Beleidsinformatie Jeugd

Algemeen

Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?
Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
Ik ben de inlogcodes kwijt.

U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier inlogcodes opvragen.

Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Is mijn privacy beschermd?

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Lees meer over over Is mijn privacy beschermd?
Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Specifiek

Moeten de gegevens van cliënten die zelf de zorg bekostigen ook worden geleverd?
Nee, onder de Jeugdwet vallen alleen de gegevens van jeugdigen die via de gemeente worden betaald (Zorg in natura en PGB). Dus zorg verleend aan jeugdigen die particulier wordt bekostigd moet niet worden meegenomen.
Binnen een verslagperiode mag er per traject slechts één gemeente via het woonplaatsbeginsel worden meegeleverd. Welke te kiezen bij tussentijdse verhuizingen en dergelijke?

Wanneer er binnen een verslagperiode sprake is van meerdere betrokken gemeenten bij een traject, bijvoorbeeld door een verhuizing, dan gaan we van het volgende uit:
Een traject krijgt de gemeente volgens het woonplaatsbeginsel mee, die geldig is op de laatste dag van de verslagperiode. Voor de Beleidsinformatie Jeugd is het niet noodzakelijk om de exacte datum te weten waarop een jeugdige is verhuisd. De enige harde eis is dat er per verslagperiode slechts één gemeente per traject wordt opgegeven. Dus geen dubbele trajecten waarbij alleen de gemeente verschilt.

...

Lees meer over over Binnen een verslagperiode mag er per traject slechts één gemeente via het woonplaatsbeginsel worden meegeleverd. Welke te kiezen bij tussentijdse verhuizingen en dergelijke?
Is er een (uitgebreidere) invulinstructie voor deze verplichte gegevenslevering ten behoeve van de Beleidsinformatie Jeugd?

Het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd is de achterliggende invulinstructie. In dit Informatieprotocol is vastgelegd hoe zaken gedefinieerd worden en hoe omgegaan moet worden met bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij een tussentijdse wijziging van woonplaats en perspectief.


Is het mogelijk om een eerdere levering te corrigeren?

Ja, als een jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling meent dat de levering over de laatste verslagperiode onjuistheden bevat of onvolledig is, kan bij de eerstvolgende levering een correctielevering over de voorgaande periode meegestuurd worden. Dit kan alleen over de voorlaatste verslagperiode, niet over verslagperiodes daarvoor. Indien een correctielevering over de voorlaatste verslagperiode wordt meegeleverd, moet dit het gehele bestand zijn, niet slechts een deel ervan. Het CBS zal het eerder geleverde bestand overschrijven.

...

Lees meer over over Is het mogelijk om een eerdere levering te corrigeren?
Moet de cliënt (of diens ouders) toestemming geven voor het verstrekken van zijn/haar persoonsgegevens aan het CBS door de jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling?

Jeugdhulpaanbieders hoeven cliënten of hun ouders niet om toestemming te vragen om hun gegevens in het kader van de Beleidsinformatie Jeugd aan het CBS te verstrekken. Het leveren van gegevens voor de Beleidsinformatie Jeugd is een wettelijke verplichting die opgenomen is in de Jeugdwet. Juist om deze reden is er in de Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet een uitgebreide en specifieke regeling voor de Beleidsinformatie Jeugd opgenomen, waarin aangegeven staat dat de cliënten of hun ouders geen toestemming hoeven te geven. Deze regeling is ook getoetst en goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Zie hier voor meer informatie.