Financiën van Ondernemingen

Algemeen

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier.

Specifiek

Ja. U kunt een Engelstalige PDF-vragenlijst aanvragen bij het SFO-team via telefoonnummer (045) 570 6640 of via e-mail: statnfo@cbs.nl.
Als het voor u niet mogelijk is om het enquêteformulier digitaal in te vullen, dan is het helaas niet mogelijk om een papieren vragenlijst te ontvangen. In dit geval kunt u contact opnemen met het SFO-team via telefoonnummer (045) 570 6640 of via e-mail: statnfo@cbs.nl.

Als het voor u niet mogelijk is om het enquêteformulier voor de vermelde inzenddatum ingevuld retour te zenden, dan kunt u uitstel aanvragen via telefoonnummer (045) 570 6640 of via e-mail: statnfo@cbs.nl.

LET OP: U kunt alleen via bovenstaand mailadres uitstel aanvragen voor de statistiek "Financiën van Ondernemingen".

Het CBS heeft als opdracht de Nederlandse economie in beeld te brengen. Door het niet meeconsolideren van de buitenlandse groepsmaatschappijen ontstaan cijfers die uitsluitend betrekking hebben op de activiteiten van de binnenlandse ondernemingen. Voor een juiste wijze van consolideren dient u de toelichting van het formulier te raadplegen.
Ja, het CBS heeft als opdracht de Nederlandse economie in beeld te brengen. Om dit mogelijk te maken heeft het CBS een geconsolideerde opgave van alle binnenlandse groepsmaatschappijen nodig.
Mocht de voorgedrukte beginbalans inmiddels niet meer correct zijn, dan mag u deze aanpassen.
In de internetvragenlijst is een consolidatiecluster opgenomen. Mochten hier onjuistheden c.q. onvolkomenheden op staan, dan kunt u de wijzigingen aangeven bij de vraag.
Ja, u moet de Jaarenquête Statistiek Financiën van Ondernemingen blijven invullen. Ondanks dat beide enquêtes in principe gelijk zijn van opzet, zijn ze ook verschillend. De kwartaalenquête is beknopter van aard en de verstrekte cijfers zijn, door het moment van verstrekken, veelal voorlopig en niet gecontroleerd. De jaarenquête daarentegen betreft definitieve, gecontroleerde cijfers.