Energiewinning, -omzetting en -verbruik

Algemeen

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier.

Specifiek

Industrie en energie; deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardolieproducten weer in balansvorm.

Thema Industrie en energie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is opgericht op 9 januari 1899. Het was het werkbureau van de Centrale Commissie voor de Statistiek (6 oktober 1892). Deze commissie was opgericht om departementen advies te geven over statistieken en om zelf statistieken te maken die van belang waren voor praktijk en beleid.

Als u eigen bestanden wilt koppelen aan CBS-microdata dan dient u deze veilig te uploaden via onze uploadprocedure.

De emissieregistratie bestaat sinds 1974 en levert cijfers over de uitgifte van zo’n 350 voor het milieu relevante stoffen in lucht, bodem en water

In een verkennend onderzoek is gekeken naar broertjes en zusjes die in 2018 uit huis werden geplaatst, om zo een beeld te krijgen of broertjes en zusjes bij een uithuisplaatsing al dan niet van elkaar gescheiden worden.

In een verkennend onderzoek is gekeken naar jongeren die in de periode 2015 t/m 2018 meerdere trajecten jeugdzorg met verblijf hebben gehad, om zo een beeld te krijgen van het aantal door- of overplaatsingen.

Thema Vrije tijd en cultuur

In mei was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 8,9 procent groter dan in mei 2018.

Met de Investeringsradar kan de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen geanalyseerd worden.

Post van de overheid digitaal ontvangen in de Berichtenbox, bekijken welke gegevens er bij overheidsorganisaties geregistreerd staan, of de status van een vergunningsaanvraag volgen, steeds meer zaken kunnen tegenwoordig digitaal via MijnOverheid.

Prijzen; deze tabel bevat gemiddelde prijzen per jaar van veertien soorten levensmiddelen vanaf 1800.

Bouwen en wonen; deze tabel geeft de prijsontwikkelingen van de voorraad van bestaande koopwoningen per woningtype.

Bouwen en wonen; deze tabel geeft de prijsontwikkelingen van de voorraad van bestaande koopwoningen in Nederland.

Bouwen en wonen; deze tabel geeft de prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen per regio.

Vacature voor Database & Server Administrator

Bestaande koopwoningen waren in juni 6,9 procent duurder dan in juni 2018.

Prijsstijging koopwoningen in grote steden vlakt af.

Consumenten hebben in mei 2,4 procent meer besteed dan in mei 2018. De groei is groter dan in de voorgaande vier maanden.

FLASH 22 juli 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS CONSUMENTENVERTROUWEN/DUTCH CONSUMERCONFIDENCE Seizoengecorrigeerd/Seasonally adj. Jul'19 Jun'19 Jul'18 Index 2 0 23 Verandering (t.o.v.vorige maand) +2 +3 0 Oorspronkelijk / original series Jul'19 Jun'19 Jul'18 Index 3 2 24 Verandering (t.o.v. jaar eerder) -21 -22 -2 Tekst conjunctuurbericht op / full text economic monitor on: www.cbs.nl

FLASH 22 juli 2019 PB09-515A CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS CONSUMPTIE HUISHOUDENS BINNENLANDS)/DUTCH FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS (DOMESTIC)(Y/Y-CHANGES) 2019 2019 2018 VOLUMEMUTATIES KOOPDAGGECORR. Mei Apr Mei Voeding en genot -0,5 1,4 2,7 Duurzame goederen 6,1 2,1 1,8 Ov.goederen 5,8 1,7 -0,2 Diensten 1,4 1,9 2,5 Consumptie huish. binnenland 2,4 1,8 2,1 More information in Conjunctuurbericht on www.cbs.nl

De CBS consumptieradar om de ontwikkeling van de consumptie door huishoudens te analyseren.

De stemming onder consumenten verbetert opnieuw..

Inkomen en bestedingen; deze tabel bevat cijfers over de bestedingen van huishoudens in waarde en volume

Inkomen en bestedingen; deze tabel toont de opvattingen van consumenten over de economie en hun financiële situatie

In 2018 verdronken 112 inwoners van Nederland, 27 meer dan in 2017. Deze toename is alleen bij personen vanaf 20 jaar

Verdrinkingen bij mannen en vrouwen, uitgesplitst naar leeftijd en provincie.

Een steeds groter deel van de 25- tot 45-jarige mannen is niet actief op de arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal van 2009 ging het nog om 4,6 procent, begin dit jaar om 8,0 procent.

Aantal bedrijven met werknemers op Caribisch Nederland en werknemers en minimumloon, 2006-2017

Vacature voor Statistisch analist jaarrekeningen en balansen

Handel en toerisme bestaat uit grafieken over de export en van Nederlandse goederen en diensten.

Handel met Verenigd Koninkrijk door bedrijven in de regio Haaglanden, naar bedrijfstak en grootte bedrijven, 2016-2018.

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2016 voorlopig en 2015 definitief.

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2017 voorlopig en 2016 definitief.

Bouwen en wonen; deze tabel bevat gegevens over bouwvergunningen en bouwkosten van huur- en koopwoningen.

Bouwen en wonen; deze tabel toont gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de veranderingen daarin.

Bouwen en wonen; deze tabel toont de voorraad woningen en niet-woningen en mutaties, zoals door nieuwbouw en sloop.

resultaten van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2018 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet.

Van de 18- tot 25-jarigen gaf 86 procent in 2018 aan gelukkig te zijn, in 1997 was dit nog 91 procent.

De bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie (bbp) bedraagt 3,7 procent.

AZW: HBO Verpleegkunde CROHO 34560; 2016/’17-2018/’19. Instroom, deelnemers, gediplomeerden, studierendement en sectorrendement.

Een eerste proeve van een satellietrekening cultuur en media waarin de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie wordt beschreven.

Het samenstellen van cijfers over personen die op de peildatum een indicatie voor zorg ten laste van de Wet langdurige zorg (Wlz) hebben en hun Wlz-zorggebruik. De cijfers over gebruik hebben betrekking op zorg in natura (zin) en zorg die betaald is vanuit een persoonsgebonden budget (pgb).

Samen met statistische bureaus van de buurlanden zet het CBS een systeem van grensoverschrijdende statistieken op.

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Dit rapport bevat uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG, hoveniers-en groenvoorzieningsbranche over 2018.

We hebben bestudeerd of er een direct verband bestaat tussen uitkeringsafhankelijkheid bij ouders en de kans op economisch succes van hun kinderen op latere leeftijd.

Het gaat om de volgende regio's GGZ Leiden, GGZ Duin- en Bollenstreek, GGZ Rijnstreek, GGZ Haagstreek, GGZ Midden-Holland en GGZ Zoetermeer.

Vacature voor Fullstack Developer Cloudfoundry

Voorrmutwoonnietwoontab: voorraadmutatietype van woningen en niet-woningen afkomstig uit de BAG, 2012-2018

Arbeid en sociale zekerheid; deze tabel bevat cijfers over de werkloosheid in Nederland onder 15- tot 75-jarigen.

FLASH 16 mei 2019 PB12-000A CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS WERKLOZE BEROEPSBEVOLKING / DUTCH UNEMPLOYED LABOUR FORCE juni19 mei19 juni18 Seizoengecorrigeerde cijfers Werkloze beroepsbevolking 313.000 302.000 354.000 Werkzame beroepsbevolking 8.953.000 8.937.000 8.762.000 Werkloosheidspercentage 3,4% 3,3% 3,9% Niet seizoengecorrigeerde cijfers Werkloze beroepsbevolking 300.000 302.000 338.000 Werkzame beroepsbevolking 8.981.000 8.946.000 8.792.000 Werkloosheidspercentage 3,2% 3,3% 3,7% Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

In mei waren er 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde sinds februari met gemiddeld 3 duizend per maand naar 302 duizend. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind mei 251 duizend lopende WW-uitkeringen.

Prijzen; deze tabel bevat pompprijzen van benzine Euro95, dieselolie en LPG, inclusief BTW en accijns.

Energie; deze tabel bevat pompprijzen van motorbrandstoffen zoals benzine, dieselolie en LPG inclusief BTW en accijns.

Op Bonaire waren consumentengoederen en diensten in het tweede kwartaal van 2019 1,1 procent duurder dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal betaalde de consument 0,7 procent meer dan een jaar daarvoor.

Aanbod- en gebruiktabellen, input-outputtabellen en rekeningenstelsel 2015-2018

Verzamelde informatie over de energietransitie; de overgang van het gebruik van fossiele energie naar hernieuwbare energie.

CBS rapporteert over het gebruik van open data. Het betreft hier het gebruik van onze cijfers.

hoeveelheden van de Nederlandse aan- en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land

1,2 miljoen mensen in 2018 slachtoffer cybercrime. Vooral jongeren slachtoffer, vermogensdelicten kwamen het vaakst voor

In 2018 gaf 8,5 procent van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van digitale criminaliteit. Dat komt neer op ruim 1,2 miljoen mensen. Vooral jongeren waren slachtoffer. Vermogensdelicten kwamen het vaakst voor.

Nieuwbouwwoningen: Inputprijsindex bouwkosten 2015=100: methodebeschrijving en basisverlegging naar 2015=100.

Alle CBS diensten voor het ontsluiten van datasets

vrktab: Verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen, 2007-2018

SHARE: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

Beschrijving mogelijkheid om geselecteerde externe data koppelbaar te maken met CBS databestanden over personen.

LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata.

Overzicht arbeidsmarkt: ontwikkeling van loonkosten per gewerkt uur, de prijs van arbeid

De musea zijn ingedeeld op basis van omvang (in vte's) en in de tabel gespecificeerd in vijf categorieën.

Werkgelegenheid bij podia voor professionele podiumkunsten, naar omvang in vte, 2011-2017.

Je moet het zien als één grote verzameling op elkaar afgestemde data over inwoners, economie en arbeidsmarkt van regio’s aan beide zijden van de grens’

Wusuitkering1atab: Kenmerken van werkloosheidsuitkeringen, 201301-201905.

Vslvierkanttab: Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt,, 1995-2018.

Vrlgbaadresobjectbus: Adreskenmerken van personen in de GBA (niet gecoördineerd), 1995-201903.

Kinderopvang: Gegevens per kind naar soort opvang en kosten en toeslag kinderopvang aanvrager, 2007-2018.

Halttab: delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar, 2005-2018

Doodoorztab: doodsoorzaken van personen die bij overlijden inwoners waren van Nederland, 2013-2018.

Daarnaast zijn een aantal overzichten over bestanden beschikbaar.

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Een overzicht van de meest recente documentatie van de beschikbare maatwerkbestanden.

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

INformatie over de Regeling verstrekking gegevens doodsoorzaken CBS

Mensen die hun zorgpremie minimaal een half jaar niet betaald hebben.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in juli iets minder gunstig.

Het Conjunctuurdashboard laat de cyclus van de afzonderlijke indicatoren van de conjunctuur zien.

De Conjunctuurklokindicator is het ongewogen gemiddelde van de indicatoren

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien.

Bouwen en wonen; deze tabel toont de verleende bouwvergunningen naar opdrachtgever en huur- of koopwoning.

Verkeer en vervoer; deze tabel toont het ladinggewicht van het binnenlands en grensoverschrijdend goederenvervoer.

Bouwen en wonen; deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de binnenlandse omzet van de bouwnijverheid.

Landbouw; deze tabel bevat de aanvoer van melk door Nederlandse melkveehouders aan Nederlandse zuivelfabrieken.

In 2018 werd 1,71 miljard ton goederen vervoerd vanuit, naar en binnen Nederland. Dit is een stijging van 1,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Deze toename was geheel het gevolg van meer goederenvervoer over de weg (1,6 procent) en over zee (1,5 procent).

Opvattingen over relatievorming- en ontbinding in 2017 naar achtergrondkenmerken

Nederland telde op 1 april 2019 bijna 3,8 miljoen runderen.

De monitor geeft cijfers over het vervoerd ladinggewicht van het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer. Alle vervoerwijzen (zeevaart, luchtvaart, wegvervoer, binnenvaart, spoorvervoer) komen aan bod.

Voor gebruikers van de statistieken over de overheidsfinanciën, zoals het overheidstekort en de overheidsschuld, is het nuttig om te weten welke instellingen in de cijfers meegenomen zijn.

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie.

Uurlonen naar soort cao, arbeidsrelatie en sector, 2006-2018

LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata

Tabellen met voorlopige achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2017 en 2018.

Herziene achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging, 1 oktober 2018.

Tabellen met definitieve achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2016 en 2017.

Werkgelegenheid en werknemers Schiphol en metropoolregio Amsterdam (MRA) 2017, naar opleiding, herkomst, leeftijd.

Internationale handel; deze tabel bevat de ontwikkeling van de ruilvoet, de invoerprijs en de uitvoerprijs van goederen.

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100

FLASH 15 juli 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS IN- EN UITVOER / DUTCH IMPORTS AND EXPORTS Niet seizoengecorrigeerd / non seasonally adjusted Waarde in mln euro / value in mln euros mei 2019 april 2019 mei 2018 Invoer 39.455 38.763 36.751 Uitvoer 45.034 42.814 41.751 Handelsoverschot 5.579 4.051 5.000 Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Handel en horeca; deze tabel geeft informatie over de omzetontwikkeling van de detailhandel.

Het volume van de goederenexport was in mei 1,5 procent groter dan in mei 2018.

FLASH 15 juli 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS DETAILHANDEL/DUTCH RETAIL TRADE Pct verandering mei 2019 april 2019 mei 2018 jaar-op-jaar Omzet 4,4 4,6 4,5 index (basis mei 2019 april 2019 mei 2018 2015=100) Omzet 120,0 112,6 114,9 Tekst nieuwsbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Internationale handel; deze tabel geeft de totale in- en uitvoerwaarde van de Nederlandse internationale handel.

De detailhandel heeft in mei ruim 3 procent meer omgezet dan in mei 2018.

Handel en horeca; ; deze tabel geeft de omzetontwikkeling van de internetverkopen van de detailhandel.

Financiële en zakelijke diensten; deze tabel toont het aantal bedrijven in de financiële en zakelijke dienstverlening

Handel en horeca; deze tabel toont het aantal bedrijven in de handel en horeca.

Bedrijven naar bedrijfstak.

Prijzen; deze tabel geeft de prijsontwikkeling van diensten van makelaars, taxateurs en verhuurbedrijven.

Thema bedrijven; het aantal bedrijven en instellingen volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Industrie en energie; deze tabel toont het aantal bedrijven in de industrie naar bedrijfstak.

Nieuwbouwkoopwoningen waren in het eerste kwartaal van 2019 ongeveer 10 procent duurder dan een jaar eerder.

Doorstrrom van havo naar hbo en van vwo naar wo, op kamers gaan van studenten. Naar welvaart van de ouders

Pilotonderzoek naar het samenstellen van de Staatsbalans, een overzicht van bezittingen en schulden van de Rijksoverheid

De doorstroom van havo naar hbo daalde in 2015, en is daarna stabiel gebleven. De doorstroom van vwo naar wo bleef stijgen. Steeds minder studenten van hbo en universiteit gaan op kamers

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2016/'17.

Met de Exportradar kan de ontwikkeling van de export van goederen geanalyseerd worden.

Zetelverplaatsingen en verplaatsing van intellectueel eigendom naar Nederland hebben een duidelijke invloed op de economie.

Heroverwegingen en bijstellingen van het schooladvies in groep 8, naar opleidingsniveau van de ouders.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 en oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/’17.

Bedrijven; deze tabel bevat de door de rechter uitgesproken faillissementen naar bedrijfstak

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is toegenomen in juni.

Veiligheid en recht; deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen.

Veiligheid en recht; deze tabel bevat de door de rechters uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar bedrijfstak.

Bedrijven; deze tabel toont door de rechter uitgesproken faillissementen, naar type gefailleerde en regio's.

Thema bedrijven; door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen naar type gefailleerde.

Gezondheid en welzijn; deze tabel biedt een actueel overzicht van de belangrijkste cijfers over gezondheid en zorg.

Nederlanders die zich rekenen tot een religieuze stroming of groepering en regelmatig religieuze diensten bijwonen, zijn vaker maatschappelijk actief dan niet-kerkgangers.

Participatie en vertrouwen bij niet-religieuzen, rooms-katholieken, Nederlands hervormden, gereformeerden, PKN’ers, moslims en mensen met een overige religie.

Stage vacature voor Structureren van instructies procesmodel voor het profilen van grote ondernemingen

Nko: Nationaal kiezers onderzoek, 2010-2012

LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata

Productiviteitspatronen uit verschillende bronnen (PS, SFO) worden vergeleken voor bedrijven in de industrie en de dienstensector voor de periode 2001-2015.

Hoe hebben de consumentenprijzen in Nederland zich ontwikkeld sinds 1900? Hoeveel zou een gulden in 1901 nu waard zijn?

Als jurist drong Wichmann begin 19e eeuw in vele artikelen aan op een radicale hervorming van het strafrecht

Vacature voor Telefonisch Interviewer bij het CBS

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Overzicht nevenfuncties leden raad van advies en subcommissies

Van de vijf meestbezochte vakantielanden is Spanje het voordeligst voor vakantiegangers die zelf de boodschappen doen. In Spanje zijn de prijzen voor voeding 4 procent lager dan gemiddeld EU.

Steeds meer Nederlanders ondergaan een medische specialistische behandeling voor obesitas. Deze behandelingen komen vaker voor bij lagere inkomens.

Data effectiever inzetten voor lokaal bestuur: dat maken de CBS Urban Data Centers (CBS UDC’s) mogelijk.

De Natuurlijk Kapitaalrekeningen hebben als doel om de relatie tussen natuur, economie en welzijn op overzichtelijke en internationaal vergelijkbare wijze – letterlijk - in kaart te brengen.

Dashboard arbeidsmarkt: werkgelegenheid en economische groei

Welke factoren hangen samen met de leefbaarheid in Haagse wijken?

Industrie; deze tabel toont de ontwikkeling van productie en omzet in de nijverheid (exclusief bouwnijverheid).

FLASH 10 juli 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS OMZET EN PRODUCTIE INDUSTRIE / DUTCH MANUFACTURING TURNOVER AND PRODUCTION Niet seizoengecorrigeerd / non-seasonally adjusted (y/y) mei 2019 april 2019 mei 2018 Omzet Industrie -4,4 0,0 6,2 Productie Industrie -1,8 -1,0 2,9 Seizoengecorrigeerd / seasonally adjusted (m/m) mei 2019 april 2019 mei 2018 Productie Industrie -0,5 -0,5 0,2

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 1,8 procent lager dan in mei 2018.

Arbeid en sociale zekerheid; deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers.

Financiële dienstverlening; in deze tabel staan gegevens over innovatie (technologisch of niet) bij deze sector.

Macro-economie; deze tabel toont het arbeidsvolume van zelfstandigen en werknemers die in Nederland werkzaam zijn.

In 2018 werd ruim 41,5 miljoen ton goederen vervoerd over Nederlands spoor. Dit is een toename van 0,9 procent in vergelijking met 2017. Het vervoer van steenkolen daalde.

Vacature voor Parttime Interviewer

Het SSB beschikt over diverse bestanden met informatie over onderwijs zoals onderwijsdeelname, opleidingsniveau en diploma’s. Deze handleiding geeft een overzicht van deze bestanden en hoe ermee om te gaan.

Microdatabestanden van CBS, thema Onderwijs

Stage vacature voor Interesting and challenging internship in the field of Data Science (WO-HBO)

Microdatabestanden van CBS, thema Gezondheid en welzijn

De HICP is een prijsindex die wordt berekend volgens gestandaardiseerde EU-richtlijnen

Een van de observaties van de KNAW: overheidsorganisaties denken bij het beschikbaar maken van de data die zij verzamelen primair aan burgers en bedrijven. De wetenschap staat nog niet op hun netvlies

Stikstof- en fosfaatexcretie in 2018 per diercategorie op basis van een vijfjaarsgemiddelde samenstelling van ruwvoer.

Onderzoek voor de gemeente Heerlen over welke jeugdigen een hoge (of lage) kans hebben om in te stromen naar jeugdhulp.

Het deel van de kinderopvang dat wordt betaald met toeslagen stijgt in 2019 tot het hoogste niveau na 2010.

Tabellen t.b.v. IBO-deeltijdwerk over impact van kinderen, scheiding op de arbeidsduur. Deeltijdwerk en duurzame inzetbaarheid. Effect van deeltijdwerk op inkomen, economische zelfstandigheid en afhankelijkheid uitkeringen.

Ggzdbcdiagnosetab: Nevendiagnosen bij Diagnose Behandeling Comb-trajecten Geestelijke Gezondheidszorg, 2011 t/m 2016

Woon: Woononderzoek Nederland. 2006, 2009, 2012, 2015 en 2018

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Eigendomsmutaties tussen koopwoningen en overige huurwoningen, uitgesplitst naar kenmerken eigenaar en bewoners, 2014-2017

In 2017 kwamen bijna 100 duizend woningen die geen eigendom waren van een woningcorporatie in gebruik als huurwoning. Dit waren allemaal voormalige koopwoningen. Anderzijds werden 73 duizend niet-corporatiewoningen onttrokken aan de huurmarkt.

Dashboard arbeidsmarkt: de ontwikkeling van de cao-lonen, ook per bedrijfstak

Informatie over Codelijst cao's en overige arbeidsvoorwaardenregelingen

Kenmerken van werkende armen in Den Haag

Ruim de helft van de brugklassers uit het schooljaar 1999/’00 wist wat ze later wilden worden. Kapper, piloot en dierenarts waren populaire beroepen. Achttien jaar later, in 2017, werkte ruim 18 procent ook daadwerkelijk in een aansluitende bedrijfstak.

Handelspatronen kenmerken handelaren. Ze verschillen in de ontwikkeling van hun handelsportefeuille, het aantal klantrelaties en hun overlevingskansen.

Cijfers over o.a. het BBP, inflatie, lonen, banen, werkloosheid, export goederen en de gem. dagproductie industrie.

Dit is het publicatieoverzicht Bouwen en Wonen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tijdreeks Vervoer over water

In 2017 werkten 35 duizend personen in het vervoer over water. Zij hielden zich bezig met het vervoer van vracht of passagiers in de zee- en kustvaart of binnenvaart.

In 2015 werkten 37 duizend personen in het vervoer over water

Stage vacature voor Communicatie en/of Grafische vormgeving

Informatie voor gemeenten over ruimtelijke statistieken.

Korte onderzoeksbeschrijving Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA)

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2016 en oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2015/’16 .

Vslgwbtab: Gemeente-, wijk- en buurtcodes van een verblijfsobject (niet gecoördineerd), 2014- 2019.

Delictkenmerken van personen die door de politie zijn geregistreerd als verdachte van een misdrijf, 2005-2018.

Spolisbus: Banen en lonen op basis van de Polisadministratie, 2010 t/m 201903.

Nietvslgwbtab: Gemeente-, wijk- en buurtcodes van aanvullende verblijfsobjecten, 1999-2019.

Nea: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, 2005-2017.

Iowuitkering1atab: Kenmerken van IOW-uitkeringen, 200912-201904.

Ggzdbctrajectentab: Geopende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten in de Geestelijke Gezondheidszorg, 2011 t/m 2016.

GgzdbcgeleverdZorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij geopende DBC-trajecten in de GGZ, 2011 t/m 2016

Prijzen; deze tabel bevat de consumentenprijsindex (CPI), zowel de maandmutatie als de jaarmutatie.

Consumentengoederen en -diensten in juni 2,7 procent duurder dan een jaar eerder.

Prijzen; deze tabel bevat inflatiecijfers: de procentuele jaar-op-jaar ontwikkeling van de consumentenprijsindex.

FLASH 4 juli 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS CONSUMENTENPRIJSINDEX/DUTCH CONSUMER PRICE INDEX reeks alle huishoudens jun 2019 mei 2019 jun 2018 Pct verandering maand-op-maand -0,1 % -0,1 % -0,3 % Pct verandering jaar-op-jaar 2,7 % 2,4 % 1,7 % Index (basis 2015=100) 105,84 105,94 103,10 GEHARMONISEERDE CONSUMENTENPRIJSINDEX/HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES jun 2019 mei 2019 jun 2018 Pct verandering maand-op-maand -0,1 % -0,3 % -0,5 % Pct verandering jaar-op-jaar 2,7 % 2,3 % 1,7 % Index (basis 2015=100) 105,67 105,82 102,85 Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Prijzen; deze tabel bevat de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland.

Vrije tijd en cultuur; deze tabel bevat de consumentenprijsindex (CPI) van uitgaven aan voor vrije tijd en cultuur.

Arbeid en sociale zekerheid; de tabel bevat gegevens over cao-lonen inclusief bijzondere beloningen.

41 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft geen voorziening voor het geval zij arbeidsongeschikt worden. Zij hebben vaak vanwege de kosten geen verzekering afgesloten en houden ook geen spaargeld of beleggingen achter de hand voor eventuele arbeidsongeschiktheid.

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers in Nederland.

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers in Nederland.

De toegevoegde waarde van de bedrijfstak loterijen en kansspelen bedroeg bijna 1,4 miljard euro in 2018. Dat is 9 procent meer dan in 2015.

Van zelfstandig ondernemers zonder personeel – de grootste groep zzp’ers – is uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2019 van CBS en TNO bekend om welke redenen zij als zelfstandige aan de slag zijn gegaan

In 2018 gaf 38 procent van de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie aan behoefte te hebben aan flexibiliteit of geen behoefte te hebben aan zekerheid. De meesten hebben echter een flexibele arbeidsrelatie uit noodzaak: ze zijn nieuw bij hun huidige werkgever (44 procent) of het lukte hun niet om een vaste baan te bemachtigen (19 procent). Het laatste is voor relatief veel uitzendkrachten de belangrijkste reden om flexibel te werken. Flexwerken uit behoefte komt vooral voor onder oproep- en invalkrachten.

...

Bij werknemers worden arbeidsongeschiktheids- en pensioenpremies ingehouden, maar zelfstandigen zijn zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en voor pensioenopbouw, bijvoorbeeld via een lijfrente. In 2017 betaalde bijna 19 procent van de 906 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap een premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bijna 1 op de 10 betaalde lijfrentepremie als pensioenvoorziening. In de afgelopen jaren is het aandeel dat premie betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of lijfrente steeds gedaald.

...

Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn tevredener over hun arbeidsomstandigheden dan werknemers: 79 procent was tevreden of zeer tevreden. Van de werknemers was dat 73 procent. Zij hebben ook minder vaak last van psychische vermoeidheid door het werk: 8 procent had hier enkele keren per maand of vaker last van. Onder werknemers is dat percentage ruim twee keer zo hoog.

De geringere vermoeidheidsklachten van zelfstandig ondernemers zijn terug te voeren op het verschil in zelfstandigheid in het werk (autonomie) en in werkdruk (taakeisen). Zelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren meer zelfstandigheid en een lagere werkdruk dan werknemers. Beide factoren zijn van belang als het gaat om werkgerelateerde psychische vermoeidheid.

...

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Voor zelfstandig ondernemers zonder personeel – de grootste groep zzp’ers – geeft de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van CBS en TNO informatie over samenwerking met andere zelfstandigen en over inleen/inhuur van personeel. In 2019 gaf 76 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel aan wel eens samen te werken met andere zelfstandigen; 31 procent doet dat vaak of altijd. Ook heeft 23 procent in de voorafgaande twaalf maanden personeel ingeleend of ingehuurd. Meestal gaat het daarbij om andere zelfstandigen.

...

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen, 2017

Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar goederensoort volgens de SITC-indeling en landen(groepen

Vrije tijd en cultuur; deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland.

Vrije tijd en cultuur; deze tabel geeft een overzicht van de capaciteit per provincie aan logiesaccommodaties.

Bevolking; deze tabel bevat cijfers over de immigratie naar en emigratie uit Nederland en de administratieve correcties.

Vrije tijd en cultuur; deze tabel bevat gegevens over gasten in logiesaccommodaties en hun overnachtingen per provincie.

Internationale handel; een overzicht vanaf 1917 van de Nederlandse invoer en uitvoer naar continent en goederengroep.

De aan- en afvoer van goederen in en uit de Nederlandse zeehavens bereikte in 2018 een recordniveau van bijna 605 miljoen ton, een stijging van ruim 1,5 procent vergeleken met 2017. De overslag van containers steeg met 4,5 procent het sterkst.

Afstanden en reistijd tussen woonkernen berekend over de weg, 2017

Vacature voor Beleidsondersteuner

In dit programma werken overheid, sociaal maatschappelijk werk, onderwijs, medische partners, zorgverzekeraars en kennisinstellingen samen met als doel te zorgen voor een veilig opvoed- en opgroeiklimaat voor elk kind in Heerlen

In hoeverre verschilt de startpositie van pas geboren kinderen in Heerlen en hun ouders?

Drt_beid: Bedrijfsomzet per kwartaal en kenmerken zoals SBI en grootteklasse van bedrijfseenheden, 2015K1 t/m 2019K1.

BTW: Aangifte Omzetbelasting, 2007-2017

Betab: Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse, 1999 t/m 201903.

Anwuitkering1atab: Kenmerken van Anw-uitkeringen, 201401-201905.

Bevolking; deze tabel toont de overleden inwoners van Nederland naar geslacht en doodsoorzaken (Beldo-lijst).

Gezondheid en welzijn; deze tabel bevat cijfers van overleden mensen naar belangrijke doodsoorzaken (beldo-lijst).

In 2018 overleden ruim 153 duizend inwoners van Nederland. Met bijna 47 duizend was kanker, net als de afgelopen jaren, de meest voorkomende doodsoorzaak. Aan hart- en vaatziekten overleed ongeveer 25 procent van de overledenen, en 1 procent van de sterfgevallen was toe te schrijven aan de griep.

Vacature voor Scrum Master

Zolang steden bestaan, hebben ze een belangrijke rol gespeeld in het leven van mensen: zij trokken naar de steden op zoek naar werk, een opleiding, nieuwe kansen of vertier.

De Nederlandse bevolking is explosief gegroeid in de laatste eeuw: van 5 miljoen in 1900 naar ruim 17 miljoen in 2019.

Voldoende werk is van cruciaal belang voor de vitaliteit van een regio.

Mensen die uit andere delen van Nederland naar de Randstad trekken, komen vaak om te studeren of om de eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten nadat zij elders een studie hebben afgerond.

De sociaal-economische situatie en het inkomen van mensen in krimpregio’s is relatief ongunstig, vooral in het noorden van het land.

Het Iv3-model 2020 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van provincies 2020.

Het Iv3-model 2020 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van gemeenten 2020.

Industrie en energie; deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardgas weer in balansvorm.

Industrie en energie; deze tabel geeft het aanbod en verbruik van steenkool weer in balansvorm.

In de CBS-publicatie ‘Welvaart in Nederland 2019’ staat de nieuwste informatie over inkomen, bestedingen en vermogen van inwoners van Nederland

Spoorloos veroordeelden, een vervolg naar kenmerken over onder andere demografie, werk en uitkering, 1998 - 2015.

Aantal en aandeel AOW’ers en hoogte mediane aanvullende pensioen, 2011-2017.

Het aandeel vrouwen in de AOW met een aanvullend pensioen is gestegen van 52 procent in 2001 naar 65 procent in 2017.

Tweejaarlijkse publicatie over het inkomen, het vermogen en de bestedingen van huishoudens en personen in Nederland.

In dit achtergrondartikel wordt de welvaartspositie van gepensioneerden geschetst aan de hand van diverse indicatoren afkomstig uit de publicatie Welvaart in Nederland 2019.

Lagere fosfaatproductie en stikstofuitscheiding in 2018, op basis van deze cijfers voldoet Nederland aan derogatievoorwaarden

Natuur en milieu; deze tabel bevat productie en gebruik van dierlijke mest en aanwezige mineralen stikstof en fosfaat.

Natuur en milieu; de tabel bevat de mestproductie en uitgescheiden hoeveelheid stikstof, fosfaat en kali.

In 2018 hadden de meeste thuiswonende kinderen in Caribisch Nederland werkende ouders. Van de bijna 5,2 duizend thuiswonende kinderen tot 25 jaar op Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft 92 procent ten minste één werkende ouder.

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

De lente loopt op zijn eind, de zomer komt eraan. De natuur is aan het bloeien en aan graspollen ook geen gebrek. Voor mensen met hooikoorts betekent dit echter niesbuien, verstopte neuzen en geïrriteerde ogen als allergische reactie op de pollen (stuifmeel) van bomen en grassen die in de lucht vrijkomen.

Informatie op website over inloggen op Remote Access

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

Prijzen; deze tabel bevat de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen van Nederlandse industrieproducten.

Prijzen; deze tabel bevat de prijsontwikkeling van afzet en invoer en binnenlands verbruik van industrieproducten.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei 2,0 procent hoger dan in mei 2018.

Energie: deze tabel geeft het verbruik en de producentenprijs van energie weer.

De teelt van tarwe, uien en aardappelen is in 2019 toegenomen. De arealen tarwe en uien zijn vergeleken met een jaar eerder met bijna 9 en 7 procent gegroeid.

Industrie; deze tabel bevat de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen van Nederlandse industrieproducten.

Arbeid en sociale zekerheid; deze tabel toont de uitkeringen vanwege arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en bijstand.

Arbeid en sociale zekerheid; deze tabel toont het aantal personen met bijstand, op grond van WWB en Participatiewet.

Overheid en politiek; deze tabel toont de administratieve uitgaven, ontvangsten en schulden van de Rijksoverheid.

Prijzen; deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen per provincie.

Bevolking; maand-, kwartaal- en jaarcijfers van de omvang en ontwikkeling van de bevolking van Nederland.

Industrie en energie; deze tabel geeft de productie van elektriciteit in Nederland uit de verschillende energiedragers.

Onderwijs; deze tabel bevat de leerlingen uit culturele minderheden en achterstandsleerlingen in het basisonderwijs.

Handel en horeca; deze tabel geeft informatie over de omzetontwikkeling van de importeurs van auto's.

Arbeid en sociale zekerheid; deze tabel bevat het aantal WW-uitkeringen (Werkloosheidswet) naar landsdeel.

Verkeer en vervoer; deze tabel bevat gegevens over het vervoer van goederentreinen over Nederlandse grondgebied,

Onderwijs; deze tabel toont de leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs naar geslacht.

Arbeid en sociale zekerheid; deze tabel toont de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet, zoals WIA en Wajong.

Het slagingspercentage in het voortgezet onderwijs is het hoogst bij vmbo-b, en het laagst bij havo. Na vmbo gaan de meesten naar het mbo. 17% van de geslaagden op havo en vwo volgt een jaar later geen onderwijs

Van de bedrijven die exporteren doet het grootste deel dit niet structureel.

In het eerste kwartaal van 2019 reisden 17,1 miljoen passagiers via Amsterdam Schiphol en de vier overige nationale luchthavens van en naar Nederland. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2018 was het aantal passagiers 1,9 procent hoger.

Onderzoek naar zorg voor kinderen op Caribisch Nederland, 2018

In het eerste kwartaal van 2019 reisden 17,1 miljoen passagiers via Amsterdam Schiphol en de vier overige nationale luchthavens van en naar Nederland. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2018 was het aantal passagiers 1,9 procent hoger.

Deze tabel laat het gebruik van de Tijdelijke huurcontracten zien in Nederland op peildatum 31 december 2018.

Stagevacature voor junior communicatieadviseur HBO

Stagevacature Uitdagende stage op de afdeling Opleiden in Heerlen!

Stagevacature voor Project update CBS-website

Vacature voor stageopdracht Open Heerlen

Vacature voor stageopdracht Open Stages Den Haag

Stage vacature voor Raming Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens

Het data-ecosysteem moet zorgen voor betere ondersteuning van overheden, meer hergebruik van data en meer samenhangende informatie

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Vanaf 20 juni zal er nog maar één versie van StatLine beschikbaar zijn.

Koningsdag is één van de belangrijkste nationale feestdagen in Nederland. Overal in het land worden Koningsdagactiviteiten georganiseerd, zoals vrijmarkten, festivals en Koningsnachtfeesten

ijfers over de woningmarkt staan op dit moment sterk in de belangstelling vanwege het tekort aan woningen in bepaalde regio’s. Het CBS registreert het aantal verhuizingen per maand, dit brengt de doorstroming op de woningmarkt in kaart, de vorming van nieuwe huishoudens en regionale bevolkingsgroei of -krimp.

Met de digitalisering van de samenleving groeit de interesse in cybercrime

Zonnestroom is een belangrijke hernieuwbare energiebron. In dit artikel wordt het onderzoek toegelicht dat het CBS uitvoert om de aantallen en de locaties van zonnepanelen met behulp van deep learning methoden nauwkeuriger in kaart te brengen

Eerder berichtte het CBS over de ontwikkeling van de sociale spanningen-indicator op basis van sociale media berichten. Deze indicator is ontwikkeld door het Center for Big Data Statistics (CBDS) van het CBS en is bedoeld om de spanningen in de samenleving te meten

De tijd dat we vragen intypen in zoekmachines is op termijn deels voorbij. Zeker omdat de mobiele telefoon meer en meer ons onlinecommunicatiemiddel is

Innovatieproduct CBDS Verhuiskans schatten met machine learning

Is het mogelijk om een wens om te verhuizen te meten zonder dat aan mensen te vragen? Deze vraag heeft het CBS in het Center for Big Data Statistics onderzocht. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt het CBS deze vraag naar de verhuiswens momenteel reeds in de WoON-enquête

Innovatie bij kleine bedrijven.

Toelichting op conceptuele wijzingen die zijn doorgevoerd in de in juni 2019 gepubliceerde IMOC

Stagevacature voor Mobile device sendordata voor surveys HBO WO

Stagevacature voor Content en Sociale Media

Stagevacature CBS data voor Wikipedia (HBO)

Stage vacature voor Dashboard huishoudensstatistieken

Stagevacature Begtrippen in het onderwijs (HBO)

Industrie en energie; deze tabel toont het producentenvertrouwen, een stemmingsindicator van bedrijven in de industrie.

Het producentenvertrouwen industrie is in juni 2019 verder afgenomen.

Industrie en energie; deze tabel bevat de meningen van ondernemers in de industrie over de omzet en orders.

FLASH 27 JUNI 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS DUTCH INDUSTRIAL BUSINESS CONFIDENCE INDICATOR AND ORDERBOOKS PRODUCENTENVERTROUWEN/INDUSTRIAL CONFIDENCE JUNI 19 MEI 19 JUNI 18 3,3 4,7 7,7 ORDERPOSITIE-INDEX (BASIS SEPT 2011=100)/ORDERBOOKS-INDEX (SEPT 2011=100) Totaal industrie 108,5 109,1 111,2 - halffabrikaten industrie 109,7 109,9 111,6 - investeringsgoederen industrie 113,0 113,7 116,4 - consumptiegoederen industrie 93,3 94,2 95,4 Tekst elektronisch conjunctuurbericht op / full text economic monitor on: www.cbs.nl

Industrie; deze tabel toont over de ontwikkeling van het volume van de voorraad gereed product in de bedrijfstak.

Industrie en energie; deze tabel toont de Nederlandse productie van hernieuwbare elektriciteit, naar bron of techniek.

Verbruik hernieuwbare energie

Verkeer en vervoer; deze tabel toont de hoeveelheid goederen (vracht en post) op de Nederlandse luchthavens.

Nederlandse gemeenten zamelden in 2018 8,5 miljard kilogram huishoudelijk afval in, 494 kilo per inwoner. Daarvan was 206 kilogram gemengd restafval en 288 kilogram gescheiden ingezameld afval. De inzameling van hout en textiel neemt sinds de afloop van de economische crisis toe.

Vijf jaar na het verlaten van het onderwijs is gekeken naar de arbeidspositie van (voortijdig) schoolverlaters. Wat zijn de kenmerken van de schoolverlaters uit studiejaar 2009/'10? En hebben ze vijf jaar later een baan en hoeveel verdienen ze dan gemiddeld per uur?

Personen geboren op de voormalig Nederlandse Antillen en Aruba en migranten kiezen deels andere woonwijken op Sint Eustatius en Saba.

Bereken de jaarlijkse huurverhoging van uw vrije sector huurwoning volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit wordt ook wel de indexering van de huur genoemd.

Presentatie met uitleg over de ontwikkelingen rond Open data.

De armoedemonitor laat zien hoeveel financieel kwetsbaren in de gemeente gebruikmaken van gemeentelijke regelingen

Deze Nieuwsflits bevat een kort overzicht van de recente ontwikkeling van de arbeidsmarkt (AZW StatLine). Inclusief een overzicht van de relevante onderzoeken die in AZW verband worden uitgevoerd.

Economie en arbeidsmarkt in de grensregio‘s van de Beneluxlanden en aangrenzende gebieden. Een verkenning op NUTS-3 niveau.

Prijzen; deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen per provincie.

In 2018 verhuisde 12% van de gezinnen met kinderen jonger dan 4 jaar uit Amsterdam naar een andere gemeente. Ook uit de andere drie grote steden vertrokken meer jonge gezinnen dan uit kleinere gemeenten. Gezinnen met een hoger inkomen verlaten de grote stad het vaakst, evenals gezinnen zonder migratieachtergrond.

Onderzoek naar toegang en belemmeringen die 25- tot 65-jarigen ondervinden bij het volgen van opleidingen, 2016

Begin 2019 waren er bijna 666 duizend motorfietsen in Nederland, 0,6 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal motorfietsen is al sinds 2012 vrij constant.

Begin 2018 zijn er ruim 661 duizend motorfietsen in Nederland. Dat is bijna 1 procent meer dan een jaar eerder.

Dit is de nieuwsbrief voor gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en ruimtelijke statistieken.

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Ons team had de opdracht uit te zoeken hoe het dark web als informatiebron gebruikt kan worden voor nieuwe statistieken over digitale criminaliteit

Overzicht arbeidsmarkt: ziekteverzuim, ook naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte

Informatie voor deelnemers enquêtes

Vacature voor Senior Jurist Ambtenarenrecht

Omzetontwikkeling van horeca en detailhandel in Den Haag

Arbeid en sociale zekerheid; deze tabel bevat het ziekteverzuimpercentage van werknemers gedetailleerd naar bedrijfstak.

In 2017 had van alle particuliere huishoudens in Nederland 1,5 procent een vermogen van 1 miljoen euro of meer.

In 2018 maakten 1 829 inwoners van Nederland een einde aan hun leven, 88 minder dan in 2017. Het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar nam af, van 81 in 2017 tot 50 in 2018. Onder personen van 20 tot 40 jaar en onder vrouwen is het aantal zelfdodingen iets toegenomen.

Deze tabellen zijn gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek. Dit is een registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.

In 2017 telde Nederland 115 duizend miljonairshuishoudens. Gemiddeld beschikten zij over 3 miljoen euro vermogen, 55 keer zo hoog als dat van niet-miljonairs. Hun besteedbaar jaarinkomen is drie keer zo hoog. Van de werkzame miljonairs is bijna 80 procent ondernemer, van de werkzame niet-miljonairs is dat 15 procent.

De conjunctuurgecorrigeerde werkloosheid is berekend en zegt iets over de lange termijn ontwikkeling.

Het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd is de achterliggende invulinstructie. In dit Informatieprotocol is vastgelegd hoe zaken gedefinieerd worden en hoe omgegaan moet worden met bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij een tussentijdse wijziging van woonplaats en perspectief.


Deze meldingen zijn gedaan in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens

Onderliggende DBC-diagnosen van de diagnose-indelingen in StatLinetabellen m.b.t. Medisch Specialistische Zorg (DBC MSZ)

Macro-economie; deze tabel toont de uitgaven aan investeringsgoederen ingedeeld naar type van vaste activa.

Macro-economie; deze tabel toont gegevens over productie, bestedingen en inkomens van het bruto binnenlands product.

Macro-economie; deze tabel bevat gegevens over de toegevoegde waarde vanuit productie uitgesplitst naar bedrijfstak.

Tabellen met het aantal industriële bedrijven met verbruik van elektriciteit en aardgas in 2017 naar belastingschijf.

Overheid en politiek; deze tabel bevat gegevens over de schuld van de overheid, onderverdeeld naar schuldtitels.

Macro-economie; deze tabel bevat de volume-ontwikkeling van het bruto binnenlands product, ofwel de economische groei.

Overheid en politiek; deze tabel bevat gegevens over de balans van de overheid, de vorderingen en schulden.

Ook volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018.

Overheid en politiek; deze tabel bevat enkele belangrijke gegevens over de financiën van de sector overheid.

Overheid en politiek; deze tabel bevat gegevens over inkomsten en uitgaven, vorderingen- en exploitatiesaldo

Arbeid en sociale zekerheid; deze tabel toont het aantal banen naar bedrijfstak, uitgesplitst naar mannen en vrouwen.

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het eerste kwartaal van 2019 uit op 61,4 miljard euro. Dat is 1,4 miljard euro meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Macro-economie; deze tabel toont de ontwikkeling van het saldo en de schuld van de Nederlandse overheid (EMU-definitie).

Macro-economie; deze tabel toont de niet-financiële (lopende) transacties van de institutionele sectoren.

Handel en horeca; deze tabel toont de bijdrage aan het bruto binnenlands product van deze sector.

Beloning en arbeidsvolume van werknemers, bedrijfstak; nationale rekeningen

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg in het eerste kwartaal van 2019 met 2,4 procent.

Overheid en politiek; deze tabel bevat gegevens over de uitgaven aan sociale uitkeringen door de overheid.

De overheid keerde in 2018 voor 155,6 miljard euro uit aan sociale uitkeringen, bijna 4 miljard euro meer dan in 2017. Hiermee waren de uitgaven aan sociale uitkeringen goed voor 47,8 procent van de overheidsuitgaven.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in juni een fractie minder gunstig.

Macro-economie; deze tabel bevat financiële transacties, overige mutaties en balansen van de Nederlandse economie.

Overheid en politiek; deze tabel bevat gegevens over de belastingopbrengsten van de overheid, per belasting.

FLASH 24 juni 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS BBP 2019-I TWEEDE RAMING DUTCH GDP Q1 2019 FINAL ESTIMATE BBP / GDP Kw1.19 Kw4.18 Kw3.18 Kw2.18 Kw1.18 jaar-op-jaar (nsa y/y) 1,7 2,2 2,5 3,0 2,8 kwartaal-op-kwartaal (csa q/q) 0,5 0,5 0,2 0,6 0,6 BBP in detail (re%le pct verandering jaar/jaar) Kw1.19 Kw4.18 Kw3.18 Kw2.18 Kw1.18 Consumptieve bestedingen 0,9 1,7 1,7 2,2 2,7 w.v.Consumptie huishoudens 0,7 2,1 1,7 2,5 3,0 Consumptie overheid 1,3 1,0 1,6 1,7 2,1 Investeringen in vaste activa 5,0 2,5 -1,9 5,7 6,1 Uitvoer goederen en diensten 1,3 2,5 4,5 4,2 3,9 Invoer goederen en diensten 2,2 1,4 2,9 4,1 5,0 Bruto binnenlands product 1,7 2,2 2,5 3,0 2,8 Kw1.19 Kw4.18 Kw3.18 Kw2.18 Kw1.18 Banen van werknemers 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Overheid en politiek; deze tabel bevat gegevens over inkomsten en uitgaven, vorderingen- en exploitatiesaldo.

24 juni 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS BANEN, ARBEIDSVOLUME EN LONEN VAN WERKNEMERS/ JOBS, LABOUR INPUT AND COMPENSATION OF EMPLOYEES %-verandering t.o.v. dezelfde periode van het voorgaande jaar (%-changes on corresponding period of previous year) Q1/2019 Q4/2018 Q1/2018 Banen van werknemers (jobs of employees) 2,5 2,6 3,0 Arbeidsvolume (Labour input of employees) 2,5 2,8 3,1 Loonkosten per arbeidsjaar (Compensation of employees per full-time equivalent job) 2,7 1,9 1,8 Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Handel en horeca; deze tabel toont het arbeidsvolume van werknemers en zelfstandigen in deze sector.

Bevolking; deze tabel bevat informatie over de herkomstgroepering en generatie van de bevolking van Nederland.

Veiligheid en recht; deze tabel bevat gegevens over ingediende asielverzoeken en nareizende gezinsleden.

Energie; deze tabel bevat cijfers over het aanbod, de omzetting en het verbruik van energie.

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2019.

Het prijzendashboard toont de prijsontwikkeling of inflatie in vier segmenten in de economie: de consumptie door huishoudens, de productie van goederen en diensten, vastgoed en investeringen, en de kapitaalmarkt. Het geeft een breder beeld van de prijsveranderingen dan consumentenprijsindex

Het prijzendashboard toont de prijsontwikkeling of inflatie in vier segmenten in de economie: de consumptie door huishoudens, de productie van goederen en diensten, vastgoed en investeringen, en de kapitaalmarkt. Het geeft een breder beeld van de prijsveranderingen dan consumentenprijsindex

Tijdreeks prijzen koopwoningen.

Regionale verdeling van de bevolking over Nederland. Krimp en groei, verhuizingen, werkgelegenheid, hoogopgeleiden, hoge en lage inkomens. Stedelijke gebieden.

Wat beweegt mensen om zzp’er te worden en hoe verloopt het ondernemerschap? Het CBS houdt allerlei gegevens over zzp’ers bij en voert onderzoeken uit om deze groep in beeld te brengen.

Stageopdracht Interne Communicatie (hbo)

Bestaande koopwoningen waren in mei 7,2 procent duurder dan in mei 2018.

StatLine, handleidingen en inhoud.

In april was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 6,7 procent groter dan in april 2018.

Gezondheid en welzijn; deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg naar soort aanbieder en financieringsregeling.

In 2018 is 100,0 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, 3,0 miljard euro meer dan in 2017. De zorguitgaven groeiden voor het zesde achtereenvolgende jaar minder hard dan de economie.

Het CBS publiceert de belangrijkste macro-economische cijfers in een samenhangend systeem: de nationale rekeningen

De statistiek ‘Huishoudens in de Nationale Rekeningen’ geeft een kwantitatief beeld van de verdeling van transacties in de nationale rekeningen van inkomens, bestedingen, besparingen en vermogens naar verschillende huishoudenscategorieën.

Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet of forfaitaire loonkostensubsidie naar gemeenten, ultimo 2018.

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Aanvullend statistisch onderzoek voor VHG - Branchevereniging voor ondernemers in de groene sector

Tijdreeks Structuur van de arbeidsmarkt

Informatie over de StatLine App

Gemiddeld is 1 op de 10 werkenden tussen de 15 en 75 jaar in de EU werkzaam als zzp’er.

FLASH 20 jun 2019 PB12-000A CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS WERKLOZE BEROEPSBEVOLKING / DUTCH UNEMPLOYED LABOUR FORCE mei19 apr19 mei18 Seizoengecorrigeerde cijfers Werkloze beroepsbevolking 302.000 300.000 352.000 Werkzame beroepsbevolking 8.937.000 8.924.000 8.747.000 Werkloosheidspercentage 3,3% 3,3% 3,9% Niet seizoengecorrigeerde cijfers Werkloze beroepsbevolking 302.000 313.000 352.000 Werkzame beroepsbevolking 8.946.000 8.895.000 8.755.000 Werkloosheidspercentage 3,3% 3,4% 3,9% Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

De stemming onder consumenten verbetert in juni.

Consumenten hebben in april 1,8 procent meer besteed dan in april 2018. De groei is groter dan in de voorgaande drie maanden.

FLASH 20 juni 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS CONSUMENTENVERTROUWEN/DUTCH CONSUMERCONFIDENCE Seizoengecorrigeerd/Seasonally adj. Jun'19 Mei'19 Jun'18 Index 0 -3 23 Verandering (t.o.v.vorige maand) +3 0 0 Oorspronkelijk / original series Jun'19 Mei'19 Jun'18 Index 2 -1 24 Verandering (t.o.v. jaar eerder) -22 -23 0 Tekst conjunctuurbericht op / full text economic monitor on: www.cbs.nl

In mei waren er 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde sinds februari met gemiddeld 3 duizend per maand naar 302 duizend. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind mei 251 duizend lopende WW-uitkeringen.

FLASH 20 juni 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS CONSUMPTIE HUISHOUDENS BINNENLANDS)/DUTCH FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS (DOMESTIC)(Y/Y-CHANGES) 2019 2019 2018 VOLUMEMUTATIES KOOPDAGGECORR. Apr Mrt Apr Voeding en genot 1,5 1,0 1,5 Duurzame goederen 2,2 4,7 7,9 Ov.goederen 1,6 -6,6 0,1 Diensten 1,9 1,6 3,1 Consumptie huish. binnenland 1,8 1,0 3,2 More information in Conjunctuurbericht on www.cbs.nl

Gezondheid en welzijn; deze tabel bevat cijfers over de ervaren gezondheid en medische contacten van de bevolking.

Veiligheid en recht; deze tabel toont het aantal branden waarvoor de korpsen zijn uitgerukt, slachtoffers en reddingen.

Op 1 januari 2019 waren in Nederland ruim 28 duizend personen voor de brandweer aan het werk.

Overzicht arbeidsmarkt: ontwikkeling van de lonen en loonkosten, ook naar bedrijfstak

Beschrijving Databank CBS StatLine als open data

Dashboard arbeidsmarkt: werkgelegenheid en banen, werkzame personen, gewerkte uren en arbeidsjaren

Overzicht arbeidsmarkt: kenmerken van banen

Overzicht arbeidsmarkt: actuele stand van de werkloosheid en het aantal werknemersbanen

Overzicht arbeidsmarkt: ontwikkeling aantal banen per bedrijfstak

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2018.

Overzicht arbeidsmarkt: actuele stand van de werkgelegenheid

Notitie met de belangrijkste uitkomsten van de review van de kwaliteit van de nationale studenten enquête van 2019

dit eigen bedrijf biedt me de mogelijkheid mijn kennis over data-analyse en data science verder uit te diepen

Er komen steeds meer personenauto’s op de weg in Nederland.

Kerncijfers over integratie van personen met een migratieachtergrond. Aandacht voor arbeid, onderwijs, gezondheid, trouwen, inkomen, criminaliteit en sociale samenhang.

Een onderzoek naar een aantal kenmerken van de werknemers in Nederland, naar sector en SBI

Tijdreeks van Geografische data

Internationale handel; in- en uitvoer goederen waarbij het gaat om eigendomsoverdracht en niet om grensoverschrijding.

invoer, uitvoer en saldo van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen

Ruim 20 jaar na de invoering van het geregisteerd partnerschap is gekeken naar wie kiezen voor deze formele verbintenis en wie er kiest voor een huwelijk.

Het aantal paren dat een geregistreerd partnerschap sluit is in vijf jaar verdubbeld.

De Wijk- en buurtkaart 2018 met digitale geometrie van grenzen van buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat.

De Wijk- en buurtkaart 2017 met digitale geometrie van grenzen van buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat.

De Wijk- en buurtkaart 2016 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat.

Wijk- en buurtkaart 2015 met digitale geometrie van grenzen van buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat.

De Wijk- en buurtkaart 2014 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd.

De Wijk- en buurtkaart 2013 (56Mb) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd.

De Wijk- en Buurtkaart 2012 (53Mb) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd.

De wijk- en buurtkaart 2011 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shapeformaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggreggeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd.

De wijk- en buurtkaart 2010 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten. Bovendien zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggreggeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd. De digitale geometrie is beschikbaar in ESRI™-shapeformaat.

De wijk- en buurtkaart 2009 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shapeformaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggreggeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd.

De wijk- en buurtkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shapeformaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggreggeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd.

Technische toelichting: werkloze beroepsbevolking (CBS) en WW-uitkeringen (UWV)

De wijk- en buurtkaart bevat digitale geometrie van de buurtgrenzen met de kerncijfers van de buurten.

De wijk- en buurtkaart bevat digitale geometrie van de buurtgrenzen met de kerncijfers van de buurten.

Nederland ingedeeld in vierkanten van 500 bij 500 meter met statistische gegevens.

Nederland ingedeeld in vierkanten van 100 bij 100 meter. Aan deze vierkanten zijn statistische gegevens toegevoegd.

Postcode-6 en postcode-4 gegevens over demografie, wonen, energie, inkomen, voorzieningen en geografie.

De kaart van de bevolkingskernen in Nederland bevat de digitale geometrie van de contouren van de bevolkingskernen met kerncijfers van 2008 in ESRI™-shapeformaat.

Deze publicatie bevat de geografische data en de kerncijfers van de bevolkingskernen van Nederland in 2006.

Verkeersdoden 2018 naar leeftijd, vervoerswijze en geslacht

De frequentie van werk gerelateerde psychische vermoeidheid onder werknemers, 2014-2018.

Werkzame beroepsbevolking, gemiddelde leeftijd, naar positie in de werkkring kwartalen 2015 t/m kwartalen 2018

CBS: organisatie, missie, jaarplannen, geschiedenis, onafhankelijk, voor wat er feitelijk gebeurt.

Het broedvogelonderzoek is opgezet om de populatieveranderingen van de in Nederland broedende inheemse vogelsoorten te volgen.

Deze publicatie bevat 2017 cijfers over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal branches in de detailhandel.

Deze publicatie bevat 2016 cijfers over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal branches in de detailhandel.

Omzetontwikkeling en index en kenmerken uitzendkrachtenvan NBBU-leden

Vacature Software Architect

7 procent van de werkzame beroepsbevolking wil minder uren werken, ook als dat gevolgen heeft voor de verdiensten. De afgelopen jaren is het aantal werkenden dat minder uren wil werken toegenomen.

Bijna een kwart van de volwassenen hecht evenveel waarde aan alternatieve geneeswijzen als aan reguliere geneeswijzen. Ongeveer 80 procent vindt dat alternatieve genezers een diploma moeten hebben en dat onderzoek naar alternatieve behandelingen belangrijk is.

Contact met en opvattingen over alternatieve geneeswijzen in 2018 naar achtergrondkenmerken

Om consistente gegevens over 360 grote en complexe ondernemingen in Nederland te kunnen samenstellen voor de statistiek heeft het CBS een aantal jaren geleden het ConGO (Consistentie Grote Ondernemingen)-team opgericht

De prijzen van voedingsmiddelen stegen in mei 3,8 procent, nagenoeg de hoogste prijsstijging van voedsel in de afgelopen tien jaar.

De gemiddelde leeftijd van vaders bij de geboorte van een kind is de afgelopen vijf jaar gestegen naar 34,2 jaar. Ook bij de geboorte van hun eerste kind zijn mannen ouder. Vooral mannen onder de vijfendertig werden minder vaak vader. Een klein deel van de vaders is boven de vijftig als het kind geboren wordt.

Beëindigde relaties, betrokken minderjarige kinderen, hun schoolvertraging en gebruik van jeugdhulp/bescherming.

Berekeningsmodel (2017) voor het bepalen van heropnamenratio’s voor Nederlandse ziekenhuizen, gecorrigeerd voor verschillen in case-mix

Vacature voor Test Automation Engineer

Startups in Den Haag, 2010-2018

FLASH 14 juni 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS DETAILHANDEL/DUTCH RETAIL TRADE Pct verandering april 2019 maart 2019 april 2018 jaar-op-jaar Omzet 4,7 1,1 2,7 index (basis april 2019 maart 2019 april 2018 2015=100) Omzet 112,7 110,8 107,6 Tekst nieuwsbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Het volume van de goederenexport was in april bijna 2 procent groter dan in april 2018.

De detailhandel heeft in april ruim 2 procent meer omgezet dan in april 2018.

FLASH 14 juni 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS IN- EN UITVOER / DUTCH IMPORTS AND EXPORTS Niet seizoengecorrigeerd / non seasonally adjusted Waarde in mln euro / value in mln euros april 2019 maart 2019 april 2018 Invoer 38.586 39.945 35.049 Uitvoer 42.740 45.250 38.680 Handelsoverschot 4.154 5.305 3.630 Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Prijzen; Deze tabel geeft de ontwikkeling van de dienstenprijzen in de commerciële dienstverlening en transport.

De opbrengst suikerbieten viel in 2018 in bijna alle landen van de EU-28 lager uit dan een jaar eerder.

Inkomen van huishoudens in 8 gemeenten, 2016 en 2017; vertrekkers en vestigers, 2016/’17.

Vslpostcodebus: Numerieke postcode van een verblijfsobject afkomstig uit de BAG, longitudinaal 1995-201903.

vslcoordtab: X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject, 1995 - 2018

Bigtab: Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) 1995-2018, longitudinaal

studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefinanciering van personen, 1999-2018

Studiebeursjaarbedragtab: Personen met studiefinanciering, 1999-2018

Het CBS werkt steeds vaker samen met universiteiten en hogescholen.

Overzicht arbeidsmarkt: werkgelegenheid en structuur per provincie

Overzicht arbeidsmarkt: aantal verloren arbeidsdagen door werkstakingen sinds 1999

De Nederlandse luchtvloot telde eind 2018 ruim 270 grote vliegtuigen die vooral bestemd zijn voor het commerciële vervoer van personen en vracht.

In 2017 zijn bijna 1,26 miljoen mensen werkzaam in de sector zorg en welzijn. Exclusief kinderopvang zijn dit ruim 1,17 miljoen mensen. Een ruime meerderheid (84,0 procent) is vrouw.

Deze maatwerktabel geeft het aantal binnenvaartschepen met Nederlandse vlag weer. De cijfers zijn uitgesplitst naar soort schip en naar laadvermogen. De cijfers gaan over de periode 2008 tot en met 2018.

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Methode gebruikt voor de berekening van de Hospital Standardised Mortality Ratios 2015-2017

Methode gebruikt voor de berekening van de Hospital Standardised Mortality Ratios. Periode 2014-2016

CBS heeft de Hospital Standardised Mortality Ratios (HSMRs) berekend voor Nederlandse ziekenhuizen. Periode 2013-2015.

CBS heeft net als vorige jaren de Hospital Standardised Mortality Ratios (HSMRs) berekend voor Nederlandse ziekenhuizen. Dit engelstalige rapport beschrijft de methode die is toegepast voor de berekening van de HSMRs 2012-2014

Het CBS heeft net als vorige jaren de Hospital Standardised Mortality Ratios (HSMRs) berekend voor Nederlandse ziekenhuizen

Het CBS heeft net als vorige jaren de Hospital Standardised Mortality Ratios (HSMRs) berekend voor Nederlandse ziekenhuizen. Dit engelstalige rapport beschrijft de methode die is toegepast voor de berekening van de HSMRs 2010-2012

Het CBS heeft net als vorig jaar de Hospital Standardised Mortality Ratios (HSMRs) berekend voor Nederlandse ziekenhuizen. Dit engelstalige rapport beschrijft de methode die is toegepast voor de berekening van de HSMRs 2009-2011

Het CBS heeft Hospital Standardised Mortality Ratios (HSMRs) berekend voor Nederlandse ziekenhuizen voor de periode 2008-2010. Dit engelstalige rapport beschrijft de methode achter deze berekeningen

Onderstaande rapporten bevatten voor de jaren 2004 en 2014 een stroomschema van de geldstromen in de zorg.

Consumentengoederen en -diensten in mei 2,4 procent duurder dan een jaar eerder.

FLASH 13 juni 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS CONSUMENTENPRIJSINDEX/DUTCH CONSUMER PRICE INDEX reeks alle huishoudens mei 2019 apr 2019 mei 2018 Pct verandering maand-op-maand -0,1 % 0,7 % 0,3 % Pct verandering jaar-op-jaar 2,4 % 2,9 % 1,7 % Index (basis 2015=100) 105,94 106,08 103,42 GEHARMONISEERDE CONSUMENTENPRIJSINDEX/HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES mei 2019 apr 2019 mei 2018 Pct verandering maand-op-maand -0,3 % 1,1 % 0,4 % Pct verandering jaar-op-jaar 2,3 % 3,0 % 1,9 % Index (basis 2015=100) 105,82 106,11 103,41 Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Door gebruik te maken van onder andere scannerdata en webscraping kan het CBS nog sneller en effectiever de prijsontwikkeling volgen

Analyse van scheidingsrisico’s van stellen met verschillende onderwijsprofielen.

Scheidingskansen van samenwoners, naar leeftijd en leeftijdsverschil van de partners, en opleidingsniveau.

Welke relaties zijn het stabielst? Blijven jonge samenwoners of gehuwden langer of korter bij elkaar? Wat is het effect van een groter leeftijdsverschil of het opleidingsniveau van de partners?

Werken bij contact vwb vacatures van het CBS

Kinderen van gescheiden ouders: geregistreerd versus gemeld verblijfadres

CBS Innovatie etaleert experimentele producten en diensten in een vroeg stadium aan gebruikers

Cijfers over familiebedrijven in de gemeenten Deventer, Mook en Middelaar, Renswoude, Rhenen, Veenendaal.

Factsheet over familiebedrijven in de provincie Gelderland

Boetevorderingen met datum besluit in de periode 01-01-2013 t/m 12-10-2014

Voor algemene informatie over UDC’s kunt u contact opnemen via info.udc@cbs.nl.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is afgenomen in mei.

In het eerste kwartaal van 2019 heeft de groothandel en handelsbemiddeling ruim 3 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Op 1 januari 2019 woonden er 2 189 honderdplussers in Nederland. Dat zijn er 9 meer dan een jaar eerder en 36 minder dan in 2017. 85 procent van de honderdplussers is vrouw. In de provincie Zeeland wonen relatief de meeste honderdplussers.

Verdieping van de werkende uitzendkrachten die bij pensioenuitvoerders als actieve deelnemer naar voren kwamen.

StatLine is dé databank van het CBS. Iedereen kan er allerlei data vinden over de Nederlandse economie en samenleving, van inflatie tot bevolkingsontwikkeling en van export tot criminaliteit

Leden Dagelijks Bestuur CBS

Bouwen en wonen; deze tabel toont gegevens over binnen Nederland verhuisde personen.

De omzet van de transportsector was in het eerste kwartaal van 2019 4,6 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Koeriersbedrijven zetten ruim 13 procent meer om.

Methodiek en eerste uitkomsten van het prijsendashboard

Berekeningsmodel (2015) voor het bepalen van heropnamenratio’s voor Nederlandse ziekenhuizen

Deze paper geeft meer inzicht in de inhoud van de consumentenprijsindex (CPI), het zogenaamde mandje.

uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en daarbuiten in 2017.

overzicht verschenen nieuwsbrieven globalisering

Het CBS maakt steeds vaker statistieken met behulp van big data en experimenteert daarom met nieuwe visualisatietechnieken.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april ruim 1 procent lager dan in april 2018.

FLASH 7 juni 2019 PB06-???A CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS OMZET EN PRODUCTIE INDUSTRIE / DUTCH MANUFACTURING TURNOVER AND PRODUCTION Niet seizoengecorrigeerd / non-seasonally adjusted (y/y) april 2019 maart 2019 april 2018 Omzet Industrie 3,1 -3,8 7,6 Productie Industrie -1,2 -0,4 4,7 Seizoengecorrigeerd / seasonally adjusted (m/m) april 2019 maart 2019 april 2018 Productie Industrie -0,6 -0,5 0,0

Aansluiting opleiding en werk mbo naar instelling en regio SVO 2018.

De tabel splitst de gesloten jeugdhulp in de periode 2015 – 2018 uit naar Jeugdzorg-Plus en BOPZ-plaatsingen, zowel in termen van unieke jongeren als van trajecten.

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

De Nederlandse luchtvloot telde eind 2017 ruim 270 grote vliegtuigen

Monitor over statushouders in gemeente Groningen.

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Dashboard arbeidsmarkt: vacaturegraad naar bedrijfstak

De in de tabel gepubliceerde aantallen geven inzicht in hoeveel bedrijven en instellingen per gemeente en per sector in de verbruiksklasse middelgroot of groot vallen.

Voertuig voor goederenvervoer over de weg, ontworpen om te worden getrokken door een motorvoertuig voor het wegverkeer.

Berekeningsmodellen (2016) voor het bepalen van heropnamenratio’s voor Nederlandse ziekenhuizen, gecorrigeerd voor verschillen in case-mix.

Overzicht van de methodes die zijn toegepast bij de berekening van de heropnameratio's van ziekenhuizen

Actuele cijfers over de arbeidsmarkt: werkloosheid, arbeidsdeelname, lonen, vacatures, banen

De omzet van de detailhandel was in het eerste kwartaal van 2019 3,4 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume was 2,6 procent hoger.

Set tabellen over de dynamiek van banen van werknemers in 2010-2017.

Vanaf 2014 nam zowel het aantal nieuwe als het aantal beëindigde banen van werknemers toe, na enkele jaren van krimp. Er kwamen meer banen bij dan er verdwenen.

Psychisch ongezond (op basis van MHI score), 12 jaar en ouder, 2004 t/m 2007 en 2014 t/m 2017. Gegevens zijn opgesplitst naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.

Dit rapport beschrijft de warmtevoorziening in Nederland met speciale aandacht voor warmtenetten.

Er wordt in beeld gebracht wat voor soort bevolkingsgroepen een specifieke gemeente verlaten en binnenkomen.

Cijfers over het aantal motorvoertuigen naar type brandstof in de gemeente.

Gemeente krijgt regelmatig van bewoners die een parkeerboete hebben ontvangen te horen dat ze bv de parkeerkaart zijn vergeten

Op het niveau van de volledige postcode (PC6) beschikt het CBS over een groot aantal gegevens. Een deel van deze gegevens zijn bij het CBS op te vragen.

De inwoners van de gemeente, in dit geval de gemeente Eindhoven, zijn op basis van verschillende kenmerken ingedeeld

Cijfers over de (ontwikkeling van) omzet van bedrijven in de gemeente. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende economische sectoren, zoals detailhandel en horeca.

Cijfers over leegstand van woningen en bedrijven op wijk- en/of buurtniveau

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Leiderdorp uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Bent u op zoek naar cijfers over een gebied dat niet binnen een standaard gemeente-, wijk- of buurtcode ligt?

Gemeenten zijn verplicht indicatoren te leveren ten behoeve van hun begroting.

Het CBS kreeg in 2018 het verzoek om het datawarehouse van AZW te moderniseren én een aantal gerichte enquêtes uit te zetten

Er komen steeds meer personenauto’s op de weg in Nederland.

AZW StatLine bevat een aantal tabellen over mobiliteit en over werkgelegenheid. De onderlinge relatie tussen deze tabellen wordt in dit document uitgelegd.

Technische opleidingen, beroepen sectoren landsdeel, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, grootteklasse, 2013-2018.

Verkeer en vervoer; deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de bedrijfstak vervoer en opslag.

Handel en horeca; deze tabel geeft informatie over de omzetontwikkeling van de groothandel.

Nederlandse bedrijven verdienden in 2015 ruim een half miljard euro aan de Europese export van auto’s en onderdelen naar de VS. Het gaat om de rechtstreekse export, maar ook om leveringen aan de auto-industrieën in de EU die naar de VS exporteren.

Hoe kan ik de statistische informatie van het CBS vinden? (video)

Het CBS houdt zich bezig met het verzamelen van de gegevens voor Informatie voor Derden (Iv3).

Huishoudens naar inkomensklassen en autobezit per postcode-5 gebied, 2016

Aantal indicatoren verdeelmodellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2019.

Financiële en zakelijke diensten; deze tabel toont de werkgelegenheid en financiën in de zakelijke dienstverlening.

Financiële en zakelijke diensten; deze tabel bevat gegevens over de werkgelegenheid en financiën in de computerbranche.

Financiële en zakelijke diensten; deze tabel bevat gegevens over de werkgelegenheid en financiën in de uitzendbranche.

Deze tabellen bevatten cijfers over een aantal aspecten met betrekking tot leefstijl, gezondheid en zorggebruik van de bevolking op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius in 2017.

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het vierde kwartaal van 2018.

Van Gaalen bestudeert wat de effecten zijn van gebeurtenissen en omstandigheden in de vroege jeugd op de kansen - op een diploma, op werk, op een relatie - op latere leeftijd en wat daarbij de rol is van het gezin

Inkomen van huishoudens in 8 gemeenten, 2016 en 2017; vertrekkers en vestigers, 2016/’17

Deze tabellen tonen de verdeling van de aardgas- en elektriciteitsleveringen van het openbare net in 2018 voor appartementen, hoekwoningen en tussenwoningen.

De omzet van de zakelijke dienstverlening steeg in het eerste kwartaal van 2019 met 6,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Het aantal overnachtingen in de Nederlandse logiesaccommodaties bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 18,3 miljoen.

Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2018.

In 2018 was 57 procent van de werkenden van 15 tot 75 jaar op Caribisch Nederland geboren op een van de eilanden van de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba.

Indicatoren rondom arbeidsproductiviteit in de Regio Zwolle.

In Nederland wordt met de term flexwerker over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie

Voorlopige cijfers kilometers op Nederlands grondgebied naar voertuigsoort 1990-2018.

De bevolkingsteller laat het actuele aantal inwoners van Nederland zien

Handel en horeca; deze tabel geeft informatie over de omzetontwikkeling van de horeca.

FLASH 29 MEI 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS DUTCH INDUSTRIAL BUSINESS CONFIDENCE INDICATOR AND ORDERBOOKS PRODUCENTENVERTROUWEN/INDUSTRIAL CONFIDENCE MEI 19 APR 19 MEI 18 4,7 6,7 9,8 ORDERPOSITIE-INDEX (BASIS SEPT 2011=100)/ORDERBOOKS-INDEX (SEPT 2011=100) Totaal industrie 109,1 108,8 110,7 - halffabrikaten industrie 109,9 110,1 111,3 - investeringsgoederen industrie 113,7 113,5 115,8 - consumptiegoederen industrie 94,2 92,8 94,7 Tekst elektronisch conjunctuurbericht op / full text economic monitor on: www.cbs.nl

Het producentenvertrouwen industrie is in mei 2019 afgenomen.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april ruim 3 procent hoger dan in april 2018

De omzet van de horeca daalde in het eerste kwartaal van 2019 met 0,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Prijzen; deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van de voorraad van bestaande koopwoningen.

In 2018 waren er bijna 3,3 miljoen paren waarvan één of beide partners werkten. Anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijds (35 uur of meer) en de andere deeltijds werkt, is het verdienerstype dat bij deze stellen het meest voorkomt.

Pilot gemeentelijke benchmark op basis van gegevens van statushouders die in 2014-2018 een verblijfsvergunning kregen.

De omzetontwikkeling van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, vanaf 2015.

Sterke groei zonne-energie, windenergie stabiel; verbruik biodiesel en biobenzine fors gestegen

Dashboard arbeidsmarkt: arbeidsdeelname naar onderwijsniveau

Dashboard arbeidsmarkt: ontwikkeling van de arbeidsdeelname per provincie

Dashboard arbeidsmarkt: arbeidsdeelname naar migratieachtergrond

Dashboard arbeidsmarkt: kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname van mannen en vrouwen, naar leeftijd

Het CBS deed voor 2016 onderzoek naar de loonverschillen tussen mannen en vrouwen.

Deze tabel beschrijft per gemeente het aantal cliënten in 2018 met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) van het type vervoersdienst of vervoervoorziening.

Op 29 mei 1959 werd het grootste aardgasveld van Europa ontdekt bij Slochteren. Met deze vondst werd aardgas zeer belangrijk voor de Nederlandse energievoorziening.

Levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven, per bedrijventerrein en gemeenten in Noord-Brabant, 2017

In de gebieden langs de Nederlandse grens worden de hoogste uurlonen betaald in België. Vrijwel overal zijn de uurlonen in de Nederlandse grensregio’s lager dan aan de andere kant van de grens.

Eind maart 2019 telde Nederland 430 duizend personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering. In een jaar tijd is het aantal bijstandsontvangers met 25 duizend gedaald. Tussen eind maart 2018 en eind maart 2019 was de afname het sterkst bij jongeren tot 27 jaar en het kleinst bij 45-plussers.

Deze kwartaalrapportage bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 april 2019.

Analyse van seizoensverschillen in opgegeven omzetwaarden bij steekproef- versus BTW data

Bevolking; deze tabel bevat kerncijfers over huwelijkssluitingen en partnerschappen onder de bevolking van Nederland.

Een grote meerderheid van de jongeren van 12 tot 25 jaar gebruikt (bijna) elke dag internet. Meisjes gebruiken het internet vaker dan jongens voor sociale netwerken. Het gebruik van mobiele telefoons, laptops en spelcomputers met internetverbinding nam tussen 2012 en 2018 toe.

De tabel beschrijft hoe het de jongeren met jeugdzorg, die in 2016 achttien jaar zijn geworden, vervolgens vergaat in 2016 en 2017 op een aantal terreinen: vervolgzorg, werk, inkomen, schulden, woonsituatie en criminaliteit.

Gebruik van regelingen en voorzieningen door inwoners van de gemeenten van de Foodvalley, 2016