© Hollandse Hoogte / David Rozing

Bedrijfsafvalstoffen

Algemeen

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier.

Specifiek

Per 1 januari 2005 gelden er landelijke regels voor het melden en registreren van afvalstoffen. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Ontvangers van afvalstoffen zijn verplicht de ontvangst van afval aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) te melden. Het LMA is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van meldingen van bedrijfs- en gevaarlijk afval in Nederland en is per 1 januari 2013 ondergebracht bij Rijkswaterstaat.

Het gebruik van de meldingengegevens voor deze statistiek ligt voor de hand. De meldingengegevens zijn voor dit onderzoek echter niet geschikt. Een aantal redenen is hier debet aan, zoals het ontbreken van vereiste informatie die niet aan het LMA wordt gemeld. Tevens zijn niet alle ontvangers van afvalstoffen meldingsplichtig en wordt de herkomst van bepaalde afvalstoffen vanwege een aantal uitzonderingen niet altijd aan het LMA gemeld. Het CBS doet daarom een beroep op u om de benodigde gegevens te verstrekken.

...

Het CBS heeft als taak om relevante en betrouwbare cijfers te maken. Wij proberen hiervoor zoveel mogelijk gebruik te maken van administratieve bronnen of andere methodieken zodat we de lastendruk voor bedrijven beperken. Sinds enige jaren gebruikt het CBS voor deze statistiek voor een aanzienlijk deel de afvalgegevens uit de Milieujaarverslagen (MJV) op grond van het Besluit milieuverslaglegging, waardoor deze bedrijven geen enquêteformulier over dit onderwerp meer ontvangen. Per februari 2006 is de EU-verordening European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) van kracht geworden Sinds 2009 is het Integraal PRTR-verslag geïntegreerd met het voormalige Milieujaarverslag (MJV), dat hiermee is komen te vervallen. Verder is door de tweejaarlijkse status van de enquête, de lastendruk voor uw bedrijf ook lager gehouden. Sommige informatie (zoals in dit onderzoek) is echter alleen te verkrijgen door middel van enquêtes bij bedrijven. We selecteren bedrijven met zorgvuldig ontworpen steekproeven.

...

Het CBS heeft toegang tot dit register en kan over de gewenste afvalgegevens van deze bedrijven beschikken. In principe ontvangen bedrijven die de gegevens via het Integraal PRTR-verslag invullen geen vragenlijst van het CBS. Mocht dat wel het geval zijn dan is mogelijk de reden dat een deel van de gewenste gegevens niet in het verslag beschikbaar zijn. Ook administratieve redenen kunnen de oorzaak hiervan zijn. Daarom verzoeken wij u vriendelijk de vragenlijst alsnog volledig in te vullen of een kopie van deze gegevens samen met de niet ingevulde vragenlijst te retourneren in bijgevoegde retourenvelop.

...

Ja, u bent wettelijk verplicht om de gevraagde gegevens aan te leveren. Voor meer informatie verwijzen we u naar  de pagina: handhaving.
Voor deze tweejaarlijkse enquête worden voor de even jaren circa 2500 bedrijven via een steekproef getrokken.
Als een holding of beheermaatschappij is aangeschreven dan is het de bedoeling dat, voor alle productiemaatschappijen die onder deze holding of beheermaatschappij vallen, geconsolideerd wordt opgegeven.