Uw bedrijf en CBS

Uw bedrijf en het CBS

Ja, als dat in de brief die u heeft ontvangen staat vermeld, dan bent u wettelijk verplicht om mee te werken. De wetgever hecht namelijk grote maatschappelijke waarde aan het produceren van statistieken voor het inzichtelijk maken van de economische processen in onze complexe en hoogontwikkelde maatschappij. Wanneer u geen of onvolledige gegevens aanlevert, zullen de uitkomsten van de statistieken niet meer betrouwbaar zijn. Het algemene belang van een goede en betrouwbare verzameling van gegevens staat dus voorop. Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina: handhaving.

Die worden verwerkt tot heldere, betrouwbare statistieken. En daar kunnen andere organisaties weer gebruik van maken. Zo worden in de media vrijwel dagelijks berichten gepubliceerd die gebaseerd zijn op cijfers van het CBS. het CBS is het nationale statistische instituut dat onpartijdige en betrouwbare cijfers levert.

Gegevens uit het bedrijfsleven zeggen iets over het reilen en zeilen van de Nederlandse economie. Het CBS publiceert regelmatig cijfers over het Nederlandse bedrijfsleven via rapportages, nieuwsberichten en onze website. Deze informatie wordt gebruikt door de overheid, internationale organisaties en wetenschappelijke instellingen, maar ook door branche- en koepelorganisaties en individuele ondernemers. Om die cijfers te kunnen publiceren, hebben wij dus gegevens over bedrijven nodig. We verzamelen gegevens van tal van bedrijven uit uw branche en uit andere branches, en ook van personen en instellingen. We raadplegen hierbij zoveel mogelijk bestaande bestanden, bijvoorbeeld van de Belastingdienst. Daardoor kunnen we vragenlijsten voor bedrijven, personen en instellingen zo kort mogelijk houden. Alle verzamelde gegevens verwerkt het CBS tot statistieken over bedrijven, groepen mensen en hun omgeving.
Het CBS is zich bewust van het feit dat de enquêtering door bedrijven als belastend wordt ervaren. We zijn daarom voortdurend bezig om de lastendruk van bedrijven verder te verminderen. Het CBS is bijvoorbeeld onlangs gestopt met het uitvragen van de maandstatistiek Detailhandel bij bedrijven met één werkzame persoon. Vanaf 2015 hoeft een deel van de berichtgevers voor de enquête Internationale Handel in Goederen nog maar een keer per jaar gegevens aan te leveren in plaats van maandelijks.

...

Heeft u een algemene vraag dan kunt u contact opnemen met het Contact Center. Telefoonnummer 045-5706400 (op werkdagen van 9.00 -17.00 uur). Voor technische vragen kunt u contact opnemen met het Contact Center Technisch. Telefoonnummer 045-5706627 (op werkdagen van 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur) Een klacht of een melding kunt u het beste schriftelijk melden en sturen naar het contactcenter@cbs.nl.

 

De klachtenregeling van het CBS (PDF) vindt u hier.

U kunt uw klacht schriftelijk sturen aan het:

 

Centraal Bureau voor de Statistiek

Contactcenter CBS 

Postbus 4481
6401 CZ Heerlen

 

Het CBS gebruikt de informatie uit de basisregistratie nieuw Handelsregister. Daarin staan alle bedrijven en organisaties in Nederland. Het CBS rangschikt de geregistreerde bedrijven en instellingen naar activiteiten om zo gericht statistisch onderzoek te doen. Vervolgens worden steekproefsgewijs bedrijven en instellingen benaderd.

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te ontlenen.

...

Als u de gegevens niet, niet op tijd of niet volledig verstrekt, dan kan het CBS u een bestuurlijke boete en/of een last onder dwangsom opleggen. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u hier nalezen.

Dat hangt van het type onderzoek af. Voor sommige onderzoeken is het nodig om bedrijven een langere periode of zelfs continu te ‘volgen'. U krijgt dan een aantal maanden, kwartalen, jaren of jaarlijks dezelfde vragenlijst voorgelegd. Bij dit soort onderzoeken wordt wel elk jaar een deel van de bedrijven ‘ververst'. Dat wil zeggen dat een deel van de bedrijven niet in de nieuwe steekproef terugkeert. Ter vervanging worden dan andere bedrijven aangeschreven. Hoe lang uw bedrijf deel uitmaakt van een onderzoek is dus vooraf niet bekend.

...

U kunt hierover informatie krijgen bij het Contact Center. Telefoonnummer 045-5706400 (op werkdagen van 9.00 -17.00 uur).

Dat gebeurt op basis van een steekproef. We houden daarbij rekening met het belang van een bedrijf voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Zo hanteren we een aantal criteria, waaronder het aantal werkzame personen, de omzet en het balanstotaal. Bijvoorbeeld: de grootste bedrijven (meer dan 100 werkzame personen) in een bepaalde branche zullen altijd een vragenlijst ontvangen. Bij het middelgroot (10-100 werkzame personen) en het kleinbedrijf (minder dan 10 werkzame personen) kunnen we vaak volstaan met een steekproef die representatief is voor het geheel. De steekproef wordt zo samengesteld dat kleine bedrijven een kleinere kans hebben om getrokken te worden dan middelgrote bedrijven. In sommige branches kan het echter voorkomen dat toch (bijna) alle kleine bedrijven een vragenlijst ontvangen omdat er anders geen betrouwbaar beeld van die branche ontstaat.

...