Daklozen

Algemeen

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier.

Specifiek

Het CBS vraagt de gegevens op met zijn eigen wettelijke grondslag: de CBS-wet. Op grond hiervan kan het CBS rechtstreeks gegevens bij de zorginstellingen opvragen. De zorginstellingen blijven hiermee binnen de voor hen geldende wettelijke kaders. In de CBS-wet is de mogelijkheid vastgelegd voor het CBS om gegevens op te vragen. Dit gaat volgens een drietrapsraket:
-in eerste instantie vraagt het CBS gegevens op bij bestaande registraties bij de overheid,
-in tweede instantie bij registraties buiten de overheid en in derde instantie bij organisaties zelf.
-Nu het centraal beheerde LADIS tijdelijk is weggevallen als bron om gegevens op te vragen, valt het CBS dus terug op categorie drie.

...

Doordat alle leveringen uit het centraal (door SIVZ) beheerde LADIS zijn stopgezet, kan de statistiek over de omvang en kenmerken van de daklozenstatistiek sinds medio 2017 niet meer gemaakt worden. Dit betekent dat de informatie over de daklozenpopulatie, die normaal jaarlijks wordt geüpdatet, voor twee peilmomenten niet meer is samengesteld. Deze statistiek is voor ministeries, gemeenten en hulp- en zorginstellingen echter zo relevant dat een verdere vertraging onwenselijk is.

Ja, de privacy is gewaarborgd bij het versturen van de gegevens.
Het CBS maakt gebruik van beveiligde HTTPS-kanalen, waarbinnen de gegevens worden versleuteld. Deze CBS kanalen worden periodiek ge-audit en ook worden penetratietesten hierop uitgevoerd door derde partijen. Het CBS voldoet aan het BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) en is ook ISO 270001 gecertificeerd.

Verder worden de gegevens meteen na ontvangst door het CBS in een beveiligde omgeving verder versleuteld, waarbij aan elk record een uniek Record Identificatie Nummer (RIN) wordt toegekend. Dit RIN speelt een cruciale rol in de privacybescherming. Dit zogenoemde ver-RINnen gebeurt voordat de onderzoeker die de analyses gaat doen de gegevens binnen krijgt.

Het CBS vraagt de gegevens op met zijn eigen wettelijke grondslag: de CBS-wet. Op grond hiervan kan het CBS rechtstreeks gegevens bij de zorginstellingen opvragen. De zorginstellingen blijven hiermee binnen de voor hen geldende wettelijke kaders omtrent privacy- en persoonsbescherming.