Energieverbruik

Algemeen

Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.
Als u de vragenlijst niet digitaal kunt aanleveren of u bent de vragenlijst kwijt dan kunt u contact opnemen met het: CBS Contact Center.

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk op papier ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 

U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier.

Specifiek

U moet alleen het verbruik van vervoer op uw bedrijfslocatie meetellen. Energieverbruik van vervoer op de openbare weg wordt via een andere enquête waargenomen door het CBS.
De voorkeur van het CBS gaat uit naar een elektronische vragenlijst. Beschikt u niet over een computer of bent u om een andere reden niet in staat de gegevens elektronisch aan te leveren dan kunt een papieren vragenlijst aanvragen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het webformulier papieren vragenlijst aanvragen.
Onder de holding vallen altijd één of meer juridische eenheden waarvan er minimaal één energie verbruikt. U dient geconsolideerd op te geven over alle eenheden die onder de holding vallen. U heeft hierover in het verleden een brief gekregen van het CBS. Als u die brief niet meer heeft, kunt u contact met ons opnemen voor een overzicht van de bedoelde eenheden.
U moet opgave doen over alle energieverbruiken van het bedrijf, dus ook als er meerdere vestigingen / gebouwen in gebruik zijn. In het verleden is met een aantal bedrijven afspraken gemaakt over aparte opgave per vestiging. In de adressering is dit terug te vinden. Zie hiervoor de toelichting achter het woord: BETREFT.
Water is geen energie, dus nee. Tenzij men is aangesloten op de stadsverwarming, want dan moet de hoeveelheid GJ aan warm water wel opgegeven worden.
Krijgt u elk jaar alsnog een afrekening van de verhuurder, waarin verbruikte hoeveelheden energie zijn opgenomen, dan kunt u die gegevens gebruiken. Is de huurprijs inclusief, en volgt er geen jaarlijkse afrekening, dan kunt u dat op het formulier schrijven en opsturen. Wij blokkeren het bedrijf dan voor verdere uitzending.
Een maandrekening komt binnen enkele weken bij u binnen. U kunt daar op wachten en na ontvangst de gegevens aan ons leveren. Op de maandrekening van december staan meestal gecumuleerde cijfers over het gehele jaar, zodat u niet zelf twaalf maanden bij elkaar hoeft te tellen.
Gebruik de laatste jaarrekening die u ontvangen heeft, ook al is die van vorig jaar.