kleinzoon op inline skates achter de roelstoel van opa op sportveld in woonwijk
© Hollandse Hoogte

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voorzieningen in het sociaal domein. Goede informatievoorziening over de resultaten binnen het sociaal domein is noodzakelijk om de transformatie te laten slagen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het CBS hebben hiervoor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein ontwikkeld. Deze monitor helpt gemeenten om de beleidsinformatie over het sociaal domein integraal inzichtelijk te maken. Zo biedt de monitor inzichten in de effecten van het beleid en geeft het antwoord op de vraag of gestelde doelen zijn gehaald.

In het kader van deze monitor verzamelt het CBS gegevens bij gemeenten over voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De VNG heeft in een aanleverprotocol gedetailleerd vastgelegd welke gegevens de gemeenten bij het CBS moeten aanleveren. Gemeenten nemen op vrijwillige basis deel aan deze monitor en aan de bijbehorende gegevensleveringen.

Aanleveren van gegevens

Als uw gemeente deel wil gaan nemen aan de monitor, dient u als eerste een coördinator aan te melden bij het CBS door een e-mail te sturen naar monitorsociaaldomein@cbs.nl. In de e-mail vermeldt u de naam en functie van de coördinator, het postadres en het e-mail adres. Gebruik bij voorkeur een functioneel e-mail adres, bijv. sociaaldomein@gemeente.nl. Vervolgens ontvangt de coördinator van het CBS de benodigde inloggegevens om de bestanden naar het CBS te versturen via het beveiligde uploadportaal van het CBS.

Bent u de inloggegevens voor het uploadportaal kwijt? Stuurt u dan een e-mail aan monitorsociaaldomein@cbs.nl met het verzoek om de inloggegevens voor het uploadportaal opnieuw toe te sturen.

Zodra de coördinator de gegevens heeft ingestuurd, stuurt het CBS een e-mail terug met het resultaat van de technische controle van het bestand. In deze controle wordt gekeken of het bestand voldoet aan de bestandseisen.

Ophalen van “op orde”-rapport

Als het bestand technisch in orde is, zet het CBS binnen 1 tot 2 werkdagen een “op orde”- rapport klaar voor de coördinator. Op basis van het “op orde”- rapport kan de gemeente de aangeleverde gegevens toetsen op juistheid en volledigheid. In het “op orde”- rapport zet het CBS de aangeleverde gegevens af tegen een groep van gemeenten met een vergelijkbare grootte. Het “op orde”- rapport wordt via het beveiligde downloadportal van het CBS beschikbaar gesteld aan de coördinator. De coördinator ontvangt hiervoor eenmalig van het CBS de benodigde inloggegevens, waarmee een persoonlijk wachtwoord aangemaakt dient te worden.

Bent u de inloggegevens voor het downloadportaal kwijt? Stuurt u dan een e-mail aan monitorsociaaldomein@cbs.nl met het verzoek om de inloggegevens voor het downloadportaal opnieuw toe te sturen. Deze inloggegevens worden per brief verstuurd . Houd u er daarom rekening mee dat u de inloggegevens pas na enkele dagen ontvangt.

Intrekken van de aangeleverde gegevens

Door het aanleveren van gegevens geeft een gemeente aan het CBS toestemming om deze te publiceren. Indien u hier niet mee akkoord gaat kunt u het formulier intrekken gegevensaanlevering invullen (LET OP: Op dit moment kunnen er geen leveringen ingetrokken worden). Dit dient u te doen voor de deadline zoals deze is vermeld in het aanleverprotocol. Het CBS zal de aangeleverde gegevens dan niet publiceren en verwijderen.

Samenvoegen records

In de gegevensleveringen van gemeenten aan het CBS, komt het regelmatig voor dat er meerdere records worden aangeleverd die (vermoedelijk) over hetzelfde arrangement gaan. Voor alle leveringen die een gemeente binnen een kalenderjaar heeft aangeleverd met een toewijzingsnummer, worden voor het tellen van het aantal maatwerkarrangementen de gegevens uit alle records van dezelfde persoon met hetzelfde toewijzingsnummer en type arrangement samengevoegd tot één arrangement. Na deze samenvoeging worden records nogmaals samengevoegd tot één arrangement wanneer:
- de gemeente, de persoon, het type arrangement en de leveringsvorm gelijk zijn én
- de begin- en einddatum gelijk zijn óf een record maximaal 3 dagen na afloop van een vorig record start óf de zorgperiode van het ene record (volledig) binnen de zorgperiode van het andere record valt.

Er zullen praktijksituaties bij gemeenten zijn, waarin deze aanpak niet tot juiste aantal arrangementen leidt. Het aantal arrangementen is daardoor iets minder betrouwbaar dan het aantal cliënten. Nadere uitleg over het samenvoegen van records is te lezen in de Factsheet verwerking registratiegegevens Wmo.

Monitor dakloosheid
Vanaf september 2022 start de uitvraag voor de nieuw ontwikkelde Monitor dakloosheid, als onderdeel van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. De uitvraag start bij de centrumgemeenten maatschappelijke opvang en betreft onder andere, net zoals bij de GMSD, de aanlevering van registraties op BSN-niveau. Ook verzamelt het CBS totale aantallen dakloze personen bij de centrumgemeenten. Het invulformulier hiervoor is separaat aan de coördinatoren gemaild. Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina voor de Monitor dakloosheid.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein worden twee maal per jaar gepubliceerd in de online databank van het CBS, StatLine en op www.waarstaatjegemeente.nl.

Contact

U kunt contact opnemen met het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl.