Energiewinning, -omzetting en -verbruik

Algemeen

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier.

Specifiek

Vacature voor Onderzoeker Globalisering

De gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen in 2018 aan groepen van woningen (naar woningkenmerken en aantal bewoners) die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met aardgas en elektriciteit.

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Vacature voor Workspace specialist

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2007/’08 tot en met 2017/’18.

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2017/’18.

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2017/'18.

Nederlandse personenauto’s hebben in 2018 een recordaantal van 121,4 miljard kilometer afgelegd. Dat is 1,2 procent meer dan in 2017. Vooral auto’s op naam van een bedrijf reden meer. Het aantal op diesel afgelegde kilometers daalde opnieuw ten gunste van benzinekilometers, vooral bij bedrijfsauto’s.

In 2017 vertrokken ruim 4,5 duizend personeelsleden bij Defensie. Met een instroom van ruim 4,2 duizend personen in hetzelfde jaar kent Defensie een teruglopend personeelsbestand. Wel is de afname in 2017 kleiner dan in de twee jaren daarvoor.

Defensiepersoneel in de periode 2015-2017, met achtergrondkenmerken en hun situatie voor instroom en na uitstroom.

Het samenstellen van cijfers over de inkomsten uit eigen bijdragen voor ondersteuning uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

Onderzoeksbeschrijving Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein – Uitgaven Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Het model voor de raming van het EMU-saldo over 2019 t/m 2021

Samenwerking met bedrijven bij dataverzameling CPI

Onderzoek naar het effect van het bedrijfsleveninstrumentarium en posteninzet op de internationalisering van bedrijven

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Infographic die visueel laat zien welke voor welke landen Nederland een belangrijke of juist geen belangrijke handelspartner in de internationale goederenhandel is.

Overzicht arbeidsmarkt: ziekteverzuim, ook naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte

Bouwen en wonen; deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de binnenlandse omzet van de bouwnijverheid.

Prijzen; Deze tabel geeft de ontwikkeling van de dienstenprijzen in de commerciële dienstverlening en transport.

Landbouw; deze tabel bevat de aanvoer van melk door Nederlandse melkveehouders aan Nederlandse zuivelfabrieken.

Bevolking; deze tabel toont de particuliere huishoudens in Nederland naar regio en samenstelling van het huishouden.

Arbeid en sociale zekerheid; deze tabel bevat het ziekteverzuimpercentage van werknemers gedetailleerd naar bedrijfstak.

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2016

Door alle maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de opkomst van de interneteconomie, digitale gegevensstromen en een teruglopende respons op enquêtes, zijn traditionele databronnen steeds minder toereikend

CBS Innovatie etaleert experimentele producten en diensten in een vroeg stadium aan gebruikers

Over het statistisch proces van het CBS.

Er wordt in beeld gebracht wat voor soort bevolkingsgroepen een specifieke gemeente verlaten en binnenkomen.

De horeca bestaat uit logiesverstrekking en eet- en drinkgelegenheden. Het woord horeca is een samenvoeging van de woorden hotel, restaurant en café, maar omvat meer dan alleen deze drie bedrijfstakken. Het CBS deelt de horeca als volgt in:

Horeca:
 •Logiesverstrekking

oHotels
oVerhuur van vakantiehuisjes e.d.
oKampeerterreinen
oOverige logiesverstrekking

•Eet- en drinkgelegenheden

oRestaurants
oFastfoodrestaurants, ijssalons etc.
oKantines en catering
oCafés

Maandelijks snelle informatie geven over de waarde- en (koopdag gecorrigeerde) volumeontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens in Nederland.

FLASH 13 september 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS DETAILHANDEL/DUTCH RETAIL TRADE Pct verandering juli 2019 juni 2019 juli 2018 jaar-op-jaar Omzet 5,2 0,2 2,5 index (basis juli 2019 juni 2019 juli 2018 2015=100) Omzet 115,6 116,0 110,0 Tekst nieuwsbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Handel en horeca; deze tabel geeft informatie over de omzetontwikkeling van de detailhandel.

De detailhandel heeft in juli ruim 3 procent meer omgezet dan in juli 2018.

Handel en horeca; ; deze tabel geeft de omzetontwikkeling van de internetverkopen van de detailhandel.

Landbouw; deze tabel bevat gegevens over het aantal land- en tuinbouwbedrijven naar bedrijfstype.

Landbouw; deze tabel bevat gegevens over akkerbouw in Nederland, zoals oppervlakte en aantal bedrijven.

Bedrijven; deze tabel bevat de door de rechter uitgesproken faillissementen naar bedrijfstak

Bevolking; deze tabel bevat informatie over de huishoudens in Nederland naar grootte en samenstelling.

Landbouw; deze tabel bevat gegevens over tuinbouw op open grond in Nederland, zoals oppervlakte en aantal bedrijven.

Landbouw; deze tabel bevat gegevens over tuinbouw onder glas in Nederland, zoals oppervlakte en aantal bedrijven.

Veiligheid en recht; deze tabel bevat gegevens over ingediende asielverzoeken en nareizende gezinsleden.

Landbouw; deze tabel bevat gegevens over pluimvee zoals kippen, kalkoenen en slachteende

Landbouw; deze tabel toont de agrarische bedrijven met verbredingsactiviteiten en het aandeel ervan in de opbrengst.

Landbouw; deze tabel bevat gegevens over verbouwen van granen in Nederland, zoals oppervlakte en aantal bedrijven.

Landbouw; deze tabel geeft het aantal landbouwbedrijven, de economische omvang en oppervlakte cultuurgrond in gebruik.

Landbouw; deze tabel bevat gegevens over hokdieren zoals varkens en biggen.

Landbouw; deze tabel bevat gegevens over het aantal arbeidskrachten werkzaam op agrarische bedrijven.

Landbouw; deze tabel bevat gegevens over verbouwen van aardappelen in Nederland, zoals oppervlakte en aantal bedrijven.

Veiligheid en recht; deze tabel bevat de door de rechters uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar bedrijfstak.

Landbouw; deze tabel toont gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren.

Landbouw; deze tabel beschrijft het verbouwen van akkerbouwgewassen in Nederland, zoals oppervlak en aantal bedrijven.

Landbouw; deze tabel bevat gegevens over grasland en graasdieren zoals koeien, kalveren en paarden.

Op 1 januari 2019 was de gemiddelde WOZ-waarde 248 duizend euro per woning, 7,8 procent meer dan een jaar eerder, de hoogste stijging sinds jaren

Aanvullend statistisch onderzoek voor branchevereniging NBBU.

Artikel over de planeet als startpunt van een nieuwe welvaartsindicator.

Onderzoek naar webwinkelactiviteiten bij mkb-bedrijven in de detailhandel voor de gemeente Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Internationale handel; deze tabel bevat de ontwikkeling van de ruilvoet, de invoerprijs en de uitvoerprijs van goederen.

Het volume van de goederenexport was in juli 1,0 procent groter dan in juli 2018.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald in augustus.

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2010=100

FLASH 12 september 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS IN- EN UITVOER / DUTCH IMPORTS AND EXPORTS Niet seizoengecorrigeerd / non seasonally adjusted Waarde in mln euro / value in mln euros juli 2019 juni 2019 juli 2018 Invoer 38.131 36.782 36.224 Uitvoer 42.258 41.561 40.405 Handelsoverschot 4.127 4.779 4.182 Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Veiligheid en recht; deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen.

Internationale handel; deze tabel geeft de totale in- en uitvoerwaarde van de Nederlandse internationale handel.

Bedrijven; deze tabel toont door de rechter uitgesproken faillissementen, naar type gefailleerde en regio's.

Thema bedrijven; door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen naar type gefailleerde.

Inkomen en bestedingen; deze tabel toont de dynamische koopkrachtontwikkeling van personen, naar huishoudenskenmerken

Prijzen; deze tabel bevat pompprijzen van benzine Euro95, dieselolie en LPG, inclusief BTW en accijns.

Energie; deze tabel bevat pompprijzen van motorbrandstoffen zoals benzine, dieselolie en LPG inclusief BTW en accijns.

De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2018 met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van 2017, de laagste groei na 2013.

De premie-inkomsten van de sociale fondsen zijn gestegen van 101,9 miljard euro in 2017 naar 108,0 miljard euro in 2018.

Tijdens de hoogconjunctuur van de laatste jaren is de financiële positie van de sociale fondsen sterk verbeterd. Zo zijn de premies meer toegenomen dan de uitkeringen.

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Overzicht nevenfuncties leden raad van advies en subcommissies

Technische hulpverleningen, waarvoor de brandweer gealarmeerd is, voor de jaren 2013-2018 gebaseerd op gegevens uit het Geïntegreerd Meldkamer Systeem.

Met de Exportradar kan de ontwikkeling van de export van goederen geanalyseerd worden.

In-, uit- en doorvoer van goederen, waarde en brutogewicht per goederengroep, werelddeel, landengroep en vervoerwijze, per jaar, vanaf 2007.

In 2018 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 189,3 miljard CO2-equivalenten. Dit is 2 procent lager dan in 2017 en 15 procent lager dan in 1990. Eén CO2-equivalent staat voor het effect van de uitstoot van één kilo CO2

In het op 28 juni 2019 gepresenteerde Klimaatakkoord worden vijf sectoren onderscheiden.

De totale uitstoot van broeikasgassen wordt gedomineerd door de CO2-uitstoot.

Natuur en milieu; deze tabel bevat de emissies naar lucht in Nederland volgens de Europese NEC-richtlijn

Natuur en milieu; deze tabel toont de feitelijke emissies naar lucht door mobiele bronnen, verdeeld naar soort emissie.

Macro-economie; deze tabel bevat per provincie en landsdeel de belangrijkste economische kerncijfers.

Emissies broeikasgassen (IPCC)

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is 189,3 miljard CO2-equivalenten (2018). Dit is 2 procent lager dan in 2017 en 15 procent lager dan in 1990

In het tweede kwartaal van 2019 was de omzet 3,7 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee stijgt de omzet in deze sector al tien kwartalen op rij. Het goederenvervoer over de weg, de post- en koeriersbedrijven, en de dienstverlening in de luchtvaart droegen hier het meest aan bij.

Bedrijven nemen steeds meer maatregelen om zich te weren tegen cyberaanvallen van buitenaf. Vooral middelgrote bedrijven maken een inhaalslag met de invoering van authenticatie via soft- of hardwaretokens. Daarnaast daalt het aantal ICT-veiligheidsincidenten door een aanval van buitenaf.

In deze derde editie van de Cybersecuritymonitor schetst het CBS een beeld van de ICT-incidenten waar bedrijven en personen slachtoffer van zijn geworden en de maatregelen die ze ertegen nemen.

Gebruikersraad microdataservices

Loon per uur. Dit wordt berekend door het loon te delen door de bijbehorende arbeidsduur. Er zijn enkele manieren om uurlonen te berekenen. Kijk daarom per publicatie naar de toelichting voor de specifieke definitie.

De maatwerktabel bevat een nadere uitsplitsing van de StatLine-tabel “Zorguitgaven; aanbieders en financiering”, voor de jaren 1990 en 1998-2018.

Snelstartgids Open Data v4

In 2017 is 1,69 miljard ton goederen vervoerd, een stijging van 1,4 procent in vergelijking met een jaar eerder.

In 2017 is 1,69 miljard ton goederen vervoerd, een stijging van 1,4 procent in vergelijking met een jaar eerder.

De Economische indicatoren EU laat van 10 kernindicatoren de positie van Nederland binnen de EU zien.

Energie; deze tabel bevat cijfers over het aanbod, de omzetting en het verbruik van energie.

Bevolking; deze tabel bevat prognoses tot 2040 van de bevolking van de vier grote steden in Nederland.

Tot 2035 zal 1 op de 5 gemeenten krimpen, vooral aan de randen van Nederland. Grote steden en randgemeenten zullen meer inwoners tellen. De meeste gemeenten zullen verder vergrijzen, vooral de krimpgemeenten. Ook wonen steeds meer mensen alleen.

Evaluatie van de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040 voor de periode 2015 tot 2018.

Beschrijving van het model en de demografische veronderstellingen die de basis vormen van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

De regionale prognose 2019–2050 geeft een beeld van de ontwikkeling (groei en krimp) van de Nederlandse bevolking en van huishoudens per COROP-gebied en gemeente.

Op verzoek van de ministeries van SZW, V&J, VWS en OCW is in 2017 de survey Nieuwe Statushouders in Nederland (NSN2017) uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau

Internationale handel centraal in ‘Nederland handelsland’

Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Stageopdracht Interne Communicatie (hbo)

Bevolking en levendgeborenen per gemeente, wijk, buurt en PC5, 2012-2019.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 0,2 procent lager dan een jaar eerder.

Industrie; deze tabel toont de ontwikkeling van productie en omzet in de nijverheid (exclusief bouwnijverheid).

FLASH 5 september 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS OMZET EN PRODUCTIE INDUSTRIE / DUTCH MANUFACTURING TURNOVER AND PRODUCTION Niet seizoengecorrigeerd / non-seasonally adjusted (y/y) juli 2019 juni 2019 juli 2018 Omzet Industrie -6,6 -9,8 7,9 Productie Industrie -0,2 -2,7 0,9 Seizoengecorrigeerd / seasonally adjusted (m/m) juli 2019 juni 2019 juli 2018 Productie Industrie 0,5 -1,2 -1,5

De stroom aan Britse investeringen die jaarlijks Nederland binnenkomen zijn sinds het Brexit-referendum in 2016 aanzienlijk toegenomen. Van 14 miljard in 2016 naar meer dan een verdubbeling in 2017 tot 80 miljard in 2018.

Cijfers over jongeren die instromen in de jeugdzorg plus in de periode 2015 - 2018 en voor instroom een delict hebben gepleegd.

Nederland Handelsland 2019 – export, investeringen en werkgelegenheid is een publicatie met jaarlijks terugkerende kerncijfers. Hierin worden de belangrijkste trends op het gebied van internationalisering gepresenteerd.

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2018.

Bijna 71 procent van de Nederlandse goederenexport in 2018 ging naar een land in de Europese Unie. Wel is het aandeel van de EU iets gedaald ten opzichte van 2010. Het EU-aandeel is bij de goederenimport lager dan bij de export.

Kenmerken van woningen en huishoudens en het gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik voor aardgasvrije proeftuinen.

Beschrijving Databank CBS StatLine als open data

Technische beroepen, technische sectoren, arbeidsmarktregio’s, provincies.

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2012-2019, naar gemeente, wijk, buurt en PC5

Deze rapportage bevat tabellen en figuren over personen van 15 tot 75 jaar die werkzaam zijn in het beroep van salarisadministrateur in 2015 en 2018.

Arbeid en sociale zekerheid; deze tabel toont de uitkeringen vanwege arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en bijstand.

Industrie en energie; deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardolieproducten weer in balansvorm.

Arbeid en sociale zekerheid; deze tabel toont de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet, zoals WIA en Wajong.

Macro-economie; deze tabel bevat per provincie de ontwikkeling van bruto binnenlands product en toegevoegde waarde.

In het tweede kwartaal van 2019 zijn 946 bedrijven, instellingen en eenmanszaken failliet verklaard. Bij die gefailleerde bedrijven waren op het moment van faillissement bijna 5,7 duizend personen werkzaam.

In 2018 woonden bijna 3 miljoen mensen alleen, 427 duizend meer dan in 2008. Alleenwonenden zijn relatief vaak twintigers, maar boven de zeventig is de kans om zonder anderen te wonen het grootst.

De koopkracht in Caribisch Nederland is in 2017 opnieuw gestegen. Met in doorsnee 2,6 procent was de toename voor de inwoners op Sint Eustatius het grootst.

Overzicht arbeidsmarkt: werkgelegenheid en structuur per provincie

CBS rapporteert over het gebruik van open data. Het betreft hier het gebruik van onze cijfers.

Dashboard arbeidsmarkt: de ontwikkeling van de cao-lonen, ook per bedrijfstak

Vtvpersoontab: Volgtijdelijk vergelijkbare Persoon_id's van personen, 1995-201906

Vslgwbtab: Gemeente-, wijk- en buurtcodes van een verblijfsobject (niet gecoördineerd), 2014- 201903.

Vrlgbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken ingeschreven personen in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-201906.

Uitstroomrechtertab: Alle zaken die uitstromen bij de rechter in eerste aanleg in het betreffende jaar. 2001-2018.

Uitstroomomtab: Alle zaken die uitstromen bij het Openbaar Ministerie in het betreffende jaar. 2001-2018

Studerendenbus: Scholieren en studenten in een kalenderjaar, 2006-2018

Instroomomtab: Alle zaken die instromen bij het Openbaar Ministerie in het betreffende jaar. 2001-2018

Bijstandpersoonmndbedragbus: Maandbedragen personen met een bijstandsuitkering, 2018

Aowuitkering1atab: Kenmerken van AOW-uitkeringen, 200701-201906

Aouitkeringatab: Kenmerken van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, 2018

Beschrijving mogelijkheid om geselecteerde externe data koppelbaar te maken met CBS databestanden over personen.

Cijfers van het CBS

Daarnaast zijn een aantal overzichten over bestanden beschikbaar.

Postcode-6 en postcode-4 gegevens over demografie, wonen, energie, inkomen, voorzieningen en geografie.

Nederland ingedeeld in vierkanten van 100 bij 100 meter. Aan deze vierkanten zijn statistische gegevens toegevoegd.

Nederland ingedeeld in vierkanten van 500 bij 500 meter met statistische gegevens.

Prijzen; deze tabel bevat de consumentenprijsindex (CPI), zowel de maandmutatie als de jaarmutatie.

Prijzen; deze tabel bevat inflatiecijfers: de procentuele jaar-op-jaar ontwikkeling van de consumentenprijsindex.

Consumentengoederen en -diensten waren in augustus 2,8 procent duurder dan een jaar eerder.

Prijzen; deze tabel bevat de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland.

Vrije tijd en cultuur; deze tabel bevat de consumentenprijsindex (CPI) van uitgaven aan voor vrije tijd en cultuur.

FLASH 5 september 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS CONSUMENTENPRIJSINDEX/DUTCH CONSUMER PRICE INDEX reeks alle huishoudens aug 2019 jul 2019 aug 2018 Pct verandering maand-op-maand 0,4 % 1,0 % 0,1 % Pct verandering jaar-op-jaar 2,8 % 2,5 % 2,1 % Index (basis 2015=100) 107,37 106,90 104,40 GEHARMONISEERDE CONSUMENTENPRIJSINDEX/HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES aug 2019 jul 2019 aug 2018 Pct verandering maand-op-maand 0,6 % 0,9 % 0,1 % Pct verandering jaar-op-jaar 3,1 % 2,6 % 1,9 % Index (basis 2015=100) 107,32 106,67 104,09 Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Arbeid en sociale zekerheid; de tabel bevat gegevens over cao-lonen inclusief bijzondere beloningen.

Vrije tijd en cultuur; deze tabel toont de uitgaven aan recreatie, cultuur en religie van de sector overheid.

Gegevens over banen bij defensie, uitgesplitst naar woonprovincie van de werknemer.

De omzet van de detailhandel was in het tweede kwartaal van 2019 2,7 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume was 2,4 procent groter. Net als in vorige kwartalen waren vooral de internetverkopers en de branches in woninginrichting verantwoordelijk voor de positieve omzetontwikkeling.

In 2018 bedroegen de uitgaven aan defensie uitgedrukt als percentage van het bbp 1,2 procent. De uitgaven van de overheid aan defensie stegen met ruim een half miljard naar 9,1 miljard euro.

Tabel met het aantal en vermogen van windturbines per provincie en RES-regio eind 2018. RES-regio is een regionale indeling die voor het ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie is afgesproken. Windturbine, windmolen, windenergie, energie, Klimaatakkoord, RES-regio

De Europese Unie stimuleert de internationale uitwisseling tussen data scientists uit de publieke, private en academische sector.

Inschrijfformulier ConjunctuurBekerStrijd, schooljaar 2017/'18

Kijk voor de laatste cijfers naar de bevolkingsontwikkeling per maand op StatLine.

Het aantal kinderen dat in Nederland geboren wordt schommelt tussen de 160 en 210 duizend per jaar. Uitzondering was de naoorlogse babyboom. In 1946 werd een absoluut geboorterecord gevestigd met 284 duizend levendgeborenen. In de jaren vijftig en eerste helft van de jaren zestig bleef het jaarlijks aantal geboorten hoog, tussen de 230 en 250 duizend. In de eerste helft van de jaren zeventig begon het aantal geboorten vervolgens snel te dalen.
Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw is in de vorige eeuw sterk afgenomen. Het totaal (leeftijdsspecifiek) vruchtbaarheidscijfer, een benadering van dit gemiddeld kindertal, daalde van 4,5 in 1900 naar rond de 1,7 aan het begin van deze eeuw. Het aantal geboorten bevindt zich daarmee al enige tijd onder het niveau waarop de bevolking zichzelf op den duur kan vervangen (ca. 2,1 kinderen per vrouw).

...

Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar goederensoort volgens de SITC-indeling en landen(groepen

Vrije tijd en cultuur; deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland.

Vrije tijd en cultuur; deze tabel geeft een overzicht van de capaciteit per provincie aan logiesaccommodaties.

Vrije tijd en cultuur; deze tabel bevat gegevens over gasten in logiesaccommodaties en hun overnachtingen per provincie.

Internationale handel; een overzicht vanaf 1917 van de Nederlandse invoer en uitvoer naar continent en goederengroep.

In het tweede kwartaal van 2019 heeft de groothandel en handelsbemiddeling 1,7 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder.

De woninghuren waren in juli 2019 gemiddeld 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. De huren van sociale huurwoningen bij woningcorporaties stegen met 2,0 procent.

Het CBS publiceert de belangrijkste macro-economische cijfers in een samenhangend systeem: de nationale rekeningen

Twee methodologische rapporten over trendanalyses binnen de Evaluatie Meststoffenwet.

Het in kaart brengen van Nederlandse vrachtauto’s en trekkers naar kenmerken van het voertuig en van de bezitters. Tevens wordt het gebruik van de Nederlandse vrachtauto’s en trekkers (de gereden kilometers) in kaart gebracht.

Het in kaart brengen van Nederlandse bestelauto’s naar kenmerken van het voertuig en van de bezitters.

Industrie en energie; deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardgas weer in balansvorm.

Bouwen en wonen; deze tabel bevat gegevens over bouwvergunningen en bouwkosten van huur- en koopwoningen.

Zeven jaar nadat ze in schooljaar 2010/’11 in de brugklas zijn gestart hebben meisjes vaker dan jongens een havo- of vwo-diploma behaald

Mobiliteit (instroom en uitstroom) zorg en welzijn smal; leeftijd en (sub)branche 1e kwartaal 2010 - 1e kwartaal 2019

CBS kan sommige berichten (E) onder embargo aan de media verstrekken.

Superthema Arbeid en inkomen

Superthema Economie

Superthema Maatschappij

De prijzen van het openbaar vervoer zijn na verloop van tien jaar sterker gestegen dan de autokosten. Vergeleken met 2009 lagen de prijzen van het openbaar vervoer in juli 2019 bijna 30 procent hoger.

De prijzen van het openbaar vervoer zijn na verloop van tien jaar sterker gestegen dan de autokosten. In deze tabel is de consumentenprijsindex van openbaar vervoer afgezet tegen die van autokosten.

De omzet van de zakelijke dienstverlening lag in het tweede kwartaal van 2019 6,2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners stijgt. 35 procent ziet een tekort aan personeelskrachten als belemmering voor de activiteiten.

Tussen 2010 en 2018 bestond 2,4 procent van de nieuw gesloten verbintenissen uit partners van gelijk geslacht. Amsterdam telt verhoudingsgewijs de meeste huwelijken en partnerschappen tussen twee mannen, in Nijmegen is het aandeel verbintenissen tussen twee vrouwen het grootst.

Tussen 2010 en 2018 bestond 2,4 procent van de nieuw gesloten verbintenissen uit partners van gelijk geslacht.

Kosten verbouw communicatievoorziening CBS en uitgaven IT en kostenoverzichten directieleden.

Vacature voor Test Automation Engineer

Vacature voor Software Engineer EBD

Vacature Software Architect

Vacature voor Open sollicitatie

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Deelname van personen van 15 tot en met 24 jaar aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database - Youth Guarantee Monitor.

Maatwerk over startende banen in 2018 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Uitkomsten uit een verkennend onderzoek voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar de noodzaak van een intelligentiemeting bij de bijstelling van de onderwijsachterstandenindicator.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het RIVM.

Handel en horeca; deze tabel geeft informatie over de omzetontwikkeling van de horeca.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli 0,1 procent hoger dan in juli 2018,

Prijzen; deze tabel bevat de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen van Nederlandse industrieproducten.

Prijzen; deze tabel bevat de prijsontwikkeling van afzet en invoer en binnenlands verbruik van industrieproducten.

Energie: deze tabel geeft het verbruik en de producentenprijs van energie weer.

Industrie; deze tabel bevat de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen van Nederlandse industrieproducten.

De omzet van de horeca steeg in het tweede kwartaal van 2019 met 1,5 procent ten opzichte van het vorige kwartaal.

Verkeer en vervoer; deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de bedrijfstak vervoer en opslag.

Prijzen; deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van de voorraad van bestaande koopwoningen.

Arbeid en sociale zekerheid; deze tabel toont het aantal personen met bijstand, op grond van WWB en Participatiewet.

Prijzen; deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen per provincie.

Bevolking; maand-, kwartaal- en jaarcijfers van de omvang en ontwikkeling van de bevolking van Nederland.

Handel en horeca; deze tabel geeft informatie over de omzetontwikkeling van de groothandel.

Handel en horeca; deze tabel geeft informatie over de omzetontwikkeling van de importeurs van auto's.

Arbeid en sociale zekerheid; deze tabel bevat het aantal WW-uitkeringen (Werkloosheidswet) naar landsdeel.

Industrie en energie; deze tabel geeft het aanbod en verbruik van steenkool weer in balansvorm.

Onderwijs; deze tabel bevat uitkomsten over onderwijsinstellingen soort, grondslag en grootte.

Financiële en zakelijke diensten; deze tabel toont de werkgelegenheid en financiën in de zakelijke dienstverlening.

Financiële en zakelijke diensten; deze tabel bevat gegevens over de werkgelegenheid en financiën in de computerbranche.

Financiële en zakelijke diensten; deze tabel bevat gegevens over de werkgelegenheid en financiën in de uitzendbranche.

De omzetontwikkeling van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, vanaf 2015.

Eind juni 2019 hadden 426 duizend personen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering. Dit zijn er 21 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral bij de leeftijdsgroepen jonger dan 27 jaar en 27 tot 45 jaar ligt het aantal personen met een bijstandsuitkering lager

Gebruik van minimaregelingen in de Kempengemeenten uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Onderzoek naar potentiële risicofactoren van een ongezonde en ongelijke start in het leven van het pasgeboren kind. De kenmerken die meegenomen zijn in het onderzoek gaan over het kind zelf, de moeder, de vader en het huishouden van het kind.

Het CBS startte in 2014 met een portal voor het beschikbaar stellen van open data.Om het gebruik van open data verder te stimuleren heeft het CBS een aantal gebruiksvriendelijke handleidingen op zijn website geplaatst.

Hulpmiddel voor het gebruik van Odata in R en Python

Alle CBS diensten voor het ontsluiten van datasets

Aanvullende tabellen over alcohol en drugssterfte

Het producentenvertrouwen industrie is in augustus niet veranderd.

Industrie en energie; deze tabel toont het producentenvertrouwen, een stemmingsindicator van bedrijven in de industrie.

FLASH 29 AUGUSTUS 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS DUTCH INDUSTRIAL BUSINESS CONFIDENCE INDICATOR AND ORDERBOOKS PRODUCENTENVERTROUWEN/INDUSTRIAL CONFIDENCE AUG 19 JULI 19 AUG 18 3,9 3,9 5,9 ORDERPOSITIE-INDEX (BASIS SEPT 2011=100)/ORDERBOOKS-INDEX (SEPT 2011=100) Totaal industrie 108,3 108,5 111,4 - halffabrikaten industrie 108,8 108,8 111,7 - investeringsgoederen industrie 113,3 113,4 116,9 - consumptiegoederen industrie 92,4 93,3 95,0 Tekst elektronisch conjunctuurbericht op / full text economic monitor on: www.cbs.nl

Industrie en energie; deze tabel bevat de meningen van ondernemers in de industrie over de omzet en orders.

Financiële en zakelijke diensten; deze tabel toont het aantal bedrijven in de financiële en zakelijke dienstverlening

Industrie; deze tabel toont over de ontwikkeling van het volume van de voorraad gereed product in de bedrijfstak.

hoeveelheden van de Nederlandse aan- en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land

Veiligheid en recht; deze tabel toont de alarmeringen bij de brandweer, uitgesplitst naar branden en hulpverlening.

Bedrijven; deze tabel bevat het aantal oprichtingen van vestigingen van bedrijven naar bedrijfstak.

Handel en horeca; deze tabel toont het aantal bedrijven in de handel en horeca.

Bedrijven naar bedrijfstak.

Thema bedrijven; het aantal bedrijven en instellingen volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Industrie en energie; deze tabel toont het aantal bedrijven in de industrie naar bedrijfstak.

Het CBS heeft in een verkennend onderzoek, dat werd bekostigd door kennisplatform NGinfra, een inschatting gemaakt van de toegevoegde waarde van infrastructuur voor de periode 1995 tot en met 2016.

Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van de overheidsfinanciën in 2018

Gegevens over slachtoffers van zedendelicten en inwonersaantallen naar leeftijdsgroep en regio voor het jaar 2017.

Verkennende studie naar de toegevoegde waarde van infrastructuur, incl. internationale vergelijking.

Nederland telde op 1 juli 2019 bijna 17,2 duizend speed-pedelecs. Bijna 62 procent meer dan twee jaar eerder. Vooral 55-plussers schaften relatief vaak een snelle e-bike aan. De meeste speed-pedelecs stonden op 1 juli 2019 geregistreerd in de provincie Utrecht, namelijk 142 per 100 duizend inwoners.

De oppervlakten in onderhoud worden opgevraagd bij de overheden maar zijn niet opgenomen in de statlinepublicatie. Hoeveelheden in kg per uitgezonderd gebruik zijn opgevraagd bij de overheden maar alleen beschikbaar over 2018 en niet zo opgenomen in de statlinetabel. Selectie.

Speed-pedelecs, aantallen, bromfietsen, leeftijd eigenaar, provinciaal, merken.

Nederlandse overheidsinstellingen zoals gemeenten, ProRail, waterschappen, provincies, defensie en Rijkswaterstaat, hebben in 2018 bijna 5 duizend kilogram bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Informatie voor ontwikkelaars

Presentatie met uitleg over de ontwikkelingen rond Open data.

Korte onderzoeksbeschrijving Bestrijdingsmiddelengebruik door de overheid

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2018.

Handel en horeca; deze tabel geeft informatie over de omzetontwikkeling van de motor- en autobranche.

De toeristische bestedingen in Nederland bedroegen 87,5 miljard euro in 2018 en waren daarmee 6,4 procent hoger dan in 2017.

Het vertrouwen van ondernemers in de auto- en motorbranche is voor het derde kwartaal op rij gedaald.

Overzicht externe instellingen die met CBS-microdata werken of gewerkt hebben met de gebruikte microdatabestanden per project.

Verstrekken van informatie over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt.

Componenten (oorzaken) van werkloosheid statistisch bepaald.

Volkstellingen zijn de oudste officiële statistieken van het CBS. Ze bieden een schat aan historische, demografische, sociaaleconomische en culturele informatie.

Verkeer en vervoer; deze tabel toont de hoeveelheid goederen (vracht en post) op de Nederlandse luchthavens.

De bevolkingsteller laat het actuele aantal inwoners van Nederland zien

Deze meldingen zijn gedaan in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens

Veranderingen in bodemgebruik in Nederland tussen 1996 en 2015, waarbij specifiek gekeken wordt naar toename van verhard oppervlak zoals woonterreinen, bedrijfsterreinen en infrastructuur.

Informatie voor Data-analysten

In 20 jaar tijd is er in Nederland per saldo 59,2 duizend hectare bij gekomen voor wonen, werken en infrastructuur. Bijna 90 procent hiervan is nieuw woon- en werkterrein. In West-Nederland was de groei van woon- en werkterrein het sterkst. Woongebieden zijn met name gegroeid door Vinexwijken.

Werken bij contact vwb vacatures van het CBS

Consumentenprijsindex (CPI)

CPI: de cijfers van de meest recente beschikbare maand zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende maand.

Bijvoorbeeld: in mei 2019 werd de voorlopige CPI van april 2019 gepubliceerd. In juni 2019 werd de definitieve CPI van april 2019 gepubliceerd.

Prijsindex binnenvaartdiensten

De cijfers voor het meest recente kwartaal zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van het volgende kwartaal.

Bijvoorbeeld: medio mei 2019 zijn de voorlopige cijfers van het eerste kwartaal van 2019 gepubliceerd. Op hetzelfde moment zijn de definitieve cijfers van het vierde kwartaal van 2018 gepubliceerd.

...

CBS was aanwezig bij het 62e ISI World Statistics Congress 2019 in Kuala Lumpur in Maleisie

Bouwen en wonen; deze tabel toont gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de veranderingen daarin.

Bouwen en wonen; deze tabel toont de voorraad woningen en niet-woningen en mutaties, zoals door nieuwbouw en sloop.

Het aantal en aandeel personen met werk en een uitkering naar migratieachtergrond, 2017 en 2005.

Sinds 2009 is het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in Nederland toegenomen van 17,8 duizend naar 39,3 duizend in 2018. Het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar is in deze periode verdrievoudigd, evenals het aantal daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond. Het merendeel (84 procent) van de daklozen is man.

Het CBS gebruikt de SBI onder meer om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Kinderen in groep 8 van de basisschool krijgen zowel een toetsadvies als een advies van de leerkracht over welk schooltype voor het voortgezet onderwijs het beste bij hen past.

Nederland telde in juli2019 bijna 1,8 miljoen bedrijven. In deze tabel staan de nieuwste cijfers over aantallen bedrijven naar grootte, inclusief uitsplitsing naar bedrijfstakken en grofweg 100 branches.

In juni was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,1 procent groter dan in juni 2018.

Bouwen en wonen; deze tabel toont de verleende bouwvergunningen naar opdrachtgever en huur- of koopwoning.

In het tweede kwartaal van 2019 werd voor 12,8 duizend nieuwbouwwoningen een vergunning verleend, het laagste aantal in drie jaar tijd.

Mate waarin verschil in uurloon tussen vaste en flexibele werknemers te maken heeft met hun persoons- en baankenmerken.

Flexwerkers verdienen gemiddeld minder dan vaste werknemers. Het persoonlijk primair jaarinkomen van een werknemer met een vaste arbeidsrelatie bedroeg in 2017 gemiddeld 52 duizend euro. Voor werknemers met een flexibele arbeidsrelatie lag dit op 21 duizend euro. Daarbinnen lopen de gemiddelde inkomens voor de verschillende typen flexwerknemers sterk uiteen, van 37 duizend euro voor tijdelijke werknemers met uitzicht op vast tot 9 duizend euro voor oproepkrachten. Voor zzp’ers (in de hoofdbaan) bedroeg het gemiddeld persoonlijk primair jaarinkomen 33 duizend euro.

...

Met de Investeringsradar kan de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen geanalyseerd worden.

Naast de handleiding zijn er demonstratiefilmpjes waarin te zien is wat je met StatLine kunt doen. Binnen StatLine zelf is op elke pagina rechtsboven een 'help'-pagina beschikbaar.

help statline

StatLine bevat alle cijfers die het CBS publiceert als onderdeel van het eigen statistische programma. Het CBS stelt soms ook gegevens samen op verzoek van andere partijen. Dit aanvullende statistische onderzoek (voorheen ook wel maatwerk genoemd) is niet opgenomen in StatLine. Meer over informatie over aanvullend statistisch onderzoek en de mogelijkheden daarvoor is te vinden op de pagina Aanvullend onderzoek en microdata op de website. De uitkomsten zijn terug te vinden in het overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema

...

U kunt contact opnemen met de Infoservice van het CBS (telefoon 088 5707070).

Op de website van het CBS staan veel links naar tabellen uit StatLine. Ze zijn te vinden op de pagina Cijfers op de website. Zit hier niet de door u gewenste tabel bij, dan kunt u contact opnemen met de Infoservice van het CBS (telefoon 088 5707070).
Door te klikken op Thema’s bovenaan de pagina komt u altijd aan het begin van de thema-indeling. Wilt u naar het laatst bezochte thema terugkeren? Daarvoor kunt u de back-toets van de browser gebruiken.
Een tabel op het scherm bevat doorgaans maar een deel van de beschikbare cijfers.
Door te klikken op het filter bij een variabele kunt u andere keuzes maken.

Elke tabel kent een eigen, vooraf ingestelde presentatie. Deze laat over het algemeen maar een beperkt deel van de cijfers in een tabel zien.
Het is mogelijk om die items te selecteren die u interessant vindt. U maakt dan gebruik van de filters.

gebruik filters

Het kan voorkomen dat een selectie in de vooraf ingestelde presentatie boven de grijze streep staat.

...

Alle tabellen in StatLine zijn beschikbaar als open data in de vorm van datasets. Via webservices zijn de meest actuele data over een specifiek onderwerp aan te roepen, te filteren en te combineren. De data zijn inhoudelijk identiek aan de tabellen zoals die in StatLine zijn op te vragen en te downloaden. Meer informatie is te vinden op de pagina over open data.
Via de knop downloaden ga je altijd direct naar dezelfde tabel in het opendataportaal:

link dataportaal

Er kunnen maximaal 20 duizend cijfers op het scherm getoond worden en je kunt maximaal 1 miljoen cijfers downloaden. Dit heeft vooral te maken met de wachttijd voor het laden van de gegevens; bij grotere aantallen kan die aanzienlijk oplopen. Grotere aantallen gegevens zijn alleen op te halen via het opendataportaal van StatLine. Binnen een tabel kunt u via de knop downloaden rechts boven de tabel altijd direct naar dezelfde tabel in het opendataportaal:
naar Dataportaal

Je kunt cijfers zoeken door een of meer trefwoorden in te tikken in het zoekvak rechtsboven in de menubalk.
Je kunt ook bladeren door de tabellen met behulp van de thema-indeling van het CBS; klik hiervoor op Thema’s in de menubalk.

zoeken statline

Beschrijving onderzoek statushouders op gemeentelijk niveau door Urban Data Centers

Een dashboard met resultaten van onderzoek naar hoe prettig mensen wonen in een bepaalde wijk in Den Haag.

Bouwen en wonen; deze tabel geeft de prijsontwikkelingen van de voorraad van bestaande koopwoningen in Nederland.

Bouwen en wonen; deze tabel geeft de prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen per regio.

Bestaande koopwoningen waren in juli 7 procent duurder dan in juli 2018.

FLASH 21 augustus 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS CONSUMPTIE HUISHOUDENS BINNENLANDS)/DUTCH FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS (DOMESTIC)(Y/Y-CHANGES) 2019 2019 2018 VOLUMEMUTATIES KOOPDAGGECORR. Jun Mei Jun Voeding en genot 0,3 -0,5 2,5 Duurzame goederen 4,0 5,9 4,3 Ov.goederen -1,0 5,8 2,1 Diensten 1,7 1,8 2,3 Consumptie huish. binnenland 1,7 2,6 2,6 More information in Conjunctuurbericht on www.cbs.nl

De CBS consumptieradar om de ontwikkeling van de consumptie door huishoudens te analyseren.

FLASH 21 augustus 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS CONSUMENTENVERTROUWEN/DUTCH CONSUMERCONFIDENCE Seizoengecorrigeerd/Seasonally adj. Aug'19 Jul'19 Aug'18 Index 0 2 21 Verandering (t.o.v.vorige maand) -2 +2 -2 Oorspronkelijk / original series Aug'19 Jul'19 Aug'18 Index 0 3 23 Verandering (t.o.v. jaar eerder) -23 -21 -5 Tekst conjunctuurbericht op / full text economic monitor on: www.cbs.nl

Inkomen en bestedingen; deze tabel bevat cijfers over de bestedingen van huishoudens in waarde en volume

Consumenten hebben in juni 1,7 procent meer besteed dan in juni 2018.

Inkomen en bestedingen; deze tabel toont de opvattingen van consumenten over de economie en hun financiële situatie

Dashboard arbeidsmarkt: ontwikkelingen op het gebied van flexwerk

De RIC is een netwerk dat het innoverend vermogen van de Rijksoverheid verstevigt door organisaties, mensen en initiatieven te verbinden en te versterken

In welke mate komen potentiële risicofactoren voor bij personen die langer, korter of niet bijstand ontvangen.

Dashboard arbeidsmarkt: kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname van mannen en vrouwen, naar leeftijd

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Bijna een kwart van de Nederlanders van 25 jaar of ouder had in 2018 slaapproblemen. Bij arbeidsongeschikten lag dat aandeel meer dan twee keer zo hoog. Zij worden door de slaapproblemen ook het vaakst belemmerd in hun functioneren.

Producenten in de industrie hebben in het tweede kwartaal van 2019 4,9 procent minder omgezet dan in het tweede kwartaal van 2018.

Er zijn twee manieren om toegang tot datasets te krijgen in het portaal voor open data. Een manier is om een of meer zoektermen in te tikken in het zoekvak rechtsboven in de menubalk (zoeken is nog in ontwikkeling). Een andere is om te bladeren door de datasets, die ingedeeld zijn per catalogus; klik hiervoor op Datasets in de menubalk.

 

 

U kunt contact opnemen met de Infoservice van het CBS (telefoon 088 5707070).

Het CBS heeft een LinkedIn groep ‘Centraal Bureau voor de Statistiek; Open Data’. Hier verschijnen aankondigingen en is plaats voor opmerkingen over de odata services.

 

Overzicht arbeidsmarkt: kenmerken van banen

Korte onderzoeksbeschrijving Ziekenhuisopnamen en -patiënten. Het publiceren van cijfers over ziekenhuisopnamen en de opgenomen patiënten vanaf 2013, gecombineerd met kenmerken van de opname en de patiënt.

Berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel

Na 2008 is de volumegroei van de consumptie door huishoudens kleiner geweest dan die van het bbp.

De consumptie door huishoudens is tussen 2008 en 2018 achtergebleven bij de economische groei. Huishoudens losten meer af op hun hypotheken, en de consumptieprijzen stegen sterker dan de prijzen van het bruto binnenlands product.

Studie-uitval na het 1e jaar, HBO-verpleegkunde, MBO-verpleegkunde en MBO-verzorgende IG; opleidingsvorm (deeltijd/duaal), leerweg (BOL/BBL), regio, 2015/'16 - 2017/'18

BZK wil dat gegevens in de BRP kloppen. In 2018 is onderzocht wat kwaliteitspercentage is per persoon en per adres.

Vacature voor Fullstack Developer Cloudfoundry

Bouwen en wonen; deze tabel toont de ontwikkeling van de binnenlandse omzet van bedrijven in de bouw.

De levensverwachting van hoogopgeleide 65-jarigen is de afgelopen jaren toegenomen, terwijl die van laagopgeleiden gelijk bleef. Laagopgeleiden hebben vaker dan hoogopgeleiden beperkingen aan het gehoor, het zicht of het bewegingsapparaat. Ook het verschil in levensjaren zonder beperkingen nam toe voor mannen.

In Nederland wordt met de term flexwerker over het algemeen gedoeld op werknemers met een flexibele arbeidsrelatie

Overzicht van alle bij CBS beschikbare RSS-feeds. Abonneer u om onze berichtgeving te volgen.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Informatie voor deelnemers enquêtes

Vacature voor Software ontwikkelaar

Arbeid en sociale zekerheid; deze tabel bevat cijfers over de werkloosheid in Nederland onder 15- tot 75-jarigen.

FLASH 15 aug 2019 PB12-000A CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS WERKLOZE BEROEPSBEVOLKING / DUTCH UNEMPLOYED LABOUR FORCE juli19 juni19 juli18 Seizoengecorrigeerde cijfers Werkloze beroepsbevolking 313.000 313.000 348.000 Werkzame beroepsbevolking 8.954.000 8.953.000 8.776.000 Werkloosheidspercentage 3,4% 3,4% 3,8% Niet seizoengecorrigeerde cijfers Werkloze beroepsbevolking 289.000 300.000 324.000 Werkzame beroepsbevolking 8.997.000 8.981.000 8.821.000 Werkloosheidspercentage 3,1% 3,2% 3,5% Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

De detailhandel heeft in juni bijna 3 procent meer omgezet dan in juni 2018.

FLASH 15 augustus 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS DETAILHANDEL/DUTCH RETAIL TRADE Pct verandering juni 2019 mei 2019 juni 2018 jaar-op-jaar Omzet 0,1 4,3 4,1 index (basis juni 2019 mei 2019 juni 2018 2015=100) Omzet 116,0 119,9 115,8 Tekst nieuwsbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 10 duizend per maand toegenomen. In juli waren er 9,0 miljoen werkenden. Ook het aantal werklozen is sinds mei gestegen, met gemiddeld 4 duizend per maand naar 313 duizend in juli.

prijzen binnenvaartdiensten

Financiële dienstverlening; deze tabel toont de bijdrage aan het bruto binnenlands product van deze sector.

Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 ervaart nog steeds een kwart van de bedrijven belemmeringen bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten door een tekort aan arbeidskrachten.

Om meer inzicht te krijgen in de regionale prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-gebied berekend.

Energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dit is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Fossiele energie en kernenergie vallen niet onder hernieuwbare energie, omdat deze afkomstig zijn uit bronnen die niet worden aangevuld.

Nieuws en cijfers staan in het dossier duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoet komt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften. Voorbeelden zijn een schoon milieu, biodiversiteit in de natuur, een hoogopgeleide en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken en maatschappelijk vertrouwen.

Nieuws en cijfers staan in het dossier duurzaamheid.

Schematische kaarten van gemeenten met de onderverdeling in wijken en buurten zijn te vinden bij op de regiopagina.
De jaarlijks geproduceerde hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner ligt sinds 2012 rond de 500 kilo per hoofd van de bevolking. De cijfers staan in deze tabel.

In 2018 was de levensverwachting bij geboorte voor een Nederlandse man 80,2 jaar en voor een Nederlandse vrouw 83,3 jaar. De levensverwachting voor Nederlandse mannen is bijna twee jaar hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie. Nederlandse vrouwen doen het relatief slechter dan mannen in Europa. De levensverwachting voor Nederlandse vrouwen is 0,1 jaar lager dan het gemiddelde in de Europese Unie. Vooral Zuid-Europese landen hebben een hoge levensverwachting. In de rest van de wereld scoren Japan, Australië en Canada hoog op het gebied van de levensverwachting. De meeste landen in Afrika scoren laag.

...

De levensverwachting is het aantal jaren dat iemand naar verwachting nog heeft te leven. De berekening van de levensverwachting gaat ervan uit dat de sterftekansen in de toekomst niet zullen veranderen. Wanneer door bijvoorbeeld een verbetering van de gezondheidszorg de leeftijdsspecifieke sterftekansen afnemen, zal de uiteindelijk levensverwachting hoger zijn dan de berekende levensverwachting. Over het algemeen leven mensen gemiddeld dus langer dan de levensverwachting aangeeft. Naast de levensverwachting per periode, berekent het CBS ook een levensverwachting per geboortegeneratie. Hierin is af te lezen hoe lang een generatie geboren in een bepaald jaar gemiddeld heeft geleefd. Deze tabel wordt daarnaast aangevuld met een prognose, zodat bekeken kan worden hoe lang een persoon uit een bepaald geboortejaar naar verwachting (nog) te leven heeft.

Cijfers naar leeftijd en geslacht zijn er per jaar en per week.

Sinds 1950 is het jaarlijks aantal sterfgevallen verdubbeld tot ongeveer 153 duizend in 2018. Ook het aantal sterfgevallen per duizend inwoners is licht gestegen. Oorzaak van deze toename is, behalve de bevolkingsgroei, de veranderde samenstelling van de bevolking naar leeftijd: doordat er minder kinderen worden geboren en mensen steeds langer leven, vergrijst de bevolking. Hoewel het overlijdensrisico is gedaald, neemt het aantal overledenen toe.

Energieverbruik: Energiegebruiken van woningen, 2004 t/m 2012

cool 5-18 NWO: Verrijkte Bestanden Cohortonderzoek COOL5-18, 2004-2011

Geboorteplaats: De bevolking van Nederland per januari 2004 met Nederlandse geboorteplaats.

Oogstrakker: Oogstramingen Akkerbouwgewassen, 2003-2007

VPD-WALVIS: Verzekerde Personen en Dienstverbanden WALVIS,2006-2008

Kinderopvang: Gegevens per kind naar soort opvang en kosten en toeslag kinderopvang aanvrager, 2007-2018.

EWL Enquête: Enquête Werkgelegenheid en lonen, 2000 t/m 2005

Vijfentwintig jaar zijn de Statistische zakboeken van het CBS geïllustreerd door de Duitse grafisch kunstenaar Gerd Arntz.

Macro-economie; deze tabel bevat de volume-ontwikkeling van het bruto binnenlands product, ofwel de economische groei.

Het volume van de goederenexport was in juni 1,6 procent groter dan in juni 2018.

Handel en horeca; deze tabel toont de bijdrage aan het bruto binnenlands product van deze sector.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in augustus een fractie minder gunstig.

FLASH 14 augustus 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS IN- EN UITVOER / DUTCH IMPORTS AND EXPORTS Niet seizoengecorrigeerd / non seasonally adjusted Waarde in mln euro / value in mln euros juni 2019 mei 2019 juni 2018 Invoer 36.705 39.367 36.863 Uitvoer 41.863 44.695 41.839 Handelsoverschot 5.158 5.328 4.976 Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Het Conjunctuurdashboard laat de cyclus van de afzonderlijke indicatoren van de conjunctuur zien.

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het tweede kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.

De Conjunctuurklokindicator is het ongewogen gemiddelde van de indicatoren

De Conjunctuurklok laat de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur zien.

FLASH 14 augustus 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS BBP 2019-II EERSTE RAMING DUTCH GDP Q2 2019 FIRST ESTIMATE BBP / GDP Kw2.19 Kw1.19 Kw4.18 Kw3.18 Kw2.18 jaar-op-jaar (nsa y/y) 2,0 1,7 2,2 2,5 3,0 kwartaal-op-kwartaal (csa q/q) 0,5 0,5 0,5 0,2 0,6 BBP in detail (re%le pct verandering jaar/jaar) Kw2.19 Kw1.19 Kw4.18 Kw3.18 Kw2.18 Consumptieve bestedingen 1,4 0,9 1,7 1,7 2,2 w.v.Consumptie huishoudens 1,7 0,7 2,1 1,7 2,5 Consumptie overheid 0,8 1,3 1,0 1,6 1,7 Investeringen in vaste activa 5,3 5,0 2,5 -1,9 5,7 Uitvoer goederen en diensten 3,0 1,3 2,5 4,5 4,2 Invoer goederen en diensten 2,5 2,2 1,4 2,9 4,1 Bruto binnenlands product 2,0 1,7 2,2 2,5 3,0 Kw2.19 Kw1.19 Kw4.18 Kw3.18 Kw2.18 Banen van werknemers 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Arbeid en sociale zekerheid; deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers.

Onderwijs; deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde onderwijsniveau van de bevolking van 15 jaar en ouder.

Arbeid en sociale zekerheid; deze tabel toont het aantal vacatures naar bedrijfstak, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden.

Arbeid en sociale zekerheid; deze tabel bevat cijfers over de arbeidsdeelname in Nederland van 15- tot 75-jarigen.

Financiële dienstverlening; in deze tabel staan gegevens over innovatie (technologisch of niet) bij deze sector.

Arbeid en sociale zekerheid; deze tabel bevat de arbeidsdeelname naar positie in de werkkring, leeftijd en herkomst.

Veiligheid en recht; deze tabel toont gegevens over de leefbaarheid van de woonbuurt en de mate van ervaren overlast.

Veiligheid en recht; deze tabel toont gegevens over de beleving van de (on)veiligheid door de Nederlandse burger.

Financiële en zakelijke diensten; deze tabel toont het aantal openstaande, ontstane en vervulde vacatures.

Veiligheid en recht; deze tabel bevat regionale gegevens over de beleving van de (on)veiligheid door de burger.

Macro-economie; deze tabel toont het arbeidsvolume van zelfstandigen en werknemers die in Nederland werkzaam zijn.

Handel en horeca: deze tabel toont het aantal openstaande, ontstane en vervulde vacatures in deze sector.

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die in deeltijd werken en binnen zes maanden meer uren willen gaan werken. In het tweede kwartaal van 2019 ging het om 333 duizend personen.

Voor het peilen van de arbeidsmarkt wordt gekeken naar personen tussen de 15 en 75 jaar oud. In het eerste kwartaal van 2019 ging het om 13,0 miljoen personen.

Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot de beroepsbevolking. In het tweede kwartaal van 2019 ging het om 9,2 miljoen personen. Het overige deel, 3,8 miljoen personen, behoort niet tot de beroepsbevolking.

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht. Het ging om 3,4 miljoen personen in het tweede kwartaal van 2019.

In het tweede kwartaal van 2019 waren er 3,8 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking. Hiervan waren er 213 duizend die niet recent hebben gezocht maar wel meteen beschikbaar zijn voor betaald werk.

De niet-beroepsbevolking bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. In het tweede kwartaal van 2019 ging het om 3,8 miljoen personen.

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht, maar die wel willen werken. Het ging om 210 duizend personen in het tweede kwartaal van 2019.

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaald werk doen. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. In het tweede kwartaal van 2019 behoorden 8,9 miljoen personen tot de werkzame beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht om een andere reden dan dat zij daar weinig resultaat van verwachten.

In het tweede kwartaal behoorden 305 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

De groep deeltijdwerkers maakt onderdeel uit van de werkzame beroepsbevolking. Deze bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. Het ging om 4,4 miljoen personen in het tweede kwartaal van 2019.

In het tweede kwartaal van 2019 waren er 3,8 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking. Hiervan hadden er 170 duizend recent gezocht naar werk, maar waren hiervoor niet direct beschikbaar.

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, niet recent hebben gezocht én niet willen of kunnen werken. In het tweede kwartaal van 2019 ging het om 3,2 miljoen personen.

In het tweede kwartaal van 2019 nam het aantal openstaande vacatures met 6 duizend toe tot 284 duizend. Het aantal werklozen daalde met 11 duizend naar 305 duizend. Hierdoor is de spanning op de arbeidsmarkt opgelopen naar een nieuw hoogtepunt: gemiddeld 93 vacatures per 100 werklozen.

Van alle werkenden in het eerste kwartaal van 2019 werkten er 4,6 miljoen voltijd

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben. Zij zijn direct beschikbaar voor werk, maar hebben niet recent naar werk gezocht omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. In het tweede kwartaal van 2019 ging het om 68 duizend personen. Zij maken deel uit van het onbenut arbeidspotentieel.

Dashboard arbeidsmarkt: ontwikkeling van de spanning op de arbeidsmarkt

Dashboard arbeidsmarkt: vacaturegraad naar bedrijfstak

Dashboard arbeidsmarkt: openstaande vacatures

Deze tabel geeft de in- en uitvoerwaarde, de jaarmutaties hiervan en de handelsbalans van Bonaire weer.

de totale in- en uitvoerwaarde, de jaarmutaties hiervan en de handelsbalans per eiland van Caribisch Nederland

Deze tabel bevat informatie over de studieschulden van huidige en oud-studenten voor de jaren 2015 tot en met 2018.

Vacature voor Statistisch Onderzoeker (steekproefexpert)

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Het aantal mensen dat niet deelneemt aan de arbeidsmarkt vanwege zorg voor een gezin of huishouden is vanaf 2008 met bijna een derde afgenomen. In 2018 gaven 211 duizend vrouwen en 12 duizend mannen zorgtaken als reden om niet te kunnen of willen werken. In 2008 ging het om 305 duizend vrouwen en 8 duizend mannen.

StatLine, handleidingen en inhoud.

Ontwikkelingen Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt in Q1 2019

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Dashboard arbeidsmarkt: stromen op de arbeidsmarkt, wisseling van arbeidsposities

Dashboard arbeidsmarkt: stromen op de arbeidsmarkt

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is nauwelijks veranderd.

Aan de kust komen met name lichtere vermogensmisdrijven in de zomermaanden vaker voor dan in de rest van het jaar.

Welke typen misdrijven pieken in de zomer aan de kust? Wat is het beeld van deze misdrijven in de rest van Nederland? Komen slachtoffers en verdachten vooral uit de buurt of niet?

Overzicht arbeidsmarkt: actuele stand van de werkloosheid en het aantal werknemersbanen

Overzicht arbeidsmarkt: ontwikkeling aantal banen per bedrijfstak

Overzicht arbeidsmarkt: actuele stand van de werkgelegenheid

Dashboard arbeidsmarkt: werkloosheidscijfers per provincie

Dashboard arbeidsmarkt: ontwikkeling werkloosheid naar onderwijsniveau

Dashboard arbeidsmarkt: ontwikkeling van werkloosheid naar migratieachtergrond

Dashboard arbeidsmarkt: ontwikkeling van de werkloosheid bij mannen en vrouwen, naar leeftijd

Dashboard arbeidsmarkt; analyse van de arbeidsmarkt; werkloze beroepsbevolking

Dashboard arbeidsmarkt: ontwikkeling van de arbeidsdeelname

Dashboard arbeidsmarkt: ontwikkeling van de arbeidsdeelname per provincie

Dashboard arbeidsmarkt: arbeidsdeelname naar onderwijsniveau

Dashboard arbeidsmarkt: arbeidsdeelname naar migratieachtergrond

Tabellen over de mobiliteit en het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking in, van en naar de gemeente Groningen naar de gebruikte vervoermiddelen in de periode 2014-2017.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 2,2 procent lager dan een jaar eerder.

FLASH 7 augustus 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS OMZET EN PRODUCTIE INDUSTRIE / DUTCH MANUFACTURING TURNOVER AND PRODUCTION Niet seizoengecorrigeerd / non-seasonally adjusted (y/y) juni 2019 mei 2019 juni 2018 Omzet Industrie -10,2 -4,2 6,8 Productie Industrie -2,2 -1,2 3,3 Seizoengecorrigeerd / seasonally adjusted (m/m) juni 2019 mei 2019 juni 2018 Productie Industrie -0,8 -0,3 -0,3

Tijdens de hittegolf in week 30 van 2019 overleden 2 964 personen. Dit zijn bijna 400 personen meer dan in een gemiddelde week in de zomerperiode. Tijdens de hittegolven in 2006 overleden per week bijna evenveel personen extra. Doordat er nu meer ouderen zijn, is de extra sterfte relatief gezien beperkt

Dit onderzoek geeft meer achtergrondinformatie over de groep werkende armen in Den Haag.

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Incidentenbrandenenhulpverlening: Aantal meldkamerincidenten voor brand en hulpverlening naar alle kenmerken, 2013-2018

Shntab: Delictinformatie van clienten van Slachtofferhulp Nederland, 2006 t/m 2018

Leeftijdbov: Leeftijd in jaren bij het overlijden van een persoon, 1995-2018

Vrlgbapersoontab: Persoonskenmerken van alle in de GBA ingeschreven personen niet-gecoördineerd, 1995-201906

Vrlgbaoverlijdentab: Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-201906

Vrlgbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken van alle personen in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-201906

Vrlgbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen die ingeschreven staan in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-201906

Vlgbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat van in de GBA opgenomen personen niet-gecoördineerd, 1995-201906

Wusuitkering1atab: Kenmerken van werkloosheidsuitkeringen, 201301-201906.

Iowuitkering1atab: Kenmerken van IOW-uitkeringen, 200912-201905.

Anwuitkering1atab: Kenmerken van Anw-uitkeringen, 201401-201906.

Bevolking; deze tabel toont de vruchtbaarheid en het aantal geboorten van kinderen onder inwoners van Nederland.

In 2018 waren er voor het eerst meer dan 10 duizend snelgroeiende bedrijven, 20 procent meer dan het vorige record uit 2017

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw

De Bevolkingsteller toont het actuele aantal inwoners van Nederland.

Maandcijfers over de bevolking van Nederland staan in deze tabel.

Het aantal inwoners per gemeente of provincie staat in de tabel met regionale bevolkingscijfers.

Iemand met een migratieachtergrond is een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). Ook wordt onderscheid gemaakt tussen personen met een westerse migratieachtergrond en personen met een niet-westerse migratieachtergrond.
Iemand die in Nederland is geboren en van wie beide ouders ook in Nederland zijn g

...

In de Regionale Kerncijfers Nederland (een onderdeel van de statistische databank StatLine) vindt u een grote hoeveelheid gegevens per gemeente. De gegevens in de Regionale Kerncijfers kunt u ook groeperen naar bijvoorbeeld provincie. Ook andere regionale indelingen zijn mogelijk, zoals naar landsdeel en COROP-gebied. De getoonde tabel kunt u naar eigen wensen aanpassen.

Regionale cijfers, nieuws en linkjes staan op de website onder het kopje Regio.

De term ‘allochtoon’ is eind 2016 vervangen door ‘persoon met migratieachtergrond’. De definitie is niet veranderd. Het geboorteland van de ouders en/of de persoon zelf bepaalt of de migratieachtergrond westers of niet-westers is.

Westers:
Persoon met als migratieachtergrond een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, en Indonesië en Japan.

Niet-westers:
Persoon met als migratieachtergrond een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.

...

Het CBS heeft cijfers over het jaarlijkse aantal huwelijkssluitingen naar geslacht van de partners. Het aantal huwelijken per duizend inwoners staat in dezelfde tabel.

Daarnaast is er een StatLine-tabel over leeftijd, geslacht en burgerlijke staat van huwende personen.

Voor zowel huwelijkssluitingen als huwende personen is ook gedetailleerde informatie over de wederzijdse partners naar leeftijd, geslacht, rangnummer van het huwelijk en geboorteland beschikbaar in een uitgebreide tabel. Er kunnen allerlei selecties gemaakt worden, bijvoorbeeld naar leeftijdsverschil van de partners.

...

De term ‘allochtoon’ is eind 2016 vervangen door ‘persoon met migratieachtergrond’. De definitie is niet veranderd.

Iemand met een migratieachtergrond is een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). Ook wordt onderscheid gemaakt tussen personen met een westerse migratieachtergrond en personen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Iemand die in Nederland is geboren en van wie beide ouders ook in Nederland zijn geboren, maar van wie ten minste één van de grootouders in het buitenland is geboren, telt het CBS als een persoon met een Nederlandse achtergrond. Deze groep wordt ook wel aangeduid als de derde generatie. Meer in wie zijn de derde generatie.

...

De term ‘allochtoon’ is eind 2016 vervangen door ‘persoon met migratieachtergrond’. De definitie is niet veranderd.

De cijfers staan in deze tabel.

Cijfers en nieuws over migratie en integratie staan in het dossier Migratie en Integratie.

De economische groei wordt gemeten aan de hand van het bruto binnenlands product. Dit is, afhankelijk van de gekozen benadering, de optelsom van de totale productie, bestedingen of het inkomen van Nederland. De totale waarde van het bbp wordt bepaald met behulp van het systeem van nationale rekeningen. De toename van de waarde van het bruto binnenlands product (bbp) kan worden gecorrigeerd voor inflatie. De uitkomst hiervan wordt volumegroei genoemd en wordt gebruikt als een indicatie van de reële toename van de materiële welvaart, oftewel de economische groei.

...

De schommelingen van de economische groei op korte termijn noem je de conjunctuur. Periodes van sterkere groei (hoogconjunctuur) en periodes van tragere (laagconjunctuur) of zelfs negatieve groei (crisis) wisselen elkaar af. De meest gebruikte indicator voor de ontwikkeling van de economie is het bruto binnenlands product (bbp).
Nieuws en cijfers staan in het dossier conjunctuur

Macro-economie is het onderdeel van de economische wetenschap dat zich bezighoudt met de bestudering van 'geaggregeerde grootheden'. Dit zijn economische indicatoren die gelden voor grote groepen, bijvoorbeeld alle bouwbedrijven, alle huishoudens, of Nederland als geheel. Binnen het CBS worden deze economische indicatoren geraamd op basis van micro-data, gegevens voor afzonderlijke bedrijven of individuen. Voorbeelden van macro-economische indicatoren zijn het bbp, de werkgelegenheid, de consumptie, de investeringen en de handel met het buitenland. Nieuws en cijfers staan in het dossier macro-economie.

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Bevolking; deze tabel toont de overleden inwoners van Nederland naar geslacht en doodsoorzaken (Beldo-lijst).

Gezondheid en welzijn; deze tabel bevat cijfers van overleden mensen naar belangrijke doodsoorzaken (beldo-lijst).

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar, bijna 5 maanden hoger dan in 2017. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar, bijna 5 maanden hoger dan in 2017. Dit blijkt uit deze tabel met nieuwe cijfers van het CBS.

De prijs van een dagje uit is in de afgelopen vijf jaar gemiddeld sterker gestegen dan de consumentenprijzen. Vooral de toegangsprijs voor musea en dierentuinen is gestegen; deze was in juli 2019 17 procent hoger dan in juli 2014.

In de Nederlandse samenleving worden steeds meer beslissingen genomen door geautomatiseerde systemen die gebruik maken van algoritmen.

De HICP is een prijsindex die wordt berekend volgens gestandaardiseerde EU-richtlijnen

Een statistische beschrijving geven van de justitiële activiteiten met betrekking tot strafzaken in de verschillende fasen van een strafproces

FLASH 6 augustus 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS CONSUMENTENPRIJSINDEX/DUTCH CONSUMER PRICE INDEX reeks alle huishoudens jul 2019 jun 2019 jul 2018 Pct verandering maand-op-maand 1,0 % -0,1 % 1,1 % Pct verandering jaar-op-jaar 2,5 % 2,7 % 2,1 % Index (basis 2015=100) 106,93 105,84 104,28 GEHARMONISEERDE CONSUMENTENPRIJSINDEX/HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES jul 2019 jun 2019 jul 2018 Pct verandering maand-op-maand 0,9 % -0,1 % 1,1 % Pct verandering jaar-op-jaar 2,6 % 2,7 % 1,9 % Index (basis 2015=100) 106,67 105,67 103,96 Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Consumentengoederen en -diensten in juli 2,5 procent duurder dan een jaar eerder.

Veiligheid en recht; deze tabel toont afdoeningen van zaken in het burgerlijk recht, bestuursrecht en strafrecht.

Arbeidsdeelname van personen van 65 jaar en ouder naar provincie, 2018

Er komen steeds meer personenauto’s op de weg in Nederland.

Nederland telt op 1 januari 2018 iets meer dan 10 miljoen motorvoertuigen.

Nederland telt op 1 januari 2018 iets meer dan 10 miljoen motorvoertuigen.

Vrije tijd en cultuur; deze tabel bevat informatie over het aantal deelnemers aan vakantie, bestemming en uitgaven.

Aantal bedrijven en werknemers haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

Volgens het prijzendashboard van het CBS waren er in de eerste helft van 2019 meer inflatie indicatoren met een hoger dan gebruikelijke prijsontwikkeling dan in 2018.

AZW: Studie-uitval 1e jaar; opleidingsniveau, regio, ISCED, studiejaar 2015/’16 tot en met 2017/’18.

In 2018 maakten Nederlandse bedrijfsbestelauto’s 813 miljoen stops. Per auto is dat gemiddeld 4 keer op een dag. In 63 procent van de gevallen was dat bij een bedrijf, bouwplaats of afhaalpunt, de overige stops waren bij een particulier.

AZW-smal; Uitstroom uit zorg en welzijn; leeftijd, branche, regio, 1e kwartaal 2015 - 4e kwartaal 2018

Volgens het prijzendashboard van het CBS was er in Nederland in de eerste helft van 2019 meer inflatie dan in 2018.

AZW-smal; Uitstroom naar baan buiten zorg en welzijn; gewerkte jaren (dienstjaren), branche, regio, 1e kwartaal 2015 - 4e kwartaal 2017

Tijdreeks Motorvortuigen

Nederland telt op 1 januari 2017 ruim 11 miljoen motorvoertuigen.

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Maatwerkrapport over het verrekenen van terugvorderingsbedragen en boetebedragen bij ingestroomde vorderingen wegens schending van de inlichtingenplicht in 2018 door gemeenten.

Motorvoertuig voor het wegverkeer ontworpen voor andere doeleinden dan personen- of goederenvervoer.

Vacature voor Telefonisch Interviewer bij het CBS

Vacature voor Telefonisch Interviewer bij het CBS

CBS in de klas, prijzen toen en nu

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2018.

Negentiende-eeuwse statistici waren vaak arts, advocaat, onderwijzer en predikant, maar ook wel ambtenaar en hoogleraar. Zij bekommerden zich beroepshalve, maar ook vanuit een overtuiging, om de medemens.

Inkomen en bestedingen; deze tabel toont opvattingen van consumenten ten aanzien over de eigen financiële situatie.

In de business economy waren er aan het begin van het derde kwartaal 1,16 miljoen mkb-bedrijven actief, bijna 335 duizend meer dan tien jaar geleden.

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is opgericht op 9 januari 1899. Het was het werkbureau van de Centrale Commissie voor de Statistiek (6 oktober 1892). Deze commissie was opgericht om departementen advies te geven over statistieken en om zelf statistieken te maken die van belang waren voor praktijk en beleid.

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Algemene Volkstelling 1971: 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971

Secmsocvoorzomndbedragbus: Sociaal economische categorie overige sociale voorzieningen, longitudinaal 1999 t/m 2017

RIO: Regionale Inkomensverdelingen, 1995-2014

Rijksfinanciën: Informatie over een financiële transactie van een rijksinstelling, 2004-2008

Patentaanvragen: Informatie over patentaanvragen, 2000 t/m 2010

Er komen meer mannen om in het verkeer dan vrouwen. Dit geldt voor alle vervoerswijzen. In 2018 stierven 485 mannen en 193 vrouwen als gevolg van een verkeersongeval.

OG: Informatie over het verloop van de relatie- en gezinsvorming in Nederland en de achtergronden daarvan. 2008

Mszoverigezorgproductentab: Overige Zorgproducten in de Medisch Specialistische Zorg, 2013-2015

Jzplustab: Jongeren in JeugdzorgPlus, 2012-2014

ICThhpers: ICT gebruik bij huishoudens en personen, 2005 t/m 2013

Mannen komen vaker om in het verkeer dan vrouwen.

Gebruikershandleiding Zorgregisters: Informatie over Gezondheid en Zorg registers bestanden binnen de microdata omgeving

Fin_Waterschappen: Informatie over inkomsten, uitgaven van de waterschappen, 2008-2012

FIN_Provincies: Informatie over baat, last of kostenplaats en balanspost van de provincies, 2007-2012

Fin_ gemeenten: Financiële informatie over baten, lasten van de gemeenten, 2006-2012

Doodoorztab: doodsoorzaken van personen die bij overlijden inwoners waren van Nederland, 2013-2018.

Conjunctuurtest industrie: Informatie over bedrijfeenheid, 2007 t/m 2010

Bedrijfsopleidingen: Informatie over deelname van werkenemers aan bedrijfopleidingen,2005,2010

Bevolking; deze tabel bevat gegevens over ingediende asielverzoeken in landen binnen en buiten de Europese Unie.

De bevolking van Nederland groeide in het eerste half jaar van 2019 sneller dan in dezelfde periode een jaar eerder. Bijna 46 duizend inwoners kwamen erbij. Er vestigden zich vooral meer mensen uit het buitenland, maar ook het aantal sterfgevallen was kleiner dan in de eerste helft van 2018.

In 2018 waren er 678 dodelijke slachtoffers bij verkeersongevallen. Daarmee is dit aantal 11 procent hoger dan in 2017, toen er 613 verkeersdoden vielen te betreuren en de grootste toename sinds 1989.

Het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen is in 2017 voor het eerst in drie jaar weer gedaald.

Volgens de nieuwe bevolkingsprognose voor Caribisch Nederland zal het inwonertal voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius tot 2045 met 21 procent groeien om daarna tot stilstand te komen.

Prognosecijfers over de bevolking van Caribisch Nederland, 2019-2050. Inwonertallen en bevolkingsstromen, per eiland.

Prognose van de bevolking naar leeftijd op Bonaire, Saba en Sint Eustatius tot 2030

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Tabellen met achtergrondinformatie horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 oktober 2017 en 2018.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juni iets hoger dan in juni 2018.

Het producentenvertrouwen industrie is in juli 2019 toegenomen.

FLASH 30 JULI 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS DUTCH INDUSTRIAL BUSINESS CONFIDENCE INDICATOR AND ORDERBOOKS PRODUCENTENVERTROUWEN/INDUSTRIAL CONFIDENCE JULI 19 JUNI 19 JULI 18 3,9 3,3 6,3 ORDERPOSITIE-INDEX (BASIS SEPT 2011=100)/ORDERBOOKS-INDEX (SEPT 2011=100) Totaal industrie 108,5 108,5 111,1 - halffabrikaten industrie 108,8 109,7 111,7 - investeringsgoederen industrie 113,4 113,0 116,3 - consumptiegoederen industrie 93,3 93,3 94,6 Tekst elektronisch conjunctuurbericht op / full text economic monitor on: www.cbs.nl

Vacature voor Test Engineer ENA

In dit dossier zijn de berichten bijeengebracht waarin geput is uit het rijke CBS-erfgoed.

Aantallen en werknemerskenmerken van familiebedrijven in Limburg, 1 januari 2016.

Nederland is een grote importeur van belangrijke agro-grondstoffen zoals cacaobonen, palmolie, sojabonen en koffie.

Cijfers over gebruik en uitstroom van jeugdhulp, naar kenmerken van jeugdigen en ouders, en levensgebeurtenissen, 2018

In de afgelopen 2 jaar zijn onderzoeken uitgevoerd naar werkende armen, verhuizingen en kansengelijkheid in het onderwijs in Haagse wijken

Indicatoren voor de Brede Welvaartsindex, zoals over opleidingsniveau en arbeidsmarkt.

Landbouw; deze tabel bevat gegevens over groenteteelt in Nederland, zoals oppervlakte en aantal bedrijven.

Winnaar ConjunctuurbekerStrijd 2018/'19

Alles over emancipatie en verschillen tussen mannen en vrouwen.

CBS: organisatie, missie, jaarplannen, geschiedenis, onafhankelijk, voor wat er feitelijk gebeurt.

In deze tabel is het aantal huishoudens en personen naar inkomensklassen opgenomen.

Inkomensklassen; particuliere huishoudens naar diverse kenmerken

U kunt deze tabel zelf aanpassen, klik op de “helpknop” om te zien hoe. Door te klikken op het “downloadicoontje” kunt u de tabel downloaden in o.a. HTML- en CSV-formaat. Voor nadere uitleg en details over deze cijfers kunt u het “tabeltoelichtingsicoontje” (I) aanklikken.

Tevens kunt u ook een mooie visualisatie van de inkomensverdeling bekijken.

Het dossier Brexit bestaat uit cijfers en nieuwsberichten met de mogelijke effecten op de Nederlandse economie

Bevat grafieken over consumentenvertrouwen, productenvertrouwen en de wisselkoers van de Britse pond.

Notitie met de belangrijkste uitkomsten van de review van de kwaliteit van de NSE 2019 voor het niet-bekostigd onderwijs

Opleidingsniveau van de bevolking per wijk en buurt voor enkele gemeenten in 2017

Tevredenheid over politie van burgers, slachtoffers en aangevers (proces-verbaal ondertekend) uit de Veiligheidsmonitor, 2014-2017

Vacature voor Monitoring Expert

CBS in de klas, Regelement

ConjunctuurBekerStrijd, Handleiding

Culturele diversiteit van politiewerknemers, onder andere uitgesplitst naar politie-eenheid, in- en uitstroom, 2018

In het eerste kwartaal van 2019 gaven Nederlandse consumenten ongeveer 390 miljoen euro uit (excl. btw) bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is 15 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In de periode 2012-2017 is de instroom van immigranten uit India meer dan verdubbeld tot 8.630 per jaar. Indiase immigranten zijn voornamelijk kennismigranten die werken in de IT- en informatiedienstverlening

In tweede kwartaal 2019 minder asielzoekers (5 205), meer nareizende gezinsleden (880) dan in eerste kwartaal 2019

In het eerste kwartaal van 2019 gaven Nederlandse consumenten ongeveer 390 miljoen euro uit (excl. btw) bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is 15 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In 2017 kwamen 8 630 Indiase immigranten naar Nederland. Het waren vooral kennismigranten (expats) en gezinsmigranten. Kennismigranten uit India gingen veelal in Amsterdam, Den Haag en Amstelveen wonen, overige arbeidsmigranten uit India vooral in Eindhoven, Amsterdam en Groningen.

Beschrijving CBS Urban Data Center/Zwolle

Het CBS Urban Data Center/Venlo is gevestigd in het Stadskantoor van de gemeente Venlo.

In de Utrechtse gemeente Veenendaal is een tijdelijk datacenter opgestart. Deze is erop gericht om het datagedreven werken binnen de gemeente te stimuleren.

Beschrijving CBS Urban Data Center Schagen

Vanaf 31 augustus 2017 bundelen de gemeente Leidschendam-Voorburg en het CBS hun krachten op het gebied van data

CBS Provinciaal Data Center Limburg

CBS Urban Data Center Leiden

CBS en de gemeente Heerlen werken sinds november 2016 samen binnen het CBS Urban Data Center/Heerlen.

CBS en gemeente Groningen gaan samenwerken in Urban Data Center voor regio Groningen

CBS Urban Data Center/Eindhoven

CBS en de gemeente Den Haag werken sinds 26 september 2017 samen binnen het CBS Urban Data Center/Den Haag

Het bruto binnenlands product (bbp) geldt als de belangrijkste graadmeter voor de economische ontwikkeling in ons land.

Het bruto binnenlands product (bbp) geldt als de belangrijkste graadmeter voor de economische ontwikkeling in ons land.

Het bruto binnenlands product (bbp) geldt als de belangrijkste graadmeter voor de economische ontwikkeling in ons land.

Het bruto binnenlands product (bbp) geldt als de belangrijkste graadmeter voor de economische ontwikkeling in ons land.

Het bruto binnenlands product (bbp) geldt als de belangrijkste graadmeter voor de economische ontwikkeling in ons land.

In economisch slechte tijden gaan meer bedrijven failliet dan in economisch goede tijden.

Denk hierbij aan uitgaven aan eten, kleding, meubels, elektronica, benzine, water en elektriciteit, uitgaven in de horeca, enzovoort

Het consumentenvertrouwen geeft actuele informatie over de opvattingen van consumenten.

Het bruto binnenlands product (bbp) geldt als de belangrijkste graadmeter voor de economische ontwikkeling in ons land.

In Nederland is de AEX de belangrijkste graadmeter van de Nederlandse aandelenmarkt.

Tabellen met voorlopige achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2017 en 2018.

Tabellen met definitieve achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2016 en 2017.

Thema Industrie en energie

Als u eigen bestanden wilt koppelen aan CBS-microdata dan dient u deze veilig te uploaden via onze uploadprocedure.

De emissieregistratie bestaat sinds 1974 en levert cijfers over de uitgifte van zo’n 350 voor het milieu relevante stoffen in lucht, bodem en water

In een verkennend onderzoek is gekeken naar broertjes en zusjes die in 2018 uit huis werden geplaatst, om zo een beeld te krijgen of broertjes en zusjes bij een uithuisplaatsing al dan niet van elkaar gescheiden worden.

In een verkennend onderzoek is gekeken naar jongeren die in de periode 2015 t/m 2018 meerdere trajecten jeugdzorg met verblijf hebben gehad, om zo een beeld te krijgen van het aantal door- of overplaatsingen.

Thema Vrije tijd en cultuur

In mei was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 8,9 procent groter dan in mei 2018.

Post van de overheid digitaal ontvangen in de Berichtenbox, bekijken welke gegevens er bij overheidsorganisaties geregistreerd staan, of de status van een vergunningsaanvraag volgen, steeds meer zaken kunnen tegenwoordig digitaal via MijnOverheid.

Prijzen; deze tabel bevat gemiddelde prijzen per jaar van veertien soorten levensmiddelen vanaf 1800.

Bouwen en wonen; deze tabel geeft de prijsontwikkelingen van de voorraad van bestaande koopwoningen per woningtype.

Vacature voor Database & Server Administrator

Bestaande koopwoningen waren in juni 6,9 procent duurder dan in juni 2018.

Prijsstijging koopwoningen in grote steden vlakt af.

Consumenten hebben in mei 2,4 procent meer besteed dan in mei 2018. De groei is groter dan in de voorgaande vier maanden.

FLASH 22 juli 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS CONSUMENTENVERTROUWEN/DUTCH CONSUMERCONFIDENCE Seizoengecorrigeerd/Seasonally adj. Jul'19 Jun'19 Jul'18 Index 2 0 23 Verandering (t.o.v.vorige maand) +2 +3 0 Oorspronkelijk / original series Jul'19 Jun'19 Jul'18 Index 3 2 24 Verandering (t.o.v. jaar eerder) -21 -22 -2 Tekst conjunctuurbericht op / full text economic monitor on: www.cbs.nl

FLASH 22 juli 2019 PB09-515A CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS CONSUMPTIE HUISHOUDENS BINNENLANDS)/DUTCH FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS (DOMESTIC)(Y/Y-CHANGES) 2019 2019 2018 VOLUMEMUTATIES KOOPDAGGECORR. Mei Apr Mei Voeding en genot -0,5 1,4 2,7 Duurzame goederen 6,1 2,1 1,8 Ov.goederen 5,8 1,7 -0,2 Diensten 1,4 1,9 2,5 Consumptie huish. binnenland 2,4 1,8 2,1 More information in Conjunctuurbericht on www.cbs.nl

De stemming onder consumenten verbetert opnieuw..

In 2018 verdronken 112 inwoners van Nederland, 27 meer dan in 2017. Deze toename is alleen bij personen vanaf 20 jaar

Verdrinkingen bij mannen en vrouwen, uitgesplitst naar leeftijd en provincie.

Een steeds groter deel van de 25- tot 45-jarige mannen is niet actief op de arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal van 2009 ging het nog om 4,6 procent, begin dit jaar om 8,0 procent.

Aantal bedrijven met werknemers op Caribisch Nederland en werknemers en minimumloon, 2006-2017

Vacature voor Statistisch analist jaarrekeningen en balansen

Handel en toerisme bestaat uit grafieken over de export en van Nederlandse goederen en diensten.

Handel met Verenigd Koninkrijk door bedrijven in de regio Haaglanden, naar bedrijfstak en grootte bedrijven, 2016-2018.

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2016 voorlopig en 2015 definitief.

Lijst overheidsinstellingen, verslagperiode 2017 voorlopig en 2016 definitief.

resultaten van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2018 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet.

Van de 18- tot 25-jarigen gaf 86 procent in 2018 aan gelukkig te zijn, in 1997 was dit nog 91 procent.

De bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie (bbp) bedraagt 3,7 procent.

AZW: HBO Verpleegkunde CROHO 34560; 2016/’17-2018/’19. Instroom, deelnemers, gediplomeerden, studierendement en sectorrendement.

Een eerste proeve van een satellietrekening cultuur en media waarin de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie wordt beschreven.

Het samenstellen van cijfers over personen die op de peildatum een indicatie voor zorg ten laste van de Wet langdurige zorg (Wlz) hebben en hun Wlz-zorggebruik. De cijfers over gebruik hebben betrekking op zorg in natura (zin) en zorg die betaald is vanuit een persoonsgebonden budget (pgb).

Samen met statistische bureaus van de buurlanden zet het CBS een systeem van grensoverschrijdende statistieken op.

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Dit rapport bevat uitkomsten over omzet(ontwikkelingen), banen en werknemers van leden van branchevereniging VHG, hoveniers-en groenvoorzieningsbranche over 2018.

We hebben bestudeerd of er een direct verband bestaat tussen uitkeringsafhankelijkheid bij ouders en de kans op economisch succes van hun kinderen op latere leeftijd.

Het gaat om de volgende regio's GGZ Leiden, GGZ Duin- en Bollenstreek, GGZ Rijnstreek, GGZ Haagstreek, GGZ Midden-Holland en GGZ Zoetermeer.

Voorrmutwoonnietwoontab: voorraadmutatietype van woningen en niet-woningen afkomstig uit de BAG, 2012-2018

FLASH 16 mei 2019 PB12-000A CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS WERKLOZE BEROEPSBEVOLKING / DUTCH UNEMPLOYED LABOUR FORCE juni19 mei19 juni18 Seizoengecorrigeerde cijfers Werkloze beroepsbevolking 313.000 302.000 354.000 Werkzame beroepsbevolking 8.953.000 8.937.000 8.762.000 Werkloosheidspercentage 3,4% 3,3% 3,9% Niet seizoengecorrigeerde cijfers Werkloze beroepsbevolking 300.000 302.000 338.000 Werkzame beroepsbevolking 8.981.000 8.946.000 8.792.000 Werkloosheidspercentage 3,2% 3,3% 3,7% Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

In mei waren er 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde sinds februari met gemiddeld 3 duizend per maand naar 302 duizend. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind mei 251 duizend lopende WW-uitkeringen.

Op Bonaire waren consumentengoederen en diensten in het tweede kwartaal van 2019 1,1 procent duurder dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal betaalde de consument 0,7 procent meer dan een jaar daarvoor.

Aanbod- en gebruiktabellen, input-outputtabellen en rekeningenstelsel 2015-2018

Verzamelde informatie over de energietransitie; de overgang van het gebruik van fossiele energie naar hernieuwbare energie.

1,2 miljoen mensen in 2018 slachtoffer cybercrime. Vooral jongeren slachtoffer, vermogensdelicten kwamen het vaakst voor

In 2018 gaf 8,5 procent van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van digitale criminaliteit. Dat komt neer op ruim 1,2 miljoen mensen. Vooral jongeren waren slachtoffer. Vermogensdelicten kwamen het vaakst voor.

Nieuwbouwwoningen: Inputprijsindex bouwkosten 2015=100: methodebeschrijving en basisverlegging naar 2015=100.

vrktab: Verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen, 2007-2018

VM 2014:Veiligheidsmonitor over de ontwikkeling van de sociale veiligheid in Nederland. (opvolger van IVM).

Nietvslgwbtab: Gemeente-, wijk- en buurtcodes van aanvullende verblijfsobjecten, 1999-2019.

Nko: Nationaal kiezers onderzoek, 2010-2012

Gemeentestpltab: Gemeente Standplaats van de banen in december, 2014-2017.

LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata.

SHARE: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

Overzicht arbeidsmarkt: ontwikkeling van loonkosten per gewerkt uur, de prijs van arbeid

De musea zijn ingedeeld op basis van omvang (in vte's) en in de tabel gespecificeerd in vijf categorieën.

Werkgelegenheid bij podia voor professionele podiumkunsten, naar omvang in vte, 2011-2017.

Je moet het zien als één grote verzameling op elkaar afgestemde data over inwoners, economie en arbeidsmarkt van regio’s aan beide zijden van de grens’

Vslvierkanttab: Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt,, 1995-2018.

Vrlgbaadresobjectbus: Adreskenmerken van personen in de GBA (niet gecoördineerd), 1995-201903.

Halttab: delictkenmerken van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar, 2005-2018

Een overzicht van de meest recente documentatie van de beschikbare maatwerkbestanden.

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

INformatie over de Regeling verstrekking gegevens doodsoorzaken CBS

Mensen die hun zorgpremie minimaal een half jaar niet betaald hebben.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in juli iets minder gunstig.

Verkeer en vervoer; deze tabel toont het ladinggewicht van het binnenlands en grensoverschrijdend goederenvervoer.

In 2018 werd 1,71 miljard ton goederen vervoerd vanuit, naar en binnen Nederland. Dit is een stijging van 1,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Deze toename was geheel het gevolg van meer goederenvervoer over de weg (1,6 procent) en over zee (1,5 procent).

Opvattingen over relatievorming- en ontbinding in 2017 naar achtergrondkenmerken

Nederland telde op 1 april 2019 bijna 3,8 miljoen runderen.

De monitor geeft cijfers over het vervoerd ladinggewicht van het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer. Alle vervoerwijzen (zeevaart, luchtvaart, wegvervoer, binnenvaart, spoorvervoer) komen aan bod.

Voor gebruikers van de statistieken over de overheidsfinanciën, zoals het overheidstekort en de overheidsschuld, is het nuttig om te weten welke instellingen in de cijfers meegenomen zijn.

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie.

Uurlonen naar soort cao, arbeidsrelatie en sector, 2006-2018

LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata

Herziene achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging, 1 oktober 2018.

Werkgelegenheid en werknemers Schiphol en metropoolregio Amsterdam (MRA) 2017, naar opleiding, herkomst, leeftijd.

FLASH 15 juli 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS IN- EN UITVOER / DUTCH IMPORTS AND EXPORTS Niet seizoengecorrigeerd / non seasonally adjusted Waarde in mln euro / value in mln euros mei 2019 april 2019 mei 2018 Invoer 39.455 38.763 36.751 Uitvoer 45.034 42.814 41.751 Handelsoverschot 5.579 4.051 5.000 Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Het volume van de goederenexport was in mei 1,5 procent groter dan in mei 2018.

FLASH 15 juli 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS DETAILHANDEL/DUTCH RETAIL TRADE Pct verandering mei 2019 april 2019 mei 2018 jaar-op-jaar Omzet 4,4 4,6 4,5 index (basis mei 2019 april 2019 mei 2018 2015=100) Omzet 120,0 112,6 114,9 Tekst nieuwsbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

De detailhandel heeft in mei ruim 3 procent meer omgezet dan in mei 2018.

Prijzen; deze tabel geeft de prijsontwikkeling van diensten van makelaars, taxateurs en verhuurbedrijven.

Nieuwbouwkoopwoningen waren in het eerste kwartaal van 2019 ongeveer 10 procent duurder dan een jaar eerder.

Doorstrrom van havo naar hbo en van vwo naar wo, op kamers gaan van studenten. Naar welvaart van de ouders

Pilotonderzoek naar het samenstellen van de Staatsbalans, een overzicht van bezittingen en schulden van de Rijksoverheid

De doorstroom van havo naar hbo daalde in 2015, en is daarna stabiel gebleven. De doorstroom van vwo naar wo bleef stijgen. Steeds minder studenten van hbo en universiteit gaan op kamers

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2016/'17.

Zetelverplaatsingen en verplaatsing van intellectueel eigendom naar Nederland hebben een duidelijke invloed op de economie.

Heroverwegingen en bijstellingen van het schooladvies in groep 8, naar opleidingsniveau van de ouders.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 en oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/’17.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is toegenomen in juni.

Gezondheid en welzijn; deze tabel biedt een actueel overzicht van de belangrijkste cijfers over gezondheid en zorg.

Nederlanders die zich rekenen tot een religieuze stroming of groepering en regelmatig religieuze diensten bijwonen, zijn vaker maatschappelijk actief dan niet-kerkgangers.

Participatie en vertrouwen bij niet-religieuzen, rooms-katholieken, Nederlands hervormden, gereformeerden, PKN’ers, moslims en mensen met een overige religie.

Stage vacature voor Structureren van instructies procesmodel voor het profilen van grote ondernemingen

LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata

Productiviteitspatronen uit verschillende bronnen (PS, SFO) worden vergeleken voor bedrijven in de industrie en de dienstensector voor de periode 2001-2015.

Hoe hebben de consumentenprijzen in Nederland zich ontwikkeld sinds 1900? Hoeveel zou een gulden in 1901 nu waard zijn?

Als jurist drong Wichmann begin 19e eeuw in vele artikelen aan op een radicale hervorming van het strafrecht

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Van de vijf meestbezochte vakantielanden is Spanje het voordeligst voor vakantiegangers die zelf de boodschappen doen. In Spanje zijn de prijzen voor voeding 4 procent lager dan gemiddeld EU.

Steeds meer Nederlanders ondergaan een medische specialistische behandeling voor obesitas. Deze behandelingen komen vaker voor bij lagere inkomens.

Data effectiever inzetten voor lokaal bestuur: dat maken de CBS Urban Data Centers (CBS UDC’s) mogelijk.

De Natuurlijk Kapitaalrekeningen hebben als doel om de relatie tussen natuur, economie en welzijn op overzichtelijke en internationaal vergelijkbare wijze – letterlijk - in kaart te brengen.

Dashboard arbeidsmarkt: werkgelegenheid en economische groei

Welke factoren hangen samen met de leefbaarheid in Haagse wijken?

FLASH 10 juli 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS OMZET EN PRODUCTIE INDUSTRIE / DUTCH MANUFACTURING TURNOVER AND PRODUCTION Niet seizoengecorrigeerd / non-seasonally adjusted (y/y) mei 2019 april 2019 mei 2018 Omzet Industrie -4,4 0,0 6,2 Productie Industrie -1,8 -1,0 2,9 Seizoengecorrigeerd / seasonally adjusted (m/m) mei 2019 april 2019 mei 2018 Productie Industrie -0,5 -0,5 0,2

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 1,8 procent lager dan in mei 2018.

In 2018 werd ruim 41,5 miljoen ton goederen vervoerd over Nederlands spoor. Dit is een toename van 0,9 procent in vergelijking met 2017. Het vervoer van steenkolen daalde.

Vacature voor Parttime Interviewer

Het SSB beschikt over diverse bestanden met informatie over onderwijs zoals onderwijsdeelname, opleidingsniveau en diploma’s. Deze handleiding geeft een overzicht van deze bestanden en hoe ermee om te gaan.

Microdatabestanden van CBS, thema Onderwijs

Stage vacature voor Interesting and challenging internship in the field of Data Science (WO-HBO)

Microdatabestanden van CBS, thema Gezondheid en welzijn

Een van de observaties van de KNAW: overheidsorganisaties denken bij het beschikbaar maken van de data die zij verzamelen primair aan burgers en bedrijven. De wetenschap staat nog niet op hun netvlies

Stikstof- en fosfaatexcretie in 2018 per diercategorie op basis van een vijfjaarsgemiddelde samenstelling van ruwvoer.

Onderzoek voor de gemeente Heerlen over welke jeugdigen een hoge (of lage) kans hebben om in te stromen naar jeugdhulp.

Het deel van de kinderopvang dat wordt betaald met toeslagen stijgt in 2019 tot het hoogste niveau na 2010.

Tabellen t.b.v. IBO-deeltijdwerk over impact van kinderen, scheiding op de arbeidsduur. Deeltijdwerk en duurzame inzetbaarheid. Effect van deeltijdwerk op inkomen, economische zelfstandigheid en afhankelijkheid uitkeringen.

Ggzdbcdiagnosetab: Nevendiagnosen bij Diagnose Behandeling Comb-trajecten Geestelijke Gezondheidszorg, 2011 t/m 2016

Woon: Woononderzoek Nederland. 2006, 2009, 2012, 2015 en 2018

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Eigendomsmutaties tussen koopwoningen en overige huurwoningen, uitgesplitst naar kenmerken eigenaar en bewoners, 2014-2017

In 2017 kwamen bijna 100 duizend woningen die geen eigendom waren van een woningcorporatie in gebruik als huurwoning. Dit waren allemaal voormalige koopwoningen. Anderzijds werden 73 duizend niet-corporatiewoningen onttrokken aan de huurmarkt.

Informatie over Codelijst cao's en overige arbeidsvoorwaardenregelingen

Kenmerken van werkende armen in Den Haag

Ruim de helft van de brugklassers uit het schooljaar 1999/’00 wist wat ze later wilden worden. Kapper, piloot en dierenarts waren populaire beroepen. Achttien jaar later, in 2017, werkte ruim 18 procent ook daadwerkelijk in een aansluitende bedrijfstak.

Handelspatronen kenmerken handelaren. Ze verschillen in de ontwikkeling van hun handelsportefeuille, het aantal klantrelaties en hun overlevingskansen.

Cijfers over o.a. het BBP, inflatie, lonen, banen, werkloosheid, export goederen en de gem. dagproductie industrie.

Dit is het publicatieoverzicht Bouwen en Wonen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tijdreeks Vervoer over water

In 2017 werkten 35 duizend personen in het vervoer over water. Zij hielden zich bezig met het vervoer van vracht of passagiers in de zee- en kustvaart of binnenvaart.

In 2015 werkten 37 duizend personen in het vervoer over water

Stage vacature voor Communicatie en/of Grafische vormgeving

Informatie voor gemeenten over ruimtelijke statistieken.

Korte onderzoeksbeschrijving Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA)

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2016 en oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2015/’16 .

Delictkenmerken van personen die door de politie zijn geregistreerd als verdachte van een misdrijf, 2005-2018.

Spolisbus: Banen en lonen op basis van de Polisadministratie, 2010 t/m 201903.

Nea: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, 2005-2017.

Ggzdbctrajectentab: Geopende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten in de Geestelijke Gezondheidszorg, 2011 t/m 2016.

GgzdbcgeleverdZorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij geopende DBC-trajecten in de GGZ, 2011 t/m 2016

Consumentengoederen en -diensten in juni 2,7 procent duurder dan een jaar eerder.

FLASH 4 juli 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS CONSUMENTENPRIJSINDEX/DUTCH CONSUMER PRICE INDEX reeks alle huishoudens jun 2019 mei 2019 jun 2018 Pct verandering maand-op-maand -0,1 % -0,1 % -0,3 % Pct verandering jaar-op-jaar 2,7 % 2,4 % 1,7 % Index (basis 2015=100) 105,84 105,94 103,10 GEHARMONISEERDE CONSUMENTENPRIJSINDEX/HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES jun 2019 mei 2019 jun 2018 Pct verandering maand-op-maand -0,1 % -0,3 % -0,5 % Pct verandering jaar-op-jaar 2,7 % 2,3 % 1,7 % Index (basis 2015=100) 105,67 105,82 102,85 Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

41 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft geen voorziening voor het geval zij arbeidsongeschikt worden. Zij hebben vaak vanwege de kosten geen verzekering afgesloten en houden ook geen spaargeld of beleggingen achter de hand voor eventuele arbeidsongeschiktheid.

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers in Nederland.

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers in Nederland.

De toegevoegde waarde van de bedrijfstak loterijen en kansspelen bedroeg bijna 1,4 miljard euro in 2018. Dat is 9 procent meer dan in 2015.

Van zelfstandig ondernemers zonder personeel – de grootste groep zzp’ers – is uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2019 van CBS en TNO bekend om welke redenen zij als zelfstandige aan de slag zijn gegaan

In 2018 gaf 38 procent van de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie aan behoefte te hebben aan flexibiliteit of geen behoefte te hebben aan zekerheid. De meesten hebben echter een flexibele arbeidsrelatie uit noodzaak: ze zijn nieuw bij hun huidige werkgever (44 procent) of het lukte hun niet om een vaste baan te bemachtigen (19 procent). Het laatste is voor relatief veel uitzendkrachten de belangrijkste reden om flexibel te werken. Flexwerken uit behoefte komt vooral voor onder oproep- en invalkrachten.

...

Bij werknemers worden arbeidsongeschiktheids- en pensioenpremies ingehouden, maar zelfstandigen zijn zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en voor pensioenopbouw, bijvoorbeeld via een lijfrente. In 2017 betaalde bijna 19 procent van de 906 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap een premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bijna 1 op de 10 betaalde lijfrentepremie als pensioenvoorziening. In de afgelopen jaren is het aandeel dat premie betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of lijfrente steeds gedaald.

...

Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn tevredener over hun arbeidsomstandigheden dan werknemers: 79 procent was tevreden of zeer tevreden. Van de werknemers was dat 73 procent. Zij hebben ook minder vaak last van psychische vermoeidheid door het werk: 8 procent had hier enkele keren per maand of vaker last van. Onder werknemers is dat percentage ruim twee keer zo hoog.

De geringere vermoeidheidsklachten van zelfstandig ondernemers zijn terug te voeren op het verschil in zelfstandigheid in het werk (autonomie) en in werkdruk (taakeisen). Zelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren meer zelfstandigheid en een lagere werkdruk dan werknemers. Beide factoren zijn van belang als het gaat om werkgerelateerde psychische vermoeidheid.

...

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Voor zelfstandig ondernemers zonder personeel – de grootste groep zzp’ers – geeft de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van CBS en TNO informatie over samenwerking met andere zelfstandigen en over inleen/inhuur van personeel. In 2019 gaf 76 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel aan wel eens samen te werken met andere zelfstandigen; 31 procent doet dat vaak of altijd. Ook heeft 23 procent in de voorafgaande twaalf maanden personeel ingeleend of ingehuurd. Meestal gaat het daarbij om andere zelfstandigen.

...

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen, 2017

Bevolking; deze tabel bevat cijfers over de immigratie naar en emigratie uit Nederland en de administratieve correcties.

De aan- en afvoer van goederen in en uit de Nederlandse zeehavens bereikte in 2018 een recordniveau van bijna 605 miljoen ton, een stijging van ruim 1,5 procent vergeleken met 2017. De overslag van containers steeg met 4,5 procent het sterkst.

Afstanden en reistijd tussen woonkernen berekend over de weg, 2017

In dit programma werken overheid, sociaal maatschappelijk werk, onderwijs, medische partners, zorgverzekeraars en kennisinstellingen samen met als doel te zorgen voor een veilig opvoed- en opgroeiklimaat voor elk kind in Heerlen

In hoeverre verschilt de startpositie van pas geboren kinderen in Heerlen en hun ouders?

Drt_beid: Bedrijfsomzet per kwartaal en kenmerken zoals SBI en grootteklasse van bedrijfseenheden, 2015K1 t/m 2019K1.

BTW: Aangifte Omzetbelasting, 2007-2017

Betab: Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse, 1999 t/m 201903.

In 2018 overleden ruim 153 duizend inwoners van Nederland. Met bijna 47 duizend was kanker, net als de afgelopen jaren, de meest voorkomende doodsoorzaak. Aan hart- en vaatziekten overleed ongeveer 25 procent van de overledenen, en 1 procent van de sterfgevallen was toe te schrijven aan de griep.

Zolang steden bestaan, hebben ze een belangrijke rol gespeeld in het leven van mensen: zij trokken naar de steden op zoek naar werk, een opleiding, nieuwe kansen of vertier.

De Nederlandse bevolking is explosief gegroeid in de laatste eeuw: van 5 miljoen in 1900 naar ruim 17 miljoen in 2019.

Voldoende werk is van cruciaal belang voor de vitaliteit van een regio.

Mensen die uit andere delen van Nederland naar de Randstad trekken, komen vaak om te studeren of om de eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten nadat zij elders een studie hebben afgerond.

De sociaal-economische situatie en het inkomen van mensen in krimpregio’s is relatief ongunstig, vooral in het noorden van het land.

Het Iv3-model 2020 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van provincies 2020.

Het Iv3-model 2020 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van gemeenten 2020.

In de CBS-publicatie ‘Welvaart in Nederland 2019’ staat de nieuwste informatie over inkomen, bestedingen en vermogen van inwoners van Nederland

Spoorloos veroordeelden, een vervolg naar kenmerken over onder andere demografie, werk en uitkering, 1998 - 2015.

Aantal en aandeel AOW’ers en hoogte mediane aanvullende pensioen, 2011-2017.

Het aandeel vrouwen in de AOW met een aanvullend pensioen is gestegen van 52 procent in 2001 naar 65 procent in 2017.

Tweejaarlijkse publicatie over het inkomen, het vermogen en de bestedingen van huishoudens en personen in Nederland.

In dit achtergrondartikel wordt de welvaartspositie van gepensioneerden geschetst aan de hand van diverse indicatoren afkomstig uit de publicatie Welvaart in Nederland 2019.

Lagere fosfaatproductie en stikstofuitscheiding in 2018, op basis van deze cijfers voldoet Nederland aan derogatievoorwaarden

Natuur en milieu; deze tabel bevat productie en gebruik van dierlijke mest en aanwezige mineralen stikstof en fosfaat.

Natuur en milieu; de tabel bevat de mestproductie en uitgescheiden hoeveelheid stikstof, fosfaat en kali.

In 2018 hadden de meeste thuiswonende kinderen in Caribisch Nederland werkende ouders. Van de bijna 5,2 duizend thuiswonende kinderen tot 25 jaar op Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft 92 procent ten minste één werkende ouder.

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

De lente loopt op zijn eind, de zomer komt eraan. De natuur is aan het bloeien en aan graspollen ook geen gebrek. Voor mensen met hooikoorts betekent dit echter niesbuien, verstopte neuzen en geïrriteerde ogen als allergische reactie op de pollen (stuifmeel) van bomen en grassen die in de lucht vrijkomen.

Informatie op website over inloggen op Remote Access

Omzetontwikkeling en –niveau van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK)

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei 2,0 procent hoger dan in mei 2018.

De teelt van tarwe, uien en aardappelen is in 2019 toegenomen. De arealen tarwe en uien zijn vergeleken met een jaar eerder met bijna 9 en 7 procent gegroeid.

Overheid en politiek; deze tabel toont de administratieve uitgaven, ontvangsten en schulden van de Rijksoverheid.

Industrie en energie; deze tabel geeft de productie van elektriciteit in Nederland uit de verschillende energiedragers.

Onderwijs; deze tabel bevat de leerlingen uit culturele minderheden en achterstandsleerlingen in het basisonderwijs.

Verkeer en vervoer; deze tabel bevat gegevens over het vervoer van goederentreinen over Nederlandse grondgebied,

Onderwijs; deze tabel toont de leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs naar geslacht.

Het slagingspercentage in het voortgezet onderwijs is het hoogst bij vmbo-b, en het laagst bij havo. Na vmbo gaan de meesten naar het mbo. 17% van de geslaagden op havo en vwo volgt een jaar later geen onderwijs

Van de bedrijven die exporteren doet het grootste deel dit niet structureel.

In het eerste kwartaal van 2019 reisden 17,1 miljoen passagiers via Amsterdam Schiphol en de vier overige nationale luchthavens van en naar Nederland. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2018 was het aantal passagiers 1,9 procent hoger.

Onderzoek naar zorg voor kinderen op Caribisch Nederland, 2018

In het eerste kwartaal van 2019 reisden 17,1 miljoen passagiers via Amsterdam Schiphol en de vier overige nationale luchthavens van en naar Nederland. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2018 was het aantal passagiers 1,9 procent hoger.

Deze tabel laat het gebruik van de Tijdelijke huurcontracten zien in Nederland op peildatum 31 december 2018.

Stagevacature voor junior communicatieadviseur HBO

Stagevacature Uitdagende stage op de afdeling Opleiden in Heerlen!

Stagevacature voor Project update CBS-website

Vacature voor stageopdracht Open Heerlen

Vacature voor stageopdracht Open Stages Den Haag

Stage vacature voor Raming Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens

Het data-ecosysteem moet zorgen voor betere ondersteuning van overheden, meer hergebruik van data en meer samenhangende informatie

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Vanaf 20 juni zal er nog maar één versie van StatLine beschikbaar zijn.

Koningsdag is één van de belangrijkste nationale feestdagen in Nederland. Overal in het land worden Koningsdagactiviteiten georganiseerd, zoals vrijmarkten, festivals en Koningsnachtfeesten

ijfers over de woningmarkt staan op dit moment sterk in de belangstelling vanwege het tekort aan woningen in bepaalde regio’s. Het CBS registreert het aantal verhuizingen per maand, dit brengt de doorstroming op de woningmarkt in kaart, de vorming van nieuwe huishoudens en regionale bevolkingsgroei of -krimp.

Met de digitalisering van de samenleving groeit de interesse in cybercrime

Zonnestroom is een belangrijke hernieuwbare energiebron. In dit artikel wordt het onderzoek toegelicht dat het CBS uitvoert om de aantallen en de locaties van zonnepanelen met behulp van deep learning methoden nauwkeuriger in kaart te brengen

Eerder berichtte het CBS over de ontwikkeling van de sociale spanningen-indicator op basis van sociale media berichten. Deze indicator is ontwikkeld door het Center for Big Data Statistics (CBDS) van het CBS en is bedoeld om de spanningen in de samenleving te meten

De tijd dat we vragen intypen in zoekmachines is op termijn deels voorbij. Zeker omdat de mobiele telefoon meer en meer ons onlinecommunicatiemiddel is

Innovatieproduct CBDS Verhuiskans schatten met machine learning

Is het mogelijk om een wens om te verhuizen te meten zonder dat aan mensen te vragen? Deze vraag heeft het CBS in het Center for Big Data Statistics onderzocht. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt het CBS deze vraag naar de verhuiswens momenteel reeds in de WoON-enquête

Innovatie bij kleine bedrijven.

Toelichting op conceptuele wijzingen die zijn doorgevoerd in de in juni 2019 gepubliceerde IMOC

Stagevacature voor Mobile device sendordata voor surveys HBO WO

Stagevacature voor Content en Sociale Media

Stagevacature CBS data voor Wikipedia (HBO)

Stage vacature voor Dashboard huishoudensstatistieken

Stagevacature Begtrippen in het onderwijs (HBO)

Het producentenvertrouwen industrie is in juni 2019 verder afgenomen.

FLASH 27 JUNI 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS DUTCH INDUSTRIAL BUSINESS CONFIDENCE INDICATOR AND ORDERBOOKS PRODUCENTENVERTROUWEN/INDUSTRIAL CONFIDENCE JUNI 19 MEI 19 JUNI 18 3,3 4,7 7,7 ORDERPOSITIE-INDEX (BASIS SEPT 2011=100)/ORDERBOOKS-INDEX (SEPT 2011=100) Totaal industrie 108,5 109,1 111,2 - halffabrikaten industrie 109,7 109,9 111,6 - investeringsgoederen industrie 113,0 113,7 116,4 - consumptiegoederen industrie 93,3 94,2 95,4 Tekst elektronisch conjunctuurbericht op / full text economic monitor on: www.cbs.nl

Industrie en energie; deze tabel toont de Nederlandse productie van hernieuwbare elektriciteit, naar bron of techniek.

Verbruik hernieuwbare energie

Nederlandse gemeenten zamelden in 2018 8,5 miljard kilogram huishoudelijk afval in, 494 kilo per inwoner. Daarvan was 206 kilogram gemengd restafval en 288 kilogram gescheiden ingezameld afval. De inzameling van hout en textiel neemt sinds de afloop van de economische crisis toe.

Vijf jaar na het verlaten van het onderwijs is gekeken naar de arbeidspositie van (voortijdig) schoolverlaters. Wat zijn de kenmerken van de schoolverlaters uit studiejaar 2009/'10? En hebben ze vijf jaar later een baan en hoeveel verdienen ze dan gemiddeld per uur?

Personen geboren op de voormalig Nederlandse Antillen en Aruba en migranten kiezen deels andere woonwijken op Sint Eustatius en Saba.

Bereken de jaarlijkse huurverhoging van uw vrije sector huurwoning volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit wordt ook wel de indexering van de huur genoemd.

De armoedemonitor laat zien hoeveel financieel kwetsbaren in de gemeente gebruikmaken van gemeentelijke regelingen

Deze Nieuwsflits bevat een kort overzicht van de recente ontwikkeling van de arbeidsmarkt (AZW StatLine). Inclusief een overzicht van de relevante onderzoeken die in AZW verband worden uitgevoerd.

Economie en arbeidsmarkt in de grensregio‘s van de Beneluxlanden en aangrenzende gebieden. Een verkenning op NUTS-3 niveau.

Prijzen; deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen per provincie.

In 2018 verhuisde 12% van de gezinnen met kinderen jonger dan 4 jaar uit Amsterdam naar een andere gemeente. Ook uit de andere drie grote steden vertrokken meer jonge gezinnen dan uit kleinere gemeenten. Gezinnen met een hoger inkomen verlaten de grote stad het vaakst, evenals gezinnen zonder migratieachtergrond.

Onderzoek naar toegang en belemmeringen die 25- tot 65-jarigen ondervinden bij het volgen van opleidingen, 2016

Begin 2019 waren er bijna 666 duizend motorfietsen in Nederland, 0,6 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal motorfietsen is al sinds 2012 vrij constant.

Begin 2018 zijn er ruim 661 duizend motorfietsen in Nederland. Dat is bijna 1 procent meer dan een jaar eerder.

Dit is de nieuwsbrief voor gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en ruimtelijke statistieken.

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Ons team had de opdracht uit te zoeken hoe het dark web als informatiebron gebruikt kan worden voor nieuwe statistieken over digitale criminaliteit

Informatie voor deelnemers enquêtes

Omzetontwikkeling van horeca en detailhandel in Den Haag

In 2017 had van alle particuliere huishoudens in Nederland 1,5 procent een vermogen van 1 miljoen euro of meer.

In 2018 maakten 1 829 inwoners van Nederland een einde aan hun leven, 88 minder dan in 2017. Het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar nam af, van 81 in 2017 tot 50 in 2018. Onder personen van 20 tot 40 jaar en onder vrouwen is het aantal zelfdodingen iets toegenomen.

Deze tabellen zijn gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek. Dit is een registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.

In 2017 telde Nederland 115 duizend miljonairshuishoudens. Gemiddeld beschikten zij over 3 miljoen euro vermogen, 55 keer zo hoog als dat van niet-miljonairs. Hun besteedbaar jaarinkomen is drie keer zo hoog. Van de werkzame miljonairs is bijna 80 procent ondernemer, van de werkzame niet-miljonairs is dat 15 procent.

De conjunctuurgecorrigeerde werkloosheid is berekend en zegt iets over de lange termijn ontwikkeling.

Het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd is de achterliggende invulinstructie. In dit Informatieprotocol is vastgelegd hoe zaken gedefinieerd worden en hoe omgegaan moet worden met bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij een tussentijdse wijziging van woonplaats en perspectief.


Onderliggende DBC-diagnosen van de diagnose-indelingen in StatLinetabellen m.b.t. Medisch Specialistische Zorg (DBC MSZ)

Macro-economie; deze tabel toont de uitgaven aan investeringsgoederen ingedeeld naar type van vaste activa.

Macro-economie; deze tabel toont gegevens over productie, bestedingen en inkomens van het bruto binnenlands product.

Macro-economie; deze tabel bevat gegevens over de toegevoegde waarde vanuit productie uitgesplitst naar bedrijfstak.

Tabellen met het aantal industriële bedrijven met verbruik van elektriciteit en aardgas in 2017 naar belastingschijf.

Overheid en politiek; deze tabel bevat gegevens over de schuld van de overheid, onderverdeeld naar schuldtitels.

Overheid en politiek; deze tabel bevat gegevens over de balans van de overheid, de vorderingen en schulden.

Ook volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018.

Overheid en politiek; deze tabel bevat enkele belangrijke gegevens over de financiën van de sector overheid.

Overheid en politiek; deze tabel bevat gegevens over inkomsten en uitgaven, vorderingen- en exploitatiesaldo

Arbeid en sociale zekerheid; deze tabel toont het aantal banen naar bedrijfstak, uitgesplitst naar mannen en vrouwen.

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het eerste kwartaal van 2019 uit op 61,4 miljard euro. Dat is 1,4 miljard euro meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Macro-economie; deze tabel toont de ontwikkeling van het saldo en de schuld van de Nederlandse overheid (EMU-definitie).

Macro-economie; deze tabel toont de niet-financiële (lopende) transacties van de institutionele sectoren.

Beloning en arbeidsvolume van werknemers, bedrijfstak; nationale rekeningen

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg in het eerste kwartaal van 2019 met 2,4 procent.

Overheid en politiek; deze tabel bevat gegevens over de uitgaven aan sociale uitkeringen door de overheid.

De overheid keerde in 2018 voor 155,6 miljard euro uit aan sociale uitkeringen, bijna 4 miljard euro meer dan in 2017. Hiermee waren de uitgaven aan sociale uitkeringen goed voor 47,8 procent van de overheidsuitgaven.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in juni een fractie minder gunstig.

Macro-economie; deze tabel bevat financiële transacties, overige mutaties en balansen van de Nederlandse economie.

Overheid en politiek; deze tabel bevat gegevens over de belastingopbrengsten van de overheid, per belasting.

FLASH 24 juni 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS BBP 2019-I TWEEDE RAMING DUTCH GDP Q1 2019 FINAL ESTIMATE BBP / GDP Kw1.19 Kw4.18 Kw3.18 Kw2.18 Kw1.18 jaar-op-jaar (nsa y/y) 1,7 2,2 2,5 3,0 2,8 kwartaal-op-kwartaal (csa q/q) 0,5 0,5 0,2 0,6 0,6 BBP in detail (re%le pct verandering jaar/jaar) Kw1.19 Kw4.18 Kw3.18 Kw2.18 Kw1.18 Consumptieve bestedingen 0,9 1,7 1,7 2,2 2,7 w.v.Consumptie huishoudens 0,7 2,1 1,7 2,5 3,0 Consumptie overheid 1,3 1,0 1,6 1,7 2,1 Investeringen in vaste activa 5,0 2,5 -1,9 5,7 6,1 Uitvoer goederen en diensten 1,3 2,5 4,5 4,2 3,9 Invoer goederen en diensten 2,2 1,4 2,9 4,1 5,0 Bruto binnenlands product 1,7 2,2 2,5 3,0 2,8 Kw1.19 Kw4.18 Kw3.18 Kw2.18 Kw1.18 Banen van werknemers 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Overheid en politiek; deze tabel bevat gegevens over inkomsten en uitgaven, vorderingen- en exploitatiesaldo.

24 juni 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS BANEN, ARBEIDSVOLUME EN LONEN VAN WERKNEMERS/ JOBS, LABOUR INPUT AND COMPENSATION OF EMPLOYEES %-verandering t.o.v. dezelfde periode van het voorgaande jaar (%-changes on corresponding period of previous year) Q1/2019 Q4/2018 Q1/2018 Banen van werknemers (jobs of employees) 2,5 2,6 3,0 Arbeidsvolume (Labour input of employees) 2,5 2,8 3,1 Loonkosten per arbeidsjaar (Compensation of employees per full-time equivalent job) 2,7 1,9 1,8 Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Handel en horeca; deze tabel toont het arbeidsvolume van werknemers en zelfstandigen in deze sector.

Bevolking; deze tabel bevat informatie over de herkomstgroepering en generatie van de bevolking van Nederland.

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2019.

Het prijzendashboard toont de prijsontwikkeling of inflatie in vier segmenten in de economie: de consumptie door huishoudens, de productie van goederen en diensten, vastgoed en investeringen, en de kapitaalmarkt. Het geeft een breder beeld van de prijsveranderingen dan consumentenprijsindex

Het prijzendashboard toont de prijsontwikkeling of inflatie in vier segmenten in de economie: de consumptie door huishoudens, de productie van goederen en diensten, vastgoed en investeringen, en de kapitaalmarkt. Het geeft een breder beeld van de prijsveranderingen dan consumentenprijsindex

Tijdreeks prijzen koopwoningen.

Regionale verdeling van de bevolking over Nederland. Krimp en groei, verhuizingen, werkgelegenheid, hoogopgeleiden, hoge en lage inkomens. Stedelijke gebieden.

Wat beweegt mensen om zzp’er te worden en hoe verloopt het ondernemerschap? Het CBS houdt allerlei gegevens over zzp’ers bij en voert onderzoeken uit om deze groep in beeld te brengen.

Bestaande koopwoningen waren in mei 7,2 procent duurder dan in mei 2018.

In april was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 6,7 procent groter dan in april 2018.

Gezondheid en welzijn; deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg naar soort aanbieder en financieringsregeling.

In 2018 is 100,0 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, 3,0 miljard euro meer dan in 2017. De zorguitgaven groeiden voor het zesde achtereenvolgende jaar minder hard dan de economie.

De statistiek ‘Huishoudens in de Nationale Rekeningen’ geeft een kwantitatief beeld van de verdeling van transacties in de nationale rekeningen van inkomens, bestedingen, besparingen en vermogens naar verschillende huishoudenscategorieën.

Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet of forfaitaire loonkostensubsidie naar gemeenten, ultimo 2018.

Omzetontwikkeling en indices van VHG-leden uitgesplitst naar vakgroepen.

Aanvullend statistisch onderzoek voor VHG - Branchevereniging voor ondernemers in de groene sector

Tijdreeks Structuur van de arbeidsmarkt

Informatie over de StatLine App

Gemiddeld is 1 op de 10 werkenden tussen de 15 en 75 jaar in de EU werkzaam als zzp’er.

FLASH 20 jun 2019 PB12-000A CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS WERKLOZE BEROEPSBEVOLKING / DUTCH UNEMPLOYED LABOUR FORCE mei19 apr19 mei18 Seizoengecorrigeerde cijfers Werkloze beroepsbevolking 302.000 300.000 352.000 Werkzame beroepsbevolking 8.937.000 8.924.000 8.747.000 Werkloosheidspercentage 3,3% 3,3% 3,9% Niet seizoengecorrigeerde cijfers Werkloze beroepsbevolking 302.000 313.000 352.000 Werkzame beroepsbevolking 8.946.000 8.895.000 8.755.000 Werkloosheidspercentage 3,3% 3,4% 3,9% Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

De stemming onder consumenten verbetert in juni.

Consumenten hebben in april 1,8 procent meer besteed dan in april 2018. De groei is groter dan in de voorgaande drie maanden.

FLASH 20 juni 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS CONSUMENTENVERTROUWEN/DUTCH CONSUMERCONFIDENCE Seizoengecorrigeerd/Seasonally adj. Jun'19 Mei'19 Jun'18 Index 0 -3 23 Verandering (t.o.v.vorige maand) +3 0 0 Oorspronkelijk / original series Jun'19 Mei'19 Jun'18 Index 2 -1 24 Verandering (t.o.v. jaar eerder) -22 -23 0 Tekst conjunctuurbericht op / full text economic monitor on: www.cbs.nl

In mei waren er 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde sinds februari met gemiddeld 3 duizend per maand naar 302 duizend. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind mei 251 duizend lopende WW-uitkeringen.

FLASH 20 juni 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS CONSUMPTIE HUISHOUDENS BINNENLANDS)/DUTCH FINAL CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS (DOMESTIC)(Y/Y-CHANGES) 2019 2019 2018 VOLUMEMUTATIES KOOPDAGGECORR. Apr Mrt Apr Voeding en genot 1,5 1,0 1,5 Duurzame goederen 2,2 4,7 7,9 Ov.goederen 1,6 -6,6 0,1 Diensten 1,9 1,6 3,1 Consumptie huish. binnenland 1,8 1,0 3,2 More information in Conjunctuurbericht on www.cbs.nl

Gezondheid en welzijn; deze tabel bevat cijfers over de ervaren gezondheid en medische contacten van de bevolking.

Veiligheid en recht; deze tabel toont het aantal branden waarvoor de korpsen zijn uitgerukt, slachtoffers en reddingen.

Op 1 januari 2019 waren in Nederland ruim 28 duizend personen voor de brandweer aan het werk.

Overzicht arbeidsmarkt: ontwikkeling van de lonen en loonkosten, ook naar bedrijfstak

Dashboard arbeidsmarkt: werkgelegenheid en banen, werkzame personen, gewerkte uren en arbeidsjaren

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2018.

Notitie met de belangrijkste uitkomsten van de review van de kwaliteit van de nationale studenten enquête van 2019

dit eigen bedrijf biedt me de mogelijkheid mijn kennis over data-analyse en data science verder uit te diepen

Kerncijfers over integratie van personen met een migratieachtergrond. Aandacht voor arbeid, onderwijs, gezondheid, trouwen, inkomen, criminaliteit en sociale samenhang.

Een onderzoek naar een aantal kenmerken van de werknemers in Nederland, naar sector en SBI

Tijdreeks van Geografische data

Internationale handel; in- en uitvoer goederen waarbij het gaat om eigendomsoverdracht en niet om grensoverschrijding.

invoer, uitvoer en saldo van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen

Ruim 20 jaar na de invoering van het geregisteerd partnerschap is gekeken naar wie kiezen voor deze formele verbintenis en wie er kiest voor een huwelijk.

Het aantal paren dat een geregistreerd partnerschap sluit is in vijf jaar verdubbeld.

De Wijk- en buurtkaart 2018 met digitale geometrie van grenzen van buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat.

De Wijk- en buurtkaart 2017 met digitale geometrie van grenzen van buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat.

De Wijk- en buurtkaart 2016 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat.

Wijk- en buurtkaart 2015 met digitale geometrie van grenzen van buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat.

De Wijk- en buurtkaart 2014 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd.

De Wijk- en buurtkaart 2013 (56Mb) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd.

De Wijk- en Buurtkaart 2012 (53Mb) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shape formaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd.

De wijk- en buurtkaart 2011 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shapeformaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggreggeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd.

De wijk- en buurtkaart 2010 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten. Bovendien zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggreggeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd. De digitale geometrie is beschikbaar in ESRI™-shapeformaat.

De wijk- en buurtkaart 2009 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shapeformaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggreggeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd.

De wijk- en buurtkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in ESRI™-shapeformaat. Ook zijn de kerncijfers van de buurten en de geaggreggeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten aan de kaart toegevoegd.

Technische toelichting: werkloze beroepsbevolking (CBS) en WW-uitkeringen (UWV)

De wijk- en buurtkaart bevat digitale geometrie van de buurtgrenzen met de kerncijfers van de buurten.

De wijk- en buurtkaart bevat digitale geometrie van de buurtgrenzen met de kerncijfers van de buurten.

De kaart van de bevolkingskernen in Nederland bevat de digitale geometrie van de contouren van de bevolkingskernen met kerncijfers van 2008 in ESRI™-shapeformaat.

Deze publicatie bevat de geografische data en de kerncijfers van de bevolkingskernen van Nederland in 2006.

Verkeersdoden 2018 naar leeftijd, vervoerswijze en geslacht

De frequentie van werk gerelateerde psychische vermoeidheid onder werknemers, 2014-2018.

Werkzame beroepsbevolking, gemiddelde leeftijd, naar positie in de werkkring kwartalen 2015 t/m kwartalen 2018

Het broedvogelonderzoek is opgezet om de populatieveranderingen van de in Nederland broedende inheemse vogelsoorten te volgen.

Deze publicatie bevat 2017 cijfers over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal branches in de detailhandel.

Deze publicatie bevat 2016 cijfers over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal branches in de detailhandel.

Omzetontwikkeling en index en kenmerken uitzendkrachtenvan NBBU-leden

7 procent van de werkzame beroepsbevolking wil minder uren werken, ook als dat gevolgen heeft voor de verdiensten. De afgelopen jaren is het aantal werkenden dat minder uren wil werken toegenomen.

Bijna een kwart van de volwassenen hecht evenveel waarde aan alternatieve geneeswijzen als aan reguliere geneeswijzen. Ongeveer 80 procent vindt dat alternatieve genezers een diploma moeten hebben en dat onderzoek naar alternatieve behandelingen belangrijk is.

Contact met en opvattingen over alternatieve geneeswijzen in 2018 naar achtergrondkenmerken

Om consistente gegevens over 360 grote en complexe ondernemingen in Nederland te kunnen samenstellen voor de statistiek heeft het CBS een aantal jaren geleden het ConGO (Consistentie Grote Ondernemingen)-team opgericht

De prijzen van voedingsmiddelen stegen in mei 3,8 procent, nagenoeg de hoogste prijsstijging van voedsel in de afgelopen tien jaar.

De gemiddelde leeftijd van vaders bij de geboorte van een kind is de afgelopen vijf jaar gestegen naar 34,2 jaar. Ook bij de geboorte van hun eerste kind zijn mannen ouder. Vooral mannen onder de vijfendertig werden minder vaak vader. Een klein deel van de vaders is boven de vijftig als het kind geboren wordt.

Beëindigde relaties, betrokken minderjarige kinderen, hun schoolvertraging en gebruik van jeugdhulp/bescherming.

Berekeningsmodel (2017) voor het bepalen van heropnamenratio’s voor Nederlandse ziekenhuizen, gecorrigeerd voor verschillen in case-mix

Startups in Den Haag, 2010-2018

FLASH 14 juni 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS DETAILHANDEL/DUTCH RETAIL TRADE Pct verandering april 2019 maart 2019 april 2018 jaar-op-jaar Omzet 4,7 1,1 2,7 index (basis april 2019 maart 2019 april 2018 2015=100) Omzet 112,7 110,8 107,6 Tekst nieuwsbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Het volume van de goederenexport was in april bijna 2 procent groter dan in april 2018.

De detailhandel heeft in april ruim 2 procent meer omgezet dan in april 2018.

FLASH 14 juni 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK / STATISTICS NETHERLANDS IN- EN UITVOER / DUTCH IMPORTS AND EXPORTS Niet seizoengecorrigeerd / non seasonally adjusted Waarde in mln euro / value in mln euros april 2019 maart 2019 april 2018 Invoer 38.586 39.945 35.049 Uitvoer 42.740 45.250 38.680 Handelsoverschot 4.154 5.305 3.630 Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

De opbrengst suikerbieten viel in 2018 in bijna alle landen van de EU-28 lager uit dan een jaar eerder.

Inkomen van huishoudens in 8 gemeenten, 2016 en 2017; vertrekkers en vestigers, 2016/’17.

Vslpostcodebus: Numerieke postcode van een verblijfsobject afkomstig uit de BAG, longitudinaal 1995-201903.

vslcoordtab: X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject, 1995 - 2018

Bigtab: Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) 1995-2018, longitudinaal

studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefinanciering van personen, 1999-2018

Studiebeursjaarbedragtab: Personen met studiefinanciering, 1999-2018

Het CBS werkt steeds vaker samen met universiteiten en hogescholen.

Overzicht arbeidsmarkt: aantal verloren arbeidsdagen door werkstakingen sinds 1999

De Nederlandse luchtvloot telde eind 2018 ruim 270 grote vliegtuigen die vooral bestemd zijn voor het commerciële vervoer van personen en vracht.

In 2017 zijn bijna 1,26 miljoen mensen werkzaam in de sector zorg en welzijn. Exclusief kinderopvang zijn dit ruim 1,17 miljoen mensen. Een ruime meerderheid (84,0 procent) is vrouw.

Deze maatwerktabel geeft het aantal binnenvaartschepen met Nederlandse vlag weer. De cijfers zijn uitgesplitst naar soort schip en naar laadvermogen. De cijfers gaan over de periode 2008 tot en met 2018.

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Methode gebruikt voor de berekening van de Hospital Standardised Mortality Ratios 2015-2017

Methode gebruikt voor de berekening van de Hospital Standardised Mortality Ratios. Periode 2014-2016

CBS heeft de Hospital Standardised Mortality Ratios (HSMRs) berekend voor Nederlandse ziekenhuizen. Periode 2013-2015.

CBS heeft net als vorige jaren de Hospital Standardised Mortality Ratios (HSMRs) berekend voor Nederlandse ziekenhuizen. Dit engelstalige rapport beschrijft de methode die is toegepast voor de berekening van de HSMRs 2012-2014

Het CBS heeft net als vorige jaren de Hospital Standardised Mortality Ratios (HSMRs) berekend voor Nederlandse ziekenhuizen

Het CBS heeft net als vorige jaren de Hospital Standardised Mortality Ratios (HSMRs) berekend voor Nederlandse ziekenhuizen. Dit engelstalige rapport beschrijft de methode die is toegepast voor de berekening van de HSMRs 2010-2012

Het CBS heeft net als vorig jaar de Hospital Standardised Mortality Ratios (HSMRs) berekend voor Nederlandse ziekenhuizen. Dit engelstalige rapport beschrijft de methode die is toegepast voor de berekening van de HSMRs 2009-2011

Het CBS heeft Hospital Standardised Mortality Ratios (HSMRs) berekend voor Nederlandse ziekenhuizen voor de periode 2008-2010. Dit engelstalige rapport beschrijft de methode achter deze berekeningen

Onderstaande rapporten bevatten voor de jaren 2004 en 2014 een stroomschema van de geldstromen in de zorg.

Consumentengoederen en -diensten in mei 2,4 procent duurder dan een jaar eerder.

FLASH 13 juni 2019 CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK/STATISTICS NETHERLANDS CONSUMENTENPRIJSINDEX/DUTCH CONSUMER PRICE INDEX reeks alle huishoudens mei 2019 apr 2019 mei 2018 Pct verandering maand-op-maand -0,1 % 0,7 % 0,3 % Pct verandering jaar-op-jaar 2,4 % 2,9 % 1,7 % Index (basis 2015=100) 105,94 106,08 103,42 GEHARMONISEERDE CONSUMENTENPRIJSINDEX/HARMONIZED INDEX OF CONSUMER PRICES mei 2019 apr 2019 mei 2018 Pct verandering maand-op-maand -0,3 % 1,1 % 0,4 % Pct verandering jaar-op-jaar 2,3 % 3,0 % 1,9 % Index (basis 2015=100) 105,82 106,11 103,41 Tekst persbericht op / full text press release on: www.cbs.nl

Door gebruik te maken van onder andere scannerdata en webscraping kan het CBS nog sneller en effectiever de prijsontwikkeling volgen

Analyse van scheidingsrisico’s van stellen met verschillende onderwijsprofielen.

Scheidingskansen van samenwoners, naar leeftijd en leeftijdsverschil van de partners, en opleidingsniveau.

Welke relaties zijn het stabielst? Blijven jonge samenwoners of gehuwden langer of korter bij elkaar? Wat is het effect van een groter leeftijdsverschil of het opleidingsniveau van de partners?

Kinderen van gescheiden ouders: geregistreerd versus gemeld verblijfadres

Cijfers over familiebedrijven in de gemeenten Deventer, Mook en Middelaar, Renswoude, Rhenen, Veenendaal.

Factsheet over familiebedrijven in de provincie Gelderland

Boetevorderingen met datum besluit in de periode 01-01-2013 t/m 12-10-2014

Voor algemene informatie over UDC’s kunt u contact opnemen via info.udc@cbs.nl.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is afgenomen in mei.

In het eerste kwartaal van 2019 heeft de groothandel en handelsbemiddeling ruim 3 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Op 1 januari 2019 woonden er 2 189 honderdplussers in Nederland. Dat zijn er 9 meer dan een jaar eerder en 36 minder dan in 2017. 85 procent van de honderdplussers is vrouw. In de provincie Zeeland wonen relatief de meeste honderdplussers.