Mijn bedrijf heeft gebruik gemaakt van steun- en herstelpakketten omtrent Corona, heeft dit gevolgen voor het invullen van de vragenlijst?

Heeft u in 2020 vergoedingen ontvangen in het kader van Corona steun- en herstelpakketten? Hiervoor gelden soms iets afwijkende instructies voor de verwerking in de vragenlijst Productiestatistiek/Jaarstatistiek 2020.

Heeft u vergoedingen ontvangen in het kader van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)? Alle NOW regelingen, d.w.z. NOW1, NOW2 en NOW3, voorzien in vergoedingen van de loonkosten voor werkgevers die als gevolg van de Coronacrisis substantieel omzetverlies hebben geleden. Voor een juiste statistische verwerking behoren deze vergoedingen opgenomen te worden bij de loon(kosten)subsidies in het blok personele kosten van de Productiestatistiek/Jaarstatistiek 2020.

Heeft u vergoedingen ontvangen in het kader van de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer? Daar deze vergoeding bedoeld is ter kostendekking bij continuering van de volledige dienstregeling in het OV, behoeft voor een juiste statistische verwerking deze vergoeding opgenomen te worden bij de subsidies in het blok overige bedrijfsopbrengsten van de Productiestatistiek/Jaarstatistiek 2020.

De TOZO-regeling is bedoeld voor tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 6 maanden – die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum. Deze aanvraag is persoons- en/of gezinsgebonden en vindt niet plaats in de onderneming/eenmanszaak. Bovendien wordt toekenning getoetst op basis van het inkomen binnen het huishouden en wordt niet gestaafd aan de hand van enigerlei financiële gegevens van de onderneming. Deze tegemoetkoming moet daarom niet worden ingevuld in de vragenlijst van de Productiestatistiek/Jaarstatistiek 2020.

Een ander onderdeel van de TOZO-regeling is een lening voor het bedrijfskapitaal van ondernemers in acute liquiditeitsproblemen. Deze lening (maximaal € 10.157,-) moet wel worden terugbetaald in maximaal 3 jaar tegen een rentepercentage van 2%. Alleen de betaalde rente moet worden verwerkt onder de post saldo overige financiële baten/lasten, de lening zelf niet.

Heeft u andersoortige vergoedingen ontvangen, bijvoorbeeld in het kader van de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) of tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren Covid-19 (TOGS)? Voor een juiste statistische verwerking van deze overige regelingen behoren de vergoedingen opgenomen te worden bij het saldo uitzonderlijke baten/lasten van de Productiestatistiek/Jaarstatistiek 2020.

!!Let op!! Voor alle ontvangen vergoedingen omtrent Corona steun- en herstelpakketten geldt dat deze niet in de korte termijn statistiek mogen terugkomen, d.w.z. de daar gevraagde omzetcijfers zijn altijd exclusief ontvangen Corona vergoedingen.