© Hollandse Hoogte

Handhaving Kwartaalenquête Autohandel

Specifiek

Handhaving betekent dat we u verplichten uw gegevens alsnog aan te leveren en dat als u dat niet doet u daarvoor geld moet betalen, een last onder dwangsom. Bij niet nakoming binnen 2 weken na verzending van de betreffende beschikking, wordt een dwangsom per dag verbeurd. Dit gedurende een maximum aantal dagen.
Bij een volgende (herhaalde) overtreding kunnen wij u een bestuurlijke boete opleggen. U betaalt dan een bedrag in één keer.

Er is namelijk een CBS-wet waarin staat dat u verplicht bent om uw gegevens aan het CBS te leveren.

Op 3 januari 2004 is de CBS-wet in werking getreden.

...

Ja, als uw bedrijf de activiteiten heeft gestaakt, dan bent u toch verplicht om over de periode waarin het bedrijf nog wel actief was de vragen te beantwoorden en / of opgave te doen.

Wettelijke termijnen in geval van een
- maandstatistiek: 10 kalenderdagen
- kwartaalstatistiek: 30 kalenderdagen
- halfjaarstatistiek: 45 kalenderdagen
- jaarstatistiek: 60 kalenderdagen

na het ontstaan van de responsverplichting, dat wil zeggen de ontvangst van de vragenlijst, waarvan in de begeleidingsbrief wordt aangegeven dat deze verplicht is. (art. 12 Besluit gegevensverwerving CBS)

Of, indien het gevraagde gegevens betreft over goederenverkeer tussen EU-lidstaten:

bij maandgegevens uiterlijk op de tiende werkdag na de verslagmaand 
bij jaargegevens uiterlijk op de 60ste kalenderdag na het verslagjaar 

...

Nee, er kan geen beroep worden gedaan op geheimhoudingsverplichtingen, tenzij deze verplichtingen gebaseerd zijn op internationale regelgeving, zie artikel 33, vierde lid, CBS-wet. Bovendien worden de ontvangen gegevens - door de Directeur-Generaal van de Statistiek in het kader van de uitoefening van de taken ter uitvoering van de wet - uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden.

Nee, dat is niet mogelijk.
Op grond van artikel 33, vierde lid, CBS-wet is de Directeur-Generaal van de Statistiek bevoegd te vragen om de gegevens kosteloos te verstrekken.
Of op grond van art. 38b CBS-wet, indien het gevraagde gegevens betreft over goederenverkeer tussen EU-lidstaten.

Artikel 33, derde en vierde lid, CBS-wet. Of artikel 38b van deze wet, indien het gevraagde gegevens betreft over goederenverkeer tussen EU-lidstaten.
Als na onderzoek blijkt dat de benodigde gegevens via andere organisaties en registraties (nog) niet:
- verkrijgbaar zijn,
- toereikend zijn,
- tijdig genoeg beschikbaar komen,
- voldoende kwaliteit hebben,

dan is de Directeur-Generaal van de Statistiek bevoegd om de gegevens rechtstreeks en kosteloos bij bedrijven zelf te vragen (artikel 33 CBS-wet). Dat is per statistiek onderzocht en gemotiveerd.
De boete is een bedrag ineens die door de Directeur-Generaal van de Statistiek wordt opgelegd naar aanleiding van het niet, niet tijdig of niet volledig verstrekken van de gevraagde gegevens aan het CBS.

De boete bedraagt ten hoogste € 5.000,-- (artikel 43, CBS-wet).

De last onder dwangsom is een pressiemiddel dat door de Directeur-Generaal van de Statistiek wordt opgelegd naar aanleiding van het niet, niet tijdig of niet volledig verstrekken van de gevraagde gegevens aan het CBS. De Directeur-Gen

...

De juridische procedure.

Zienswijze kenbaar maken bij de Handhavingsorganisatie van het CBS:

Als u de zogenoemde Voornemensbrief heeft ontvangen, kunt u uw zienswijze kenbaar maken en in persoon, schriftelijk of telefonisch door medewerkers van de Handhavingsorganisatie van het CBS worden gehoord.

Bezwaar maken bij de Directeur-Generaal van de Statistiek:

Als u de Beschikking heeft ontvangen waarbij een boete of last onder dwangsom wordt opgelegd, kunt u daartegen binnen 6 weken na verzending van de

...

In dat geval kunt u het beste contact opnemen met het CBS via het op de vragenlijst vermelde telefoonnummer. Dan kunt u verder worden geholpen.