Daklozen

Sinds 2009 voert het CBS jaarlijks een onderzoek uit naar de geschatte omvang en kenmerken van de populatie feitelijk daklozen in Nederland. Met deze cijfers krijgen ministeries, gemeenten, maar ook zorg- en hulpaanbieders een helder beeld van de omvang en de aard van dakloosheid.

Er wordt voor dit onderzoek gebruik maakt van drie informatiebronnen:
- een registratie met daklozen die een uitkering ontvangen in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB);
- een register met daklozen die volgens de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan op een adres voor laagdrempelige opvang voor dak- en thuislozen (postadres);
- daklozen die ingeschreven stonden bij een instelling voor verslavingszorg.

De gegevens van deze bronnen worden samengesteld op peildatum 1 januari van het desbetreffende verslagjaar. De eerste twee bronnen worden binnen het CBS zelf samengesteld. Voor de derde bron hebben wij uw hulp nodig. Omdat een aanzienlijk deel van de daklozen vroeg of laat gebruik maakt van de verslavingszorg, is dit register relevant voor dit onderzoek.

Aanleveren van gegevens

De aanlevering van de gegevens vindt plaats in het kader van de eigen wettelijke grondslag van het CBS; de CBS-wet. Uw instelling blijft hiermee binnen de voor hen geldende wettelijke kaders. Zie ook www.cbs.nl/avgdaklozen. Het bestand kunt u vervolgens via een beveiligde verbinding uploaden naar het CBS.

- Wij vragen gegevens op over 2 peildata, namelijk 1 januari 2019 en 1 januari 2020.
- Het gaat specifiek om de daklozen die op deze peildata in uw registratiesysteem (bijvoorbeeld LADIS) stonden geregistreerd.
- Als dakloos beschouwen wij iedereen die binnen uw registratiesysreem als zodanig geregistreerd staat met een herkenbare code voor de verblijfplaats. Binnen LADIS is dat bijvoorbeeld bij het element Verblijfslocatie de code 19 (tehuis voor dak-en thuislozen/soc. pension) of 97 (op straat/zwervend) ingevuld is en/of bij element Leefsituatie code 90 (zwervend).
- Van deze personen vragen wij, voor beide peildata, het burgerservicenummer (BSN) op, én de bovengenoemde code(s).

Wij vragen u om de gegevens aan te leveren via onderstaand Excel-bestand.

Standaard spreadsheet Daklozen 2019 - 2020

Download allereerst het Excel-bestand. Dit gaat als volgt:
1. Ga met uw cursor op de hyperlink van het bestand staan en druk op de rechter muisknop.
2. Kies vervolgens voor de opdracht "Doel opslaan als...".
3. Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan.
4. Klik ten slotte op de knop "Opslaan".

Open het bestand vanuit de map waarin u het heeft opgeslagen en vul het bestand in.
Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het uploaden naar het CBS.

Ga hiervoor naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm. 

Bent u de inloggegevens kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

De uitkomsten worden gepubliceerd op StatLine en middels een nieuwsbericht op de website van het CBS. Naar verwachting verschijnen de cijfers van deze editie in het eerste kwartaal van 2021. Zie 'Relevante links' voor de meest actuele publicaties.  

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen