. Dat betekent extern eigen vermogen (investeringen door bekenden, private investeerders, crowdfunding op basis van aandelen) en al het vreemd vermogen (kort- en langlopend, bankkrediet, rekeningcourant, leverancierskrediet, leasing, factoring, etc.). Omdat we het over nieuwe financiering hebben, bedoelen we bij rekeningcourant een uitbreiding van of aanvulling op deze faciliteit.

...

De vragenlijst bestaat grotendeels uit kwalitatieve vragen. Het zijn veelal vragen waarbij u kunt kiezen uit vooraf gedefinieerde antwoordcategorieën. Bijvoorbeeld naar het doel van de financiering die u zocht of naar de gevolgen van een afgewezen aanvraag.
Slechts bij een paar vragen wordt u gevraagd om bedragen in te vullen. Het gaat in die gevallen om financieringsbedragen. Bijvoorbeeld het bedrag dat uw bedrijf probeerde aan te trekken.U hoeft uw boekhouding er dus niet op na te slaan om deze vragenlijst in te kunnen vullen.

...

Van 2008 tot en met 2017 is de Financieringsmonitor door Panteia uitgevoerd. In 2018 heeft het ministerie van EZK het CBS gevraagd deze monitor uit te voeren. De twee monitoren zullen niet naast elkaar bestaan. U loopt dus geen risico twee keer deel te nemen aan een zelfde soort onderzoek. Het doel van de tweede monitoren is wel hetzelfde: het onderzoeken van de financieringsbehoefte van bedrijven en hun toegang tot bedrijfsfinanciering in Nederland.