Mag het CBS deze gegevens opvragen, is de uitvraag rechtmatig?

Het CBS vraagt de gegevens op met zijn eigen wettelijke grondslag: de CBS-wet. Op grond hiervan kan het CBS rechtstreeks gegevens bij de zorginstellingen opvragen. De zorginstellingen blijven hiermee binnen de voor hen geldende wettelijke kaders. In de CBS-wet is de mogelijkheid vastgelegd voor het CBS om gegevens op te vragen. Dit gaat volgens een drietrapsraket:
- in eerste instantie vraagt het CBS gegevens op bij bestaande registraties bij de overheid,
- in tweede instantie bij registraties buiten de overheid en in derde instantie bij organisaties zelf.
- Nu het centraal beheerde LADIS tijdelijk is weggevallen als bron om gegevens op te vragen, valt het CBS dus terug op categorie drie.